Personlig økonomi

FIE432 Personlig økonomi

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Hovedformålet med kurset er å lære opp studentene til å treffe fornuftige finansierings- og investeringsbeslutninger.

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  - Ha en oversikt over hvordan person- og bedriftsbeskatningen påvirker finansierings- og investeringsbeslutninger for bedrifter og personer.

  - Forstå hvordan skattefavorisering påvirker aktivapriser og avkastningen på ulike typer aktiva.

  - Forstå hvordan rettsregler som familierett, arverett, trygderett og internasjonale skatteregler påvirker beslutninger

  - Forstå hvorfor husholdninger har nytte av finansmarkedene.

  - Oppnå en basiskunnskap om de vanlige finansielle beslutninger for husholdninger.

  - Kunne anvende teoriene på praktiske problemstillinger av relevans for bedrifter og privatpersoner

  Learning Outcome:

  - The students should be able to understand how personal and corporate taxes affect behavior and asset prices

  - Should understand how other types of legal rules such may interact with tax rules and affect behavior

  - Understand why the financial markets are important for households

  - Be able to apply the theories to real life problems

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  - Plenumsforelesninger

  - Cases

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  100% overlapp med FIE432E

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Studentene må få godkjent en multiple choice test.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skoleeksamen, skriftlig, 4 timer.

  Gjentak kan kun skje i samme kode, FIE432, og ikke i FIE432E.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Det deles ut handouts på forelesningene. I tillegg kommer følgende artikler:

   

  - A. Sandmo (AS1), 1999, "Flatere skatter" NOU 1999:7**

  - A. Sandmo (AS2). Om nøytralitet i kapitalbeskatningen. NOU1989:14

  - A. Sandmo (AS3). Differential taxation and the encourgament of risk-taking. Economic Letters 31 (1989) 55-59.

  - A. J. Brudvik (AJB): Skatterett for selvstendig næringsdrivende, 2007, III, kap 1- 2.2.9 (sidene 59 - 73).

  - G. Schjelderup (GS), 2002. International Capital Mobility and the Taxation of Portfolio Investments. Swedish Economic Policy Review 9(1), 111-140.

  - Vedlegg 1 i NOU 2009:19, av Ragnar Torvik: "Hvorfor er skattepardisene mer skadelige for utviklingsland enn for andre land" (RT)

  - Kap 5-5.4; Implicit Taxes and Clienteles, Arbitrage, Restrictions and Frictions i boken Taxes and Business Strategy (TBS)

  - T. Døskeland (TD), 2007. Aktiva- og passivastyring for husholdningene, Praktisk Økonomi og Finans, nr 4, 17-27.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Guttorm Schjelderup og Helge A.Nordahl Institutt for Foretaksøkonomi