Pengemarkeder og bankvesen

FIE420 Pengemarkeder og bankvesen

Vår 2022

 • Innhold

  • Viktige instrumenter og institusjonelle forhold i penge- og obligasjonsmarkedene
  • Sentralbankens virkemidler i pengepolitikken
  • Rentedannelsen i penge- og obligasjonsmarkedene
  • Eurovalutamarkedene og linken til nasjonale pengemarkeder
  • Finanskrisens innvirkning på pengemarkedene
  • Bankenes rolle som kredittformidlere
  • Rentens terminstruktur og forventninger om renteutviklingen
  • Alternative pengepolitiske systemer
  • Sentralbankenes oppgaver for å sikre finansiell stabilitet

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • Ha gode kunnskaper om hvordan pengepolitikk utøves i praksis
  • Ha godt kjennskap til særegne institusjonelle forhold som preger banksystemet, pengemarkedene og pengepolitikken i Norge, USA, Eurosystemet og enkelte andre viktige land.
  • Ha god oversikt over penge-, obligasjons- og kredittmarkedenes virkemåte i et makroøkonomisk perspektiv
  • Ha god forståelse av bankenes spesielle rolle som kredittformidlere

  Ferdigheter

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • Kunne analysere aktuelle pengepolitiske problemstillinger, spesielt å forstå hvilke faktorer som påvirker renteutviklingen.
  • Kunne bruke databaser til å lage rapporter om aktuelle finansielle og makroøkonomiske spørsmål
  • Forstå hvordan sentralbankenes tiltak for å styre likviditetsutviklingen i pengemarkedene påvirker rentedannelse og bankers adferd

  Generell kompetanse

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • Kunne gi råd og delta i beslutninger om finansielle forhold i banker og foretak
  • God forståelse av hvordan pengepolitikk og konjunkturer påvirker prisdannelsen i aksjemarkeder og rentemarkeder

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger. Innleveringsoppgaver i grupper. Forelesninger direktesendes og legges ut som video.

 • Krav til forkunnskaper

  Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper utover pensum i makroøkonomi og finans i Bachelorstudiet.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Gruppearbeid med empirisk casemateriale. En skriftlig innleveringsoppgave.

 • Vurderingsordning

  Individuell 4 timers skriftlig hjemmeeksamen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  Artikler som legges ut på kursets hjemmeside

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Emneansvarlig

Professor Jan Tore Klovland, Institutt for samfunnsøkonomi (hovedemneansvarlig) 

Professor Øivind Anti Nilsen, Institutt for samfunnsøkonomi