Økonometri for regnskap og økonomisk styring

BUS444 Økonometri for regnskap og økonomisk styring

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  Moderne bedrifter produserer store mengder data. Disse har stor verdi både som styringsdata internt i bedriften og for analytikere utenfor bedriften. Faget økonometri handler om tallfesting av økonomiske sammenhenger ved hjelp av data. Kurset vil behandle hvordan ulike typer data kan fremskaffes, hvor pålitelige data er og i hvilken grad tilgjengelige variabler svarer til de teoretiske variablene. Videre gis en innføring i statistiske (økonometriske) metoder for analyse og tolkning av data. Det vil være et tydelig fokus på applikasjoner innenfor bedriftsøkonomi, bruk av markedsdata og regnskapsdata fra Brønnøysundregisteret. Applikasjonene vil omfatte både regresjoner brukt til prognoseformål og regresjoner brukt som verktøy for å avdekke kausale sammenhenger.

 • Læringsutbytte

  Studentene skal kjenne minste kvadraters metode (MKM) og standard fremgangsmåter for å tilpasse MKM når de klassiske forutsetningene ikke holder. Studentene skal også kunne tolke og forklare resultatene fra økonometriske studier, og være i stand til å utføre økonometriske studier på egen hånd.

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  Kunnskap

  • Kjenne strukturen til en masteroppgave.

  Ferdigheter

  • Kunne identifisere, samle inn og organisere relevante data.
  • Kunne analysere data ved hjelp av standard tverrsnitts-, panel- og enkle tidsseriemetoder.
  • Kunne formulere en empirisk problemstilling.
  • Kunne tolke resultater fra empiriske analyser og identifisere evt. svakheter ved slike analyser.

  Generell kompetanse

  • Forstå hvilke typer av forutsetninger enkle empiriske analyser bygger på.

  The students should have a working knowledge of the ordinary least sqaures method (OLS) and standard procedures for adapting OLS when the classical assumptions are not satisfied. The students should also interpret and explain the results from econometric studies, and be able to conduct econometric studies of their own.

  After completing the course the students should:

  Knowledge

  • Know the structure of a master thesis.

  Skills

  • Be able to identify, collect, and organize relevant data.
  • Be able to analyze data using standard tools for cross section, panel and time series data.
  • Be able to interpret results from empirical analyses and identify potential weaknesses with the analysis.
  • Be able to formulate an empirical research question.

  General competence

  • Understand which assumptions simple empirical analyses are based on

 • Undervisningsopplegg

  • Forelesninger
  • Gruppeøvinger

 • Krav til forkunnskaper

  Statistikk og metode tilsvarende minimumskravene for en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

 • Overlapping med andre emner

  Kurset kan ikke kombineres med BUS444E, BAN431, ECN402, eller FIE401A/B.

 • Krav til kursgodkjenning

  En skriftlig innleveringsoppgave må være godkjent.

 • Vurderingsform

  Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

   

  .

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Stata

 • Litteratur

  R. Carter Hill, William Griffiths og Guay C. Lim: «Principles of Econometrics» 4.utgave

  Materiell publisert på Canvas

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Arnt Ove Hopland, Institutt for foretaksøkonomi