Pengemarkeder og bankvesen

FIE420 Pengemarkeder og bankvesen

Vår 2020

 • Innhold

  • viktige instrumenter og institusjonelle forhold i penge- og obligasjonsmarkedene
  • sentralbankens virkemidler i pengepolitikken
  • rentedannelsen i penge- og obligasjonsmarkedene
  • eurovalutamarkedene og linken til nasjonale pengemarkeder
  • finanskrisens innvirkning på pengemarkedene
  • bankenes rolle som kredittformidlere
  • rentens terminstruktur og forventninger om renteutviklingen
  • alternative pengepolitiske systemer
  • sentralbankenes oppgaver for å sikre finansiell stabilitet

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  • Ha gode kunnskaper om hvordan pengepolitikk utøves i praksis
  • Ha godt kjennskap til særegne institusjonelle forhold som preger banksystemet, pengemarkedene og pengepolitikken i Norge, USA, Eurosystemet og enkelte andre viktige land.
  • Ha god oversikt over penge-, obligasjons- og kredittmarkedenes virkemåte i et makroøkonomisk perspektiv
  • Ha god forståelse av bankenes spesielle rolle som kredittformidlere

  Ferdigheter

  • Kunne analysere aktuelle pengepolitiske problemstillinger, spesielt å forstå hvilke faktorer som påvirker renteutviklingen.
  • Kunne bruke databaser til å lage rapporter om aktuelle finansielle og makroøkonomiske spørsmål
  • Forstå hvordan sentralbankenes tiltak for å styre likviditetsutviklingen i pengemarkedene påvirker rentedannelse og bankers adferd

  Generell kompetanse

  • Kunne gi råd og delta i beslutninger om finansielle forhold i banker og foretak
  • God forståelse av hvordan pengepolitikk og konjunkturer påvirker prisdannelsen i aksjemarkeder og rentemarkeder

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger. Presentasjon og innlevering av skriftlige oppgaver

 • Krav til forkunnskaper

  Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper utover pensum i makroøkonomi og finans i Bachelorstudiet.

 • Krav til kursgodkjenning

  Gruppearbeid med empirisk casemateriale. En skriftlig innleveringsoppgave.

 • Vurderingsform

  4 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  Artikler som legges ut på kursets hjemmeside

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbudt høsten 2019.

Kursansvarlig

Professor Jan Tore Klovland, Institutt for samfunnsøkonomi.