Personlig økonomi

FIE432 Personlig økonomi

Vår 2019

 • Læringsutbytte

  Hovedformålet med kurset er å lære opp studentene til å treffe fornuftige finansierings- og investeringsbeslutninger.

  Etter å ha fullført kurset:

  • Har studentene en oversikt over hvordan person- og bedriftsbeskatningen påvirker finansierings- og investeringsbeslutninger for bedrifter og personer.
  • Forstår studentene hvordan skattefavorisering påvirker aktivapriser og avkastningen på ulike typer aktiva.
  • Forstår studentene hvordan rettsregler som familierett, arverett, trygderett og internasjonale skatteregler påvirker beslutninger
  • Forstår studentene hvorfor husholdninger har nytte av finansmarkedene.
  • Oppnår studentene en basiskunnskap om de vanlige finansielle beslutninger for husholdninger.
  • Kan studentene anvende teoriene på praktiske problemstillinger av relevans for bedrifter og privatpersoner

 • Undervisningsopplegg

  • Plenumsforelesninger
  • Cases

 • Overlapping med andre emner

  100 % vektingsreduksjon mot FIE432E

 • Krav til kursgodkjenning

  Studentene må få godkjent en multiple choice test.

  Kursgodkjenning fra FIE432E er gyldig for FIE432

 • Vurderingsform

  Skoleeksamen, skriftlig, 4 timer.

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  Forelesningsnotater legges ut på kursets hjemmeside.  I tillegg kommer følgende artikler:

  • A. Sandmo (AS1), 1999, "Flatere skatter" NOU 1999:7**
  • A. Sandmo (AS2). Om nøytralitet i kapitalbeskatningen. NOU1989:14
  • A. Sandmo (AS3). Differential taxation and the encourgament of risk-taking. Economic Letters 31 (1989) 55-59.
  • A. J. Brudvik (AJB): Skatterett for selvstendig næringsdrivende, 2007, III, kap 1- 2.2.9 (sidene 59 - 73).
  • G. Schjelderup (GS), 2002. International Capital Mobility and the Taxation of Portfolio Investments. Swedish Economic Policy Review 9(1), 111-140.
  • Vedlegg 1 i NOU 2009:19, av Ragnar Torvik: "Hvorfor er skattepardisene mer skadelige for utviklingsland enn for andre land" (RT)
  • Kap 5-5.4; Implicit Taxes and Clienteles, Arbitrage, Restrictions and Frictions i boken Taxes and Business Strategy (TBS)
  • T. Døskeland (TD), 2007. Aktiva- og passivastyring for husholdningene, Praktisk Økonomi og Finans, nr 4, 17-27.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst- Tilbys høsten 2018

Kursansvarlig

Professor Guttorm Schjelderup, Institutt for foretaksøkonomi.

Førsteamanuensis II Helge A. Nordahl, Institutt for foretaksøkonomi.