Prosessledelse

STR446 Prosessledelse

Vår 2023

Høst 2023
 • Innhold

  Organisasjoner skaper og tilbyr sine produkter og tjenester gjennom prosesser. Prosessledelse, dvs. å styre og forbedre virksomhetens verdiskapende arbeidsprosesser er nødvendig for bedrifter i alle sektorer. Et stadig sterkere fokus på omstilling, digitalisering, kundeorientering og effektivisering både i private og offentlige virksomheter gjør prosessledelse særlig aktuelt.

  I kurset vil vi innledningsvis drøfte hva som kjennetegner prosesstankegangen og prosessorientert ledelse. Videre vil studentene få lære a) hvordan prosesser kan ledes slik at de oppfyller organisasjonens og kundenes krav og forventninger, b) hvordan prosesser kan kartlegges, beskrives og modelleres ved hjelp av digitale verktøy for å tegne grafiske prosessmodeller, og c) metoder og analytiske ferdigheter for å analysere og forbedre prosessers ytelse og resultater.

  Kurset vil også gi studentene innsikt i prosessrelaterte tilnærminger som brukes av mange bedrifter, slik som digitalisering, Lean og kvalitetsledelse. Alle emner blir behandlet fra et ledelsesperspektiv. Ledelse av enkeltprosesser og av prosessorienterte bedrifter vil være et gjennomgående tema.

  Kurset er praktisk orientert, med stort innslag av øvelser. Vi jobber med praktiske oppgaver ved bruk av digitale verktøy, individuelt og i et prosjekt i grupper på 3 studenter.

  Emner

  • Prosessperspektivet som ledelse og styringsfilosofi
  • Prosess som styringsobjekt
  • Ledelse av enkeltprosesser og av prosessorienterte bedrifter
  • Metoder for prosessutvikling
  • Enkle teknikker og digitale verktøy for prosessmodellering og analyse
  • Lean og kvalitetsledelse
  • Prosessautomatisering ved hjelp av roboter
  • Betydningen av prosesstenkning i forbindelse med digitalisering
  • Status på forskningen innen feltet

 • Læringsutbytte

  Etter å ha fullført kurset skal en student:

  Kunnskap:

  • Ha gode teoretiske kunnskaper innenfor prosessledelse og om prosesstankegang i relaterte tilnærminger som digitalisering, kvalitetsledelse og Lean.
  • Ha gode kunnskaper om tilgjengelige metoder og teknikker, og hvordan de kan utnyttes
  • Kunne drøfte faglige problemstillinger med personer på ulike organisatoriske nivå

  Ferdigheter:

  • Kunne arbeide selvstendig med praktisk problemløsning basert på fagområdets teorier, metoder og teknikker
  • Kunne sette seg inn i en organisasjons prosesser, og enkelt kartlegge, modellere og analysere disse ved bruk av RIS-teknikken og tegneverktøyet MS-Visio
  • Kunne gi råd til organisasjoner som er i gang med eller planlegger å innføre prosessledelse

  Generell kompetanse:

  • Inneha god forståelse for prosessperspektivet, og hvordan dette skiller seg fra tradisjonell organisering av bedrifter
  • Kunne formidle selvstendig arbeid, jobbe i gruppe, og behersker fagområdets uttrykksformer
  • Kunne drøfte faglige problemstillinger innenfor fagområdet

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres ved en kombinasjon av forelesninger, presentasjon av cases, praktiske øvelser ved bruk av digitale verktøy, og en større prosjektoppgave. Alle studenter skal gjennomføre en individuell og en gruppebasert oppgave i løpet av kurset. Den individuelle oppgaven gir studentene trening i prosessmodellering og prosessutvikling basert på cases. I den gruppebaserte (hjemmeeksamen) skal studentene gjennomføre et prosessutviklingsprosjekt basert på en reell prosess i en selvvalgt bedrift.

  I høstsemesteret kommer vi tilbake til fysiske forelesninger, og det er ikke planlagt å gjøre opptak av undervisningen.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle forkunnskaper er nødvendige.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Hver student skal utføre en individuell modelleringsoppgave. Det gis ikke karakter på denne, men oppgaven må være innlevert innen fastsatt frist for at studentene skal få adgang til å gjennomføre den gruppebaserte prosjektoppgaven.

 • Vurderingsordning

  Eksamen består av en gruppebasert skriftlig prosjektoppgave (100 %). Tre studenter i hver gruppe.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  Det vil bli gitt opplæring i bruk av MS-Visio og RIS-metodeverket (Roller i Samarbeid).

 • Litteratur

  Jon Iden (2022). Prosessledelse. Ledelse og utvikling av prosesser. 3. utgave. Bergen: Fagbokforlaget

  Utvalgte artikler som publiseres i Leganto.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022

Emneansvarlig

Professor Jon Iden, Institutt for strategi og ledelse (hovedemneansvarlig)

Postdoktor Kjersti Berg Danilova, Institutt for strategi og ledelse