Prosessledelse

STR446 Prosessledelse

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Organisasjoner skaper og tilbyr sine produkter og tjenester gjennom prosesser. Prosessledelse, dvs. å styre og forbedre verdiskapende arbeidsprosesser er nødvendig for virksomheter i alle sektorer. Et stadig sterkere fokus på omstilling, digitalisering, kundeorientering og effektivisering både i private og offentlige virksomheter gjør prosessledelse særlig aktuelt.

  I emnet vil vi innledningsvis drøfte hva som kjennetegner prosesstankegangen og prosessorientert ledelse. Videre vil studentene få lære a) hvordan prosesser kan ledes slik at de oppfyller organisasjonens og kundenes krav og forventninger, b) hvordan prosesser kan kartlegges, beskrives og modelleres ved hjelp av digitale verktøy for å tegne grafiske prosessmodeller, og c) metoder og analytiske ferdigheter for å analysere og forbedre prosessers ytelse og resultater.

  Emnet vil også gi studentene innsikt i prosessrelaterte tilnærminger som brukes av mange bedrifter, slik som digitalisering, Lean og kvalitetsledelse. Alle emner blir behandlet fra et ledelsesperspektiv. Ledelse av enkeltprosesser og av prosessorienterte bedrifter vil være et gjennomgående tema.

  Emnet er praktisk orientert, med stort innslag av øvelser. Vi jobber med praktiske oppgaver ved bruk av digitale verktøy, individuelt og i et prosjekt i grupper på 3 studenter.

  Temaer

  • Prosessperspektivet som ledelse og styringsfilosofi
  • Prosess som styringsobjekt
  • Ledelse av enkeltprosesser og av prosessorienterte bedrifter
  • Metoder for prosessutvikling
  • Enkle teknikker og digitale verktøy for prosessmodellering og analyse
  • Lean og kvalitetsledelse
  • Prosessautomatisering ved hjelp av roboter
  • Betydningen av prosesstenkning i forbindelse med digitalisering

 • Læringsutbytte

  Etter å ha fullført emnet skal en student:

  Kunnskap:

  • Ha gode teoretiske kunnskaper innenfor prosessledelse og om prosesstankegang i relaterte tilnærminger som digitalisering, kvalitetsledelse og Lean.
  • Ha gode kunnskaper om tilgjengelige metoder og teknikker, og hvordan de kan utnyttes
  • Kunne drøfte faglige problemstillinger med personer på ulike organisatoriske nivå

   

  Ferdigheter:

  • Kunne arbeide selvstendig med praktisk problemløsning basert på fagområdets teorier, metoder og teknikker
  • Kunne sette seg inn i en organisasjons prosesser, og enkelt kartlegge, modellere og analysere disse ved bruk av RIS-teknikken og tegneverktøyet MS-Visio
  • Kunne gi råd til organisasjoner som er i gang med eller planlegger å innføre prosessledelse

   

  Generell kompetanse:

  • Inneha god forståelse for prosessperspektivet, og hvordan dette skiller seg fra tradisjonell organisering av bedrifter
  • Kunne formidle selvstendig arbeid, jobbe i gruppe, og behersker fagområdets uttrykksformer
  • Kunne drøfte faglige problemstillinger innenfor fagområdet

 • Undervisningsopplegg

  Emnet organiseres ved en kombinasjon av videoer hvor ulike temaer introduseres og gjennomgås, og fellessamlinger hvor vi jobber med cases og øvelser, teknikker og verktøy, samt gjesteforelesninger tilknyttet utvalgte temaer.  

  Emnet har et stort innslag av praktiske øvelser og oppgaveløsning ved bruk av digitale verktøy. Alle studenter skal gjennomføre en individuell og en gruppebasert oppgave i løpet av emnet. Den individuelle oppgaven gir studentene trening i prosessmodellering og prosessutvikling basert på cases. I den gruppebaserte prosjektoppgaven skal studentene gjennomføre et prosessutviklingsprosjekt basert på en reell prosess i en selvvalgt bedrift. 

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle forkunnskaper er nødvendige.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Hver student skal utføre en individuell modelleringsoppgave. Det gis ikke karakter på denne, men oppgaven må være innlevert innen fastsatt frist for at studentene skal få adgang til å gjennomføre den gruppebaserte prosjektoppgaven.

  Hver gruppe skal også presentere sin prosjektoppgave i form av enten en poster i et fellesarrangement eller en kort videosnutt, avhengig av antall deltakere i emnet. Presentasjonen er obligatorisk, men inngår ikke i vurderingen av prosjektoppgaven.

 • Vurderingsordning

  Vurderingen består av en gruppebasert skriftlig prosjektoppgave (60 %) og gruppebasert muntlig eksamen (40 %). Hele gruppen får samme karakter i hvert vurderingselement.

  Tillatt gruppestørrelse: inntil 3 studenter. 

 • Vurderingsuttrykk

   A - F

 • Dataverktøy

  Det vil bli gitt opplæring i bruk av MS-Visio og RIS-metodeverket (RIS-Roller i Samarbeid).

 • Litteratur

  Jon Iden (2022). Prosessledelse. Ledelse og utvikling av prosesser.  3. utgave. Bergen: Fagbokforlaget

  Utvalgte artikler som publiseres i Leganto.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Kjersti Berg Danilova, Institutt for strategi og ledelse