Personlig økonomi (N)

FIE432 Personlig økonomi (N)

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Skatter og avgifter utgjør viktige rammebetingelser for investeringsbeslutninger. Dette emnet gir en innsikt i hvordan det norske skattesystemet er utformet, og hvordan skatt påvirker beslutninger og atferd. Emnet gir en overordnet forståelse av hva som skjer når man endrer enkeltkomponenter i skattesystemet. Emnet gir innsikt i moderne skatteteori, husholdningsbeslutninger og sparing- og investering knyttet til egen forvaltning. Emnet gir institusjonell kunnskap som er viktig å ha med seg i yrkeslivet.

 • Læringsutbytte

  Hovedformålet med kurset er å lære opp studentene til å treffe fornuftige finansierings- og investeringsbeslutninger.

  Etter å ha fullført emnet:

  Kunnskaper:

  • Har studentene fått en oversikt over hvordan person- og bedriftsbeskatningen påvirker finansierings- og investeringsbeslutninger for bedrifter og personer.
  • Forstår studentene hvordan skattefavorisering påvirker aktivapriser og avkastningen på ulike typer aktiva.
  • Forstår studentene hvordan rettsregler som familierett, arverett, trygderett og internasjonale skatteregler påvirker beslutninger
  • Forstår studentene hvorfor husholdninger har nytte av finansmarkedene.

  Ferdigheter:

  • Har studentene oppnådd basiskunnskap som gjør at de kan anvende teoriene på praktiske problemstillinger av relevans for bedrifter og privatpersoner.

  Generell kompetanse:

  • Forstår studentene hvordan skattesystemet virker og hvordan det påvirker beslutninger.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger og oppgaveløsning.

 • Overlapping med andre emner

  100 % vektingsreduksjon mot FIE432E.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Studentene må få godkjent en multiple choice test.

  Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) fra FIE432E er gyldig for FIE432.

 • Vurderingsordning

  Skoleeksamen, 4 timer.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  Forelesningsnotater legges ut på emnets hjemmeside. I tillegg kommer følgende artikler:

  • A. Sandmo (AS1), 1999, "Flatere skatter" NOU 1999:7**
  • A. Sandmo (AS2). Om nøytralitet i kapitalbeskatningen. NOU1989:14
  • A. Sandmo (AS3). Differential taxation and the encourgament of risk-taking. Economic Letters 31 (1989) 55-59.
  • A. J. Brudvik (AJB): Skatterett for selvstendig næringsdrivende, 2007, III, kap 1- 2.2.9 (sidene 59 - 73).
  • G. Schjelderup (GS), 2002. International Capital Mobility and the Taxation of Portfolio Investments. Swedish Economic Policy Review 9(1), 111-140.
  • Vedlegg 1 i NOU 2009:19, av Ragnar Torvik: "Hvorfor er skattepardisene mer skadelige for utviklingsland enn for andre land" (RT)
  • Kap 5-5.4; Implicit Taxes and Clienteles, Arbitrage, Restrictions and Frictions i boken Taxes and Business Strategy (TBS)
  • T. Døskeland (TD), 2007. Aktiva- og passivastyring for husholdningene, Praktisk økonomi og Finans, nr 4, 17-27.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator 

   Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

   Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høst 2023.

Emneansvarlig

Professor Guttorm Schjelderup, Institutt for foretaksøkonomi.