Økonomisk organisasjonsteori

BUS428 Økonomisk organisasjonsteori

Vår 2024

 • Innhold

  I dette emnet studerer vi problemstillinger knyttet til bruk av insentiver og belønningssystemer i markeder og bedrifter. Ved hjelp ulike teoretiske modeller, spesielt prinsipal-agent teori, studerer vi hvordan bedrifter kan bruke ulike typer bonusordninger for å styre innsats og motivere ansatte. Vi studerer også forskjellen mellom insentivkontrakter internt i bedrifter og mellom bedrifter, samt ser på hvordan bedriftens organisering i form jobbdesign, hierarkier og karrierestiger kan sikre effektiv virksomhet.

 • Læringsutbytte

  Etter å ha fullført emnet vil studentene:

  Kunnskap:

  • Ha innsikt i grunnleggende mekanismer som påvirker hvordan bedrifter organiseres og styres.
  • Ha kjennskap til ulike typer bonusordninger.
  • Ha innsikt i virkningen av ulike typer prestasjonsmål.

  Ferdigheter:

  • Kunne anvende økonomisk analyse til å forstå organisering og styring av bedrifter.
  • Kunne designe hensiktsmessige insentiver og belønningssystemer.
  • Kunne gjøre strategiske vurderinger knyttet til effektiv organisering av virksomheter. 

  Generell kompetanse:

  • Ha innsikt i ulike insentiver og belønningssystemers virkemåte.
  • Forstå hvordan bedrifter fordeler arbeidsoppgaver og designer jobber.
  • Forstå grensene for bedrifters virksomhet; hvorfor noen transaksjoner gjøres i markedet, mens andre gjøres internt i bedriftene.
  • Ha innsikt i hvordan ikke-materielle forhold - som tillit, normer og autoritet - kan påvirke styring og organisering av bedrifter.

 • Undervisningsopplegg

  Ordinære forelesninger.

 • Anbefalte forkunnskaper

  I emnet studeres organisasjoner og deres virkemåte i et økonomisk-analytisk perspektiv, og emnet passer således best for studenter som har sans for denne type tilnærming til stoffet. Men modellene som brukes er relativt enkle og det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Emnet komplementerer og viderefører BUS400 - Styring av større foretak og STR435 - Personalpolitikk og insentivsystemer, men det er ikke nødvendig å ha tatt disse på forhånd.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To innleveringer, som begge må være godkjent. Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i emnet før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig individuell digital skoleeksamen, 4 timer.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F.

 • Litteratur

  George Hendrikse, 2003, Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy, Berkshire (UK): McGraw Hill Education. I tillegg til dette vil emnet baseres på diverse artikler.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

   

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

   

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor II Ola Kvaløy, Institutt for foretaksøkonomi