Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid

SAM13 Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Kurset gir studentene forståelse og evne til å kunne forklare analytisk hvordan og hvorfor Norge har utviklet seg til å bli et av verdens rikeste land i løpet av de siste 200 år.

  Kurset inneholder tre hovedbolker:

  1. Norsk økonomisk historie 1800-1914

  2. Norsk økonomisk historie 1914-1945

  3. Norsk økonomisk historie etter 1945

  Den første bolken vil kurset konsentrere seg om de økonomiske konsekvenser av etableringen av Norge som en nasjonalstat i en stadig mer internasjonal økonomi. Her legges det vekt på innføring av eget pengesystem, egen økonomisk politikk, næringspolitikk, kredittvesen og nasjonal infrastruktur. Det ses på næringsutvikling, eksportvekst, fremvekst av liberalisme og Norges plass i den globale økonomi. Transformasjonen fra en statisk til en dynamisk økonomi kjennetegnet av kontinuerlig produktivitets- og økonomisk vekst vil bli analysert.

  I den andre bolken vil hovedfokus bli lagt på vekslingen mellom betydelige finansielle og realøkonomiske kriser og betydelig økonomisk vekst. Her spiller Norges plass i den globale økonomi, rekonstruksjonen og sammenbruddet av gullstandarden en viktig rolle sammen med økonomisk politikk og næringsutvikling og massearbeidsledighet.

  I den tredje bolken vektlegges først oppbyggingen av en planøkonomi og senere dens modifisering og moderat overgang til neoliberalisme. Overgangen til en mer petroleumsavhengig økonomi og Norges plass i den globale økonomi analyseres også grundig. Likeledes omleggingen av den økonomiske politikken fra ca 1980.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Studentene opparbeider seg kompetanse innen:

  1. Teori om langsiktig økonomisk vekst
  2. Teori om konjunkturer
  3. Kortsiktige og langsiktige trender innen økonomisk vekst
  4. Levestandardsutvikling
  5. Utvikling og sammenhenger i utenrikshandel
  6. Utvikling og sammenhenger i næringsutvikling
  7. Utvikling og sammenhenger i arbeidsmarked
  8. Utvikling og sammenhenger i økonomisk politikk
  9. Utvikling og sammenhenger i strukturelle endringer i økonomien
  10. Institusjonelle forutsetninger for endringene.

  Ferdigheter

  Studentene er i stand til å:

  1. Drøfte årsaker til økonomisk vekst
  2. Drøfte årsaker til konjunktursvingninger
  3. Drøfte årsaken til endringer i norsk økonomi fra 1800 til i dag
  4. Opparbeide seg analytiske ferdigheter til å frøfte den øonomisk-historiske utviklingen i Norge de 200 siste år.
  5. Utføre selvstendig analyse av økonomisk-historiske endringer og deres årsaker og konsekvenser

  Generell kompetanse

  Studentene opparbeider seg kompetanse til å:

  1. Kommunisere med fagpersoner og ikke-fagpersoner om økonomisk historie
  2. Anvende den kunnskapen de har lært på andre eller nyere problemstillinger med hensyn på norsk økonomi
  3. Kunne bidra til selvstendig tenkning og nytenkning i spørsmål som har med økonomisk utvikling og vekst.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, oppgavekurs, obligatorisk skriftlig oppgave.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Mikro- og makroøkonomi

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent innleveringsoppgave.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Personlig PC

 • Litteratur

  Hodne og Grytten, Norsk økonomi i det 19 århundre, Fagbokforlaget, Bergen 2000

  Hodne og Grytten, Norsk økonomi i det 20 århundre, Fagbokforlaget, Bergen 2002.

  Anbefalt litteratur: Gis underveis

 • Hjelpemidler til eksamen

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester, jf. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH §4-5 og utfyllende bestemmelser til forskriften, avsnitt 4.5.

Emneansvarlig

Professor Ola Honningdal Grytten, Institutt for samfunnsøkonomi.