Økonometri for regnskap og økonomisk styring

BUS444N Økonometri for regnskap og økonomisk styring

Høst 2021

 • Innhold

  Moderne bedrifter produserer store mengder data. Disse har stor verdi både som styringsdata internt i bedriften og for analytikere utenfor bedriften. Faget økonometri handler om tallfesting av økonomiske sammenhenger ved hjelp av data. Kurset vil behandle hvordan ulike typer data kan fremskaffes, hvor pålitelige data er og i hvilken grad tilgjengelige variabler svarer til de teoretiske variablene. Videre gis en innføring i statistiske (økonometriske) metoder for analyse og tolkning av data. Det vil være et tydelig fokus på applikasjoner innenfor bedriftsøkonomi, bruk av markedsdata og regnskapsdata fra Brønnøysundregisteret. Applikasjonene vil omfatte både regresjoner brukt til prognoseformål og regresjoner brukt som verktøy for å avdekke kausale sammenhenger.

 • Læringsutbytte

  Studentene skal kjenne minste kvadraters metode (MKM) og standard fremgangsmåter for å tilpasse MKM når de klassiske forutsetningene ikke holder. Studentene skal også kunne tolke og forklare resultatene fra økonometriske studier, og være i stand til å utføre økonometriske studier på egen hånd.

  Kunnskap

  Etter å ha fullført kurset

  • Kjenner studentene strukturen til en masteroppgave.

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført kurset kan studentene:

  • Identifisere, samle inn og organisere relevante data.
  • Analysere data ved hjelp av standard tverrsnitts-, panel- og enkle tidsseriemetoder.
  • Formulere en empirisk problemstilling.
  • Tolke resultater fra empiriske analyser og identifisere evt. svakheter ved slike analyser.

  Kompetanse

  Etter å ha fullført kurset kan studentene

  • Forstå hvilke typer av forutsetninger enkle empiriske analyser bygger på.

 • Undervisningsopplegg

  • Forelesninger/øvinger som filmes
  • Øvrig videomateriale

 • Anbefalte forkunnskaper

  Statistikk og metode tilsvarende minimumskravene for en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

 • Krav til forkunnskaper

  Statistikk og metode tilsvarende minimumskravene for en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

 • Overlapping med andre emner

  Kurset kan ikke kombineres med BUS444E, BAN431, ECN402, eller FIE401A/B.

 • Krav til kursgodkjenning

  En skriftlig innleveringsoppgave må være godkjent. Studentene arbeider med denne i grupper på 2-5 personer.

 • Vurderingsordning

  Individuell hjemmeeksamen, 5 timer.

   

  .

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Stata

 • Litteratur

  Wooldridge, J.: «Introductory Econometrics». Eldre utgaver fungerer helt fint, kjøp gjerne brukt.

  Materiell som deles av foreleser i kurset.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Kursansvarlig

Professor Arnt Ove Hopland, Institutt for foretaksøkonomi