Prosessledelse

STR446 Prosessledelse

 • Innhold

  Innhold

  Organisasjoner skaper og tilbyr sine produkter og tjenester gjennom prosesser. Prosessledelse, dvs. å styre og forbedre virksomhetens verdiskapende prosesser er nødvendig for bedrifter i alle sektorer. Et stadig sterkere fokus på omstilling og digitalisering både i private og offentlige virksomheter gjør prosesstenkning særlig aktuelt.

   

  På kurset vil du lære a) hvordan prosesser kan ledes slik at de oppfyller organisasjons og kundenes forventninger, b) metoder og analytiske ferdigheter for å analysere og forbedre prosessers ytelse og resultater, og c) verktøy for å tegne grafiske prosessmodeller. Kurset vil også gi deg innsikt i tilnærminger slik som Lean (som brukes av mange bedrifter) og prosessautomatisering ved hjelp av roboter. Alle emner blir behandlet fra et ledelsesperspektiv. Kurset er praktisk orientert, med stort innslag av øvelser.

  I kurset vil vi innledningsvis drøfte hva som kjennetegner prosesstankegangen og prosessorientert ledelse. Videre vil du, ved hjelp av enkle praktiske øvelser, lære å beskrive og analyse prosesser. Basert på en konkret metode vil du deretter lære å gjennomføre prosjekter for prosessforbedring. Det blir gjennomført praktiske øvelser, der vi bruker RIS-metoden og MS-Visio. Deretter vil vi presentere og drøfte ulike tilnærminger til prosess- og kvalitetsledelse, med vekt på hva som karakteriserer og skiller dem. Ledelse av enkeltprosesser og av prosessorienterte bedrifter vil være et gjennomgående tema. Vi jobber med praktiske oppgaver på PC, og prosjektarbeid i grupper på 3 studenter.

  Emner

  •  
   • Prosessperspektivet som ledelse og styringsfilosofi
   • Prosess som styringsobjekt
   • Ledelse av enkeltprosesser og av prosessorienterte bedrifter
   • Metoder for prosessforbedring
   • Enkle teknikker og PC-verktøy for prosessmodellering og analyse
   • Lean
   • Prosessautomatisering ved hjelp av roboter
   • Status på forskningen innen feltet

  Se også vår blogg om prosessledelse: https://www.nhh.no/prosessledelsesbloggen/

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Etter å ha fullført kurset skal en student:

  Kunnskap:

  •  
   • Ha gode teoretiske kunnskaper innenfor prosessledelse
   • Ha gode kunnskaper om tilgjengelige metoder og teknikker, og hvordan de kan utnyttes
   • Kunne drøfte faglige problemstillinger med personer på ulike organisatoriske nivå

   

  Ferdigheter:

  •  
   • Kunne arbeide selvstendig med praktisk problemløsning basert på fagområdets teorier, metoder og teknikker
   • Kunne sette seg inn i en organisasjons prosesser, og enkelt modellere og analysere disse ved bruk av RIS-teknikken og tegneverktøyet MS-Visio
   • Kunne gi råd til organisasjoner som er i gang med eller planlegger å innføre prosessledelse

   

  Generell kompetanse:

  •  
   • God forståelse for prosessperspektivet, og hvordan dette skiller seg fra tradisjonell organisering av bedrifter
   • Kunne formidle selvstendig arbeid, jobbe i gruppe, og behersker fagområdets uttrykksformer
   • Kunne drøfte faglige problemstillinger innenfor fagområdet

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres ved en kombinasjon av forelesninger, presentasjon av cases, praktiske øvelser på PC, gjesteforelesninger, prosjektoppgave og studentpresentasjoner. Alle studenter skal gjennomføre en individuell og en gruppebasert oppgave i løpet av kurset. Den individuelle gir deg trening i prosessmodellering og prosessforbedring basert på case/prosessbeskrivelser. I den gruppebaserte (hjemmeeksamen/prosjektoppgave) skal dere gjennomføre et prosessforbedringsprosjekt i en selvvalgt bedrift

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle forkunnskaper er nødvendige. Studentene vil få en grundig innføring i RIS og i MS-Visio.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Individuell modelleringsoppgave. Det gis ikke karakter på denne, men oppgaven være innlevert innen fastsatt frist for at du skal få adgang til å gjennomføre eksamen.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Eksamen består av en skriftlig gruppebasert prosjektoppgave (60 %) og en gruppebasert muntlig eksamen (40 %). Samme grupper på begge delene. Det blir gitt separate karakterer på prosjektoppgave og muntlig eksamen (karakterskala A ¿ F), som vil fremkomme på karakterutskrift/vitnemål sammen med Bestått for kurset i sin helhet

   

   

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A ¿ F på delene, Bestått/ikke-bestått for emnet totalt

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Det vil bli gitt opplæring i bruk av MS-Visio.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Jon Iden (2013). Prosessledelse. Bergen: Fagbokforlaget

  Jon Iden (2011): Prosessutvikling. Håndbok i modellering og analyse av prosesser. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

  Utvalgte artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Kjersti Berg Danilova