Økonometri for regnskap og økonomisk styring

BUS444N Økonometri for regnskap og økonomisk styring

Høst 2024

 • Innhold

  Moderne bedrifter produserer store mengder data. Disse har stor verdi både som styringsdata internt i bedriften og for analytikere utenfor bedriften. Faget handler om tallfesting av økonomiske sammenhenger ved hjelp av data. Det gis en innføring i datanalyse med minste kvadraters metode (OLS) med særlig vekt på å estimere kausale effekter med tverrsnitts- eller paneldata.

 • Læringsutbytte

  Studentene skal kjenne minste kvadraters metode (ordinary least squares, OLS) og noen relaterte metoder. Studentene skal også kunne tolke og forklare resultatene fra økonometriske studier, og være i stand til å utføre økonometriske studier på egen hånd.

   

  Etter å ha fullført emnet skal studentene:

  Kunnskap

  • Forklare hvilke antagelser empiriske analyser er basert på.
  • Beskrive forskjellen mellom prediksjon og estimering av kausale effekter.
  • Vite hvordan man tolker regresjonsresultater.

   

  Ferdigheter

  • Identifisere, samle inn og organisere relevante data.
  • Analysere data ved hjelp av vanlige metoder for tverrsnitts- og paneldata.
  • Tolke resultater fra empiriske analyser og identifisere evt. svakheter ved slike analyser.

   

  Generell kompetanse

  • Avgjøre om forelagte regresjonsresultater kan gis en kausal tolkning
  • Formulere et empirisk forskningsspørsmål.
  • Strukturere en masteroppgave.
  • Bruke økonometriske metoder i eget arbeid, for eksempel som en del av metoden i en masteroppgave.

 • Undervisningsopplegg

  • Forelesninger (tildels med videoopptak)
  • Øvinger
  • Videomateriale

 • Anbefalte forkunnskaper

  Statistikk og metode tilsvarende minimumskravene for en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

 • Overlapping med andre emner

  Emnet kan ikke kombineres med BUS444E, BAN431, ECN402, eller FIE401A/B.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To individuelle innleveringsoppgaver må være godkjent.

  Kursgodkjenning fra BUS444N tidligere år eller fra BUS444E er gyldig i BUS444N.

 • Vurderingsordning

  Individuell skoleeksamen, penn og papir, 3 timer.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  R, RStudio

 • Litteratur

  Pensum er forelesningsnotater på engelsk, samt mer kortfattede forelesningsplansjer på norsk.

  Det er ikke nødvendig å kjøpe noen lærebok.

  Valgfrie lærebøker (mer nyttig som oppslagsverk ved senere arbeid med masteroppgave osv. enn til eksamensforberedelse):

  Stock and Watson: Introduction to Econometrics, 4th edition

  Wooldridge, J.: Introductory Econometrics, 7th edition

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator  

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/"

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Øyvind Thomassen, Institutt for foretaksøkonomi