Pengemarkeder og bankvesen

FIE420 Pengemarkeder og bankvesen

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Dette emnet tar sikte på å gi en bred innføring i hvordan pengepolitikken implementeres i praksis i Norge, USA og Europa. Analyser og vurderinger av utviklingen i pengemarkedene, obligasjonsmarkedene og bankmarkedene er sentrale temaer i emnet. Den dagsaktuelle utviklingen i ulike rentemarkeder og pengepolitiske beslutninger tas opp til analyse og diskusjon gjennom hele emnet.

  • Viktige instrumenter og institusjonelle forhold i penge- og obligasjonsmarkedene
  • Sentralbankens virkemidler i pengepolitikken
  • Rentedannelsen i penge- og obligasjonsmarkedene
  • Eurovalutamarkedene og linken til nasjonale pengemarkeder
  • Finanskrisens innvirkning på pengemarkedene
  • Bankenes rolle som kredittformidlere
  • Rentens terminstruktur og forventninger om renteutviklingen
  • Alternative pengepolitiske systemer
  • Sentralbankenes oppgaver for å sikre finansiell stabilitet

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakerne skal ved emnets avslutning kunne

  • Beskrive og forklare hvordan pengepolitikk utøves i praksis
  • Beskrive og forklare særegne institusjonelle forhold som preger banksystemet, pengemarkedene og pengepolitikken i Norge, USA, Eurosystemet og enkelte andre viktige land.
  • Diskutere penge-, obligasjons- og kredittmarkedenes virkemåte i et makroøkonomisk perspektiv
  • Forklare bankenes spesielle rolle som kredittformidlere

  Ferdigheter

  Deltakerne skal ved emnets avslutning kunne

  • Analysere aktuelle pengepolitiske problemstillinger, spesielt å forstå hvilke faktorer som påvirker renteutviklingen.
  • Bruke databaser til å lage rapporter om aktuelle finansielle og makroøkonomiske spørsmål
  • Drøfte hvordan sentralbankenes tiltak for å styre likviditetsutviklingen i pengemarkedene påvirker rentedannelse og bankers adferd

  Generell kompetanse

  Deltakerne skal ved emnets avslutning kunne

  • Gi faglig begrunnede råd og delta i beslutninger om finansielle forhold i banker og foretak
  • Beskrive hvordan pengepolitikk og konjunkturer påvirker prisdannelsen i aksjemarkeder og rentemarkeder

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger. Innleveringsoppgaver i grupper.

 • Krav til forkunnskaper

  Emnet krever ingen spesielle forkunnskaper utover pensum i makroøkonomi og finans i Bachelorstudiet.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Gruppearbeid med empirisk casemateriale. En skriftlig innleveringsoppgave.

 • Vurderingsordning

  Individuell 4 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  Pensumlisten er tilgjengelig i Leganto.

 • Hjelpemidler til eksamen

  • Kalkulator
  • Én tospråklig ordbok tillatt

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023.

Emneansvarlig

Professor Jan Tore Klovland, Institutt for samfunnsøkonomi (hovedemneansvarlig)

Professor Øivind Anti Nilsen, Institutt for samfunnsøkonomi