Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid

SAM13 Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid

Høst 2021

 • Innhold

  Kurset inneholder tre hovedbolker:

  1. Norsk økonomisk historie 1800-1914

  2. Norsk økonomisk historie 1914-1945

  3. Norsk økonomisk historie etter 1945

  Den første bolken vil kurset konsentrere seg om de økonomiske konsekvenser av etableringen av Norge som en nasjonalstat i en stadig mer internasjonal økonomi. Her legges det vekt på innføring av eget pengesystem, egen økonomisk politikk, næringspolitikk, kredittvesen og nasjonal infrastruktur. Det ses på næringsutvikling, eksportvekst, fremvekst av liberalisme og Norges plass i den globale økonomi. Transformasjonen fra en statisk til en dynamisk økonomi kjennetegnet av kontinuerlig produktivitets- og økonomisk vekst vil bli analysert.

  I den andre bolken vil hovedfokus bli lagt på vekslingen mellom betydelige finansielle og realøkonomiske kriser og betydelig økonomisk vekst. Her spiller Norges plass i den globale økonomi, rekonstruksjonen og sammenbruddet av gullstandarden en viktig rolle sammen med økonomisk politikk og næringsutvikling og massearbeidsledighet.

  I den tredje bolken vektlegges først oppbyggingen av en planøkonomi og senere dens modifisering og moderat overgang til neoliberalisme. Overgangen til en mer petroleumsavhengig økonomi og Norges plass i den globale økonomi analyseres også grundig. Likeledes omleggingen av den økonomiske politikken fra ca 1980.

 • Læringsutbytte

  Kurset gir studentene forståelse og evne til å kunne forklare analytisk hvordan og hvorfor Norge har utviklet seg til å bli et av verdens rikeste land i løpet av de siste 200 år. 

  Kunnskap

  Studentene opparbeider seg kompetanse innen: 

  1. Teori om langsiktig økonomisk vekst
  2. Teori om konjunkturer
  3. Empiri om kortsiktige og langsiktige trender innen økonomisk vekst
  4. Empiri om levestandardsutvikling
  5. Empiri om utvikling og sammenhenger i utenrikshandel
  6. Empiri om utvikling og sammenhenger i næringsutvikling
  7. Empiri om utvikling og sammenhenger i arbeidsmarked
  8. Empiri om utvikling og sammenhenger i økonomisk politikk
  9. Empiri om utvikling og sammenhenger i strukturelle endringer i økonomien
  10. Institusjonelle forutsetninger for endringene. 

   

  Ferdigheter

  Studentene er i stand til å:

  1. Drøfte årsaker til økonomisk vekst
  2. Drøfte årsaker til konjunktursvingninger
  3. Drøfte årsaken til endringer i norsk økonomi fra 1800 til i dag
  4. Opparbeide seg analytiske ferdigheter til å frøfte den øonomisk-historiske utviklingen i Norge de 200 siste år.
  5. Utføre selvstendig analyse av økonomisk-historiske endringer og deres årsaker og konsekvenser

   

  Generell kompetanse

  Studentene opparbeider seg kompetanse til å:

  1. Kommunisere med fagpersoner og ikke-fagpersoner om økonomisk historie
  2. Anvende den kunnskapen de har lært på andre eller nyere problemstillinger med hensyn på norsk økonomi
  3. Kunne bidra til selvstendig tenkning og nytenkning i spørsmål som har med økonomisk utvikling og vekst.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, oppgavekurs, obligatorisk skriftlig oppgave.

  Forelesninger vil bli filmet og streamet.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Mikro- og makroøkonomi

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjent innleveringsoppgave.

 • Vurderingsform

  Skriftlig hjemmeeksamen, 5 timer.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Personlig PC

 • Litteratur

  Hodne og Grytten, Norsk økonomi i det 19 århundre, Fagbokforlaget, Bergen 2000

  Hodne og Grytten, Norsk økonomi i det 20 århundre, Fagbokforlaget, Bergen 2002.

  Anbefalt litteratur: Gis underveis 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2021.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester, jf. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH §4-5 og utfyllende bestemmelser til forskriften, avsnitt 4.5.

Kursansvarlig

Professor Ola Honningdal Grytten, Institutt for samfunnsøkonomi.