Pengemarkeder og bankvesen

FIE420 Pengemarkeder og bankvesen

 • Innhold

  Innhold

  • viktige instrumenter og institusjonelle forhold i penge- og obligasjonsmarkedene
  • sentralbankens virkemidler i pengepolitikken
  • rentedannelsen i penge- og obligasjonsmarkedene
  • eurovalutamarkedene og linken til nasjonale pengemarkeder
  • finanskrisens innvirkning på pengemarkedene
  • bankenes rolle som kredittformidlere
  • rentens terminstruktur og forventninger om renteutviklingen
  • alternative pengepolitiske systemer
  • sentralbankenes oppgaver for å sikre finansiell stabilitet

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kurset tar sikte på å oppøve evne til analyse av aktuelle pengepolitiske problemstillinger, spesielt å forstå hvilke faktorer som påvirker renteutviklingen.

  Kurset vil gi en bred, praktisk rettet oversikt over penge-, obligasjons- og kredittmarkedenes virkemåte i et makroøkonomisk perspektiv. Det legges spesiell vekt på å analysere norsk pengepolitikk og renteutvikling, men kurset vil også ta for seg hvordan særegne institusjonelle forhold preger pengepolitikken i USA, Eurosystemet og enkelte andre viktige land. Sentralbankenes tiltak for å styre likviditetsutviklingen i pengemarkedene og få disse til å fungere på en tilfredsstillende måte vil bli grundig diskutert. Bankenes spesielle rolle som kredittformidlere vil bli analysert, spesielt i lys av finanskrisen.

   

  The course aims at enhancing the student's ability to analyze current issues related to monetary policy, with a particular emphasis on understanding the factors affecting interest rates. The course will give a broad practical introduction to the functioning of money markets, bond markets and credit markets from a macroeconomic perspective. Special emphasis is given to analyzing Norwegian monetary policy and interest rate determination as well as particular institutional features affecting the monetary policy of the United States, the Eurozone and some other important countries. The central banks' measures to control the money market liquidity and functioning of the money markets will be discussed in detail. The role of banks as financial intermediaries will be analyzed, particularly in view of the financial crisis.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Forelesninger. Presentasjon og innlevering av skriftlige oppgaver

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper utover pensum i makroøkonomi og finans i Bachelorstudiet.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Gruppearbeid med empirisk casemateriale. En skriftlig innleveringsoppgave.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  4 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst.  Går for siste gang høsten 2018

 • Litteratur

  Litteratur

  Artikler som legges ut på kursets hjemmeside

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester
Høst

Kursansvarlig

Professor Jan Tore Klovland, Institutt for samfunnsøkonomi.