Optimering

MAT13 Optimering

Høst 2022

Vår 2023
 • Innhold

  Optimeringsproblemer med flere bibetingelser i form av likheter og ulikheter. Gradientvektorer, førsteordensbetingelser (Kuhn-Tuckers ligninger) og føringsbetingelser. Komplementært slakk og skyggepriser. Andreordensbetingelser og konveks analyse.

  Lineær programmering. Dualitet, skyggepriser, simpleks-metoden. Degenererte problemer. Anvendelser på nettverksproblemer.

 • Læringsutbytte

  Kurset skal gi studentene innsikt i sentrale optimeringsmetoder i matematisk analyse og i lineær programmering, og hvordan disse kan anvendes i økonomi.

  Kunnskap

  Studentene

  • Har kunnskap om sentrale optimeringsmetoder i matematisk analyse og lineær programmering.
  • Forstår hvilken rolle konveksitet spiller i optimeringsproblemer.
  • Forstår hvilken rolle dualitet spiller i lineær programmering.

  Ferdigheter

  Studentene

  • Kan sette opp, løse og drøfte modeller for statisk optimering med ulike bibetingelser ved bruk av Kuhn-Tuckers metode.
  • Kan sette opp modeller for optimering med lineær programmering og drøfte dem både teoretisk og med dataverktøy.
  • Kan anvende slike modeller på nettverksproblemer med relevans for økonomi.

  Generell kompetanse

  Studentene

  • Har innsikt i prinsipper for matematisk formulering av økonomiske modeller.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, Q&A-sesjoner, oppgaveregninger.

  Forelesningene og oppgaveregningene blir filmet. Dersom NHH blir stengt for fysisk undervisning så vil Q&A-sesjonene bli gjennomført på Zoom.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Kurset bygger på MET1 Matematikk for økonomer. Spesielt bør studentene ha god oversikt over teorien for optimering og lineær algebra herfra. Det er en fordel med kunnskaper i grunnleggende mikroøkonomi, for eksempel fra SAM2 Mikroøkonomi.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MAT016

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  En individuell innleveringsoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig individuell hjemmeeksamen, 5 timer.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Excel Solver.

 • Litteratur

  A.K.Dixit: Optimization in Economic Theory. Oxford University Press, 1990.

  P.Manne: Notater til MAT13 Optimering.

  Støttelitteratur:

  K.Sydsæter, A.Seierstad, A.Strøm: Matematisk analyse, bind 2. Gyldendal akademisk, 2002.

  K.Jörnsten, S.Storøy, S.Wallace: Operasjonsanalyse. Cappelen Akademisk Forlag, 1999.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2022.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester, jf. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH §4-5 og utfyllende bestemmelser til forskriften, avsnitt 4.5.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Per Manne, Institutt for foretaksøkonomi.