Økonomiske beslutninger med data-simulering (ikke tilbudt)

BUS420 Økonomiske beslutninger med data-simulering (ikke tilbudt)

Vår 2024

 • Innhold

  Emnet legges opp rundt en simulering hvor studentene skal lede en produksjonsbedrift over fem år. Emnet kan deles i to deler:

  Del 1: Markedsanalyse og prising

  Denne delen begynner med en vurdering av relevant marked og virksomhetens konkurransearena som ramme for valg av prisstrategier. Deretter er fokuset på forskjellige metoder for å vurdere og optimere prisnivået.

  Del 2: Strategisk lønnsomhetsanalyse

  Del to fokuserer på kalkulering av lønnsomheten av produkter, aktiviteter, kunder og produktegenskaper. Utforming og bruk av ABC står sentralt, i tillegg til behandling av kapasitets- og kapitalkostnader. Et annet sentral moment er hvordan man kan benytte analyser av kundelønnsomhet til å endre prosesser, prisstrategier og utforming av produkter og tjenester.

  Koblingen mellom prestasjonsmål og lønnsomhetsanalyser for implementering av ulike strategier avslutter emnet.

 • Læringsutbytte

  Studentene kan etter fullført emne:

  Ferdigheter

  • Beskrive en casebedrift sin forretningsidé, strategi og lønnsomhetsmål
  • Lage likviditets-, resultat og balansebudsjett for en casebedrift
  • Lage lønnsomhetsanalyser samt utvikle prissetningsmodeller for en casebedrift
  • Verdsette en casebedrift
  • Ta lederbeslutninger under en pågående simulering

   Generell kompetanse

  • Forstå sin rolle i en ledergruppe
  • Beskrive sine erfaringer og foreslå et forskningsprosjekt

 • Undervisningsopplegg

  Emnet består av fem moduler fordelt over ti uker. Nytt for høsten 2019 er at modulene er fordelt over ti uker og ikke fem. 

  Studentene skal jobbe i grupper hvor hver gruppe leder en produksjonsbedrift over fem år. I første modul introduseres studentene til simuleringen (4t). I de påfølgende tre modulene simuleres hhv år 1, 2-3 og 4-5 (hver modul 8t). I modul fem avsluttes simuleringen og bedriften selges (4t).

  Mellom modulene skal gruppene forberede seg til neste modul/år ved å levere fire skriftlige gruppeinnleveringer: 1) Forretningside, strategi og økonomiske mål 2) Prising 3) Budsjett 4) Initial public offering. Gruppeinnleveringene utgjør dermed de strategiske og økonomiske beslutningene som gruppen må ta som del av simuleringen. 

  Gruppeoppgavene er delt i to deler: i) en teoretisk del der studentene skal vise at de behersker litteraturen på området. ii) en "praktisk del" der studentene skal anvende den teoretiske diskusjonen fra første del på bedriften de har i simuleringen.

  Individuell innlevering: Ytterligere en oppgave skal leveres inn og den er individuell. I den individuelle innleveringen skal hver student skrive et thesis proposal med utgangspunkt i noe de har vært med på under simuleringen. Emnet skal gjelde strategisk økonomistyrning. En thesis propsal er en 8-10 sider lang rapport der deltagerne skal foreslå et forskningsområde som kan være interessant å undersøke. Alle innleveringsoppgavene skal være godt skrevet, skal ha relevante referanser og ha en gjennomgående logisk oppbygning. Innleveringene skal leveres i tide. Hver innlevering har en egen instruksjon med mer spesifikke oppgaver. Mer informasjon ved emnestart.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Ingen krav, men BUS400 Styring av større foretak og BUS401 Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising er anbefalt.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Studenter skal ha 100 % oppmøte i emnet. Skulle det være en anledning der man ikke kan komme (for eksempel sykdom) kommer studenten til å få kompensere fraværet med en ekstra oppgave. Mer informasjon blir gitt ved emnestart.

 • Vurderingsordning

  Emnet har to karakterer - en for gruppeinnleveringene (teller 70 %) og en for den individuelle innleveringen (teller 30 %). All informasjon angående innleveringsoppgavene gis ved emnestart. 

  Gruppekarakteren  (totalt 70% av karakteren) settes på grunnlag av to aspekter:

  1) Innleveringsoppgavene (80 %)

  • Det formelle aspektet (referanser, struktur, argumentasjon)
  • Den forretningsmessige logikken (hvor godt argumentasjonen henger sammen og hvor kreativt oppgaven har blitt løst)
  • Den akademiske kvaliteten og problematiseringen

  2) Forretningssimuleringen (20 %)

  • Hvor aktiv gruppen har vært til å løse utfordringer
  • Hvordan forretningen har respondert på markedet
  • Hvordan forretningen lykkes på markedet

  Den individuelle karakteren  (30% av karakteren) settes på grunnlag av den individuelle innleveringen. 

  Evalueringskriteriene er:

  • Formalitet (referanser, struktur, argumentasjon)
  • Den foreslåtte studien relaterer seg til noe som har skjedd under simuleringen
  • Den foreslåtte studien er aktuell (i samfunnet / i organisasjoner / i bedrifter, og i forskning)
  • Den foreslåtte studien er relatert til (diskuterer /problematiserer) de akademiske tekster som benyttes
  • Den foreslåtte studien analyserer og drar slutninger fra den forskningslitteraturen som anvendes i teksten
  • Den foreslåtte studien viser til gap i litteraturen (i sted, i tid eller i teori)
  • Den foreslåtte studien er reflekterende
  • Den foreslåtte studien inneholder ett avsnitt om mulig praktisk gjennomføring (metode)

  (Den individuelle innleveringen er relevant erfaring for videre masteroppgaveskriving.)

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Studentene må ha med egen pc til modulene. 

 • Litteratur

  Ingen spesifikk litteratur, men til hver innlevering forventes det at studentene har innhentet teoretisk kunnskap fra litteraturen. Til den avsluttende individuelle innleveringen forventes det at studentene har lest relevant litteratur.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Svensk.
Semester

Høst. Ikke tilbudt høsten 2023.

Emneansvarlig

 Professor Bino Catasus, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap