Optimering

MAT13 Optimering

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  Optimeringsproblemer med flere bibetingelser i form av likheter og ulikheter. Gradientvektorer, førsteordensbetingelser (Kuhn-Tuckers ligninger) og føringsbetingelser. Komplementært slakk og skyggepriser. Andreordensbetingelser og konveks analyse.

  Lineær programmering. Dualitet, skyggepriser, simpleks-metoden. Degenererte problemer. Anvendelser på nettverksproblemer.

 • Læringsutbytte

  Kurset skal gi studentene innsikt i sentrale optimeringsmetoder i matematisk analyse og i lineær programmering, og hvordan disse kan anvendes i økonomi.

  Kunnskap

  Studentene

  • Har kunnskap om sentrale optimeringsmetoder i matematisk analyse og lineær programmering.
  • Forstår hvilken rolle konveksitet spiller i optimeringsproblemer.
  • Forstår hvilken rolle dualitet spiller i lineær programmering.

  Ferdigheter

  Studentene

  • Kan sette opp, løse og drøfte modeller for statisk optimering med ulike bibetingelser ved bruk av Kuhn-Tuckers metode.
  • Kan sette opp modeller for optimering med lineær programmering og drøfte dem både teoretisk og med dataverktøy.
  • Kan anvende slike modeller på nettverksproblemer med relevans for økonomi.

  Generell kompetanse

  Studentene

  • Har innsikt i prinsipper for matematisk formulering av økonomiske modeller.

   

  Knowledge

  The students

  • Have knowledge of the main methods of optimization in mathematical analysis and in linear programming.
  • Understand the role of convexity in problems of optimization.
  • Understand the role of duality in linear programming.

  Abilities

  The students

  • Can set up, solve, and analyze models for static optimization with various constraints by use of Kuhn-Tucker¿s method.
  • Can set up models for optimization with linear programming, and analyze these both theoretically and with computer tools.
  • Can apply such models to network problems of relevance in economics

  General competence

  The students

  • Have understanding of principles for mathematical formulation of economic models.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, oppgaveregninger

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MAT016

 • Krav til kursgodkjenning

  En innleveringsoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

 • Vurderingsform

  5 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Excel Solver.

 • Litteratur

  Sydsæter, Seierstad, Strøm: Matematisk analyse, bind 2. Gyldendal akademisk, 2002.

  Jörnsten, Storøy, Wallace: Operasjonsanalyse. Cappelen Akademisk Forlag, 1999.

  Anbefalt litteratur:

  Dixit: Optimization in Economic Theory. Oxford University Press, 1990.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Professor Roman Kozlov og førsteamanuensis Per Manne, Institutt for Foretaksøkonomi