Norwegian Language III Norsk samfunns- og næringsliv

ELE426 Norwegian Language III Norsk samfunns- og næringsliv

 • Innhold

  Innhold

  Tema fra norsk politikk og samfunnsliv (blant annet norsk politisk system og maktstruktur; velferdsstaten)

  Norsk næringsliv og utfordringer i norsk økonomi (blant annet norsk økonomisk politikk og norsk næringsliv; vann, olje og alternativ energi)

  Fagspråklige sjangre:

  Brev, epost, notat, referat, saksfremlegg, essay

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal ved studiets slutt:

  Kunnskap

  • Ha et bredt innblikk inn i og forståelse for norsk samfunnsliv
  • Ha en forståelse for norsk næringsliv
  • Ha innsikt i norsk demografi og politikk
  • Forstå norske kulturelle koder

   

  Ferdigheter

  • Ha gode praktiske ferdigheter i norsk språk med vekt på det økonomiske språket
  • Kunne uttrykke seg på godt norsk og i ulike økonomisk-administrative sjangre.
  • Beherske de formelle kriteriene i de økonomisk-administrative sjangrene; brev og epost, rapport, notat, saksfremlegg

  Generell kompetanse

  • Kommunisere muntlig og skriftlig på norsk i de fleste sammenhenger, og avpasse språket etter den gitte konteksten
  • Presentere og argumentere for en sak i et godt og passende språk
  • Interkulturell kompetanse og forståelse for ulike kulturelle koder

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger

  Individuelle oppgaver

  Individuelle presentasjoner

  Gruppeoppgaver

  Gruppepresentasjoner

  Diskusjoner

   

 • Adgangsbegrensing

  Adgangsbegrensing

  Kurset er et tilbud til studenter med begrenset kjennskap til norsk språk. Studenter med norsk som morsmål eller norsk som andrespråk vil ikke bli tatt opp på kurset.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  NOR11 eller tilsvarende kunnskap (tilsvarende nivå B1)

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Tema for semesteroppgaven må godkjennes av kursansvarlig

   

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Den endelige evalueringen består av to deler, mappeoppgave og muntlig eksamen.

  Mappeoppgave: 60 % av den totale karakteren: karakterskala A-F

  Mappen skal bestå av 3 tekster;

  2 tekster kortere tekster i en gitt økonomisk administrativ sjanger (rapport, notat el) som teller 20% hver av skriftlig karakteren.

  En lengre tekst over et selvvalgt emne knyttet til norsk nærings- eller samfunnsliv på ca 1400 ord teller 60% av skriftlig karakter

  De skriftlige oppgavene skal leveres inn på tidspunkt som blir fastsatt og oppgitt i begynnelsen av semesteret.

  Muntlig eksamen: 40% av den totale karakteren: karakterskala A-F

  Den muntlige eksamen består av ca. 10 minutters presentasjon / resymé av innholdet i utlevert tekst etter 20 minutters forberedelsestid, samt samtale om pensumrelatert(e) emne(r).

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  A-F

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Obligatorisk litteratur

  Kirsti Mac Donald: Norsk grammatikk, norsk som andrespråk - Arbeidsbok

  Tekster som blir delt ut i timene og lagt ut på itslearning

   

  Anbefalt litteratur

  Maagerø og Simonsen: Norway: Culture and Society

  Bokmålsordboka

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Semester
Høst

Kursansvarlig

Klara Sjo