Næringseiendom: investering og forvaltning

BUS466 Næringseiendom: investering og forvaltning

Vår 2021

 • Innhold

  Næringseiendom representerer store kapitalverdier.  Mange av verdens rikeste har blitt det på nettopp eiendom. Men næringseiendom har også en viktig rolle for samfunnet som helhet. Eiendomsutvikling skaper arealer for økonomisk aktivitet og er derfor en viktig variabel i økonomien. Samtidig utgjør næringseiendom en stor andel av bankenes utlån og representerer derfor en risiko for den finansielle stabiliteten. God kunnskap om næringseiendom er viktig for private selskaper som trenger areal til eget bruk eller som et attraktivt investeringsalternativ. For det offentlige er forståelse av næringseiendom sentralt i regulering av kapitalkrav til banker og for vurdering av eget arealbehov

 • Læringsutbytte

  Studentene skal kjenne til egenskapene og verdidriverne i næringseiendom, herunder hvilke faktorer som påvirker verdier og avkastning.

  Studentene vil etter å ha fullført kurset:

  Kunnskap

  • Ha forståelse av hvilken rolle næringseiendom har i realøkonomien
  • Ha kunnskap om finansieringsformer i eiendom
  • Kjenne til investeringsformer i eiendom og eiendom som aktivaklasse i en investeringsportefølje
  • Ha kunnskap om hva som bestemmer tilbud og etterspørsel av næringsarealer.
  • Ha forståelse av de ulike typene av næringseiendom og deres risikoegenskaperFerdigheter
  • Kunne gjennomføre helhetlige, avanserte investeringsanalyser i næringseiendom ved bruk av ulike teknikker og modeller.
  • Kunne estimere kontantstrømmer i primært stabile næringseiendommer gjennom å forstå hvordan leiepriser dannes og eierkostnader påløper
  • Kunne gjøre verdivurdering av næringseiendom gjennom bruk av ulike verdsettelsesmodeller
  • Kunne vurdere optimal finansiering, herunder hvordan belåning påvirker risiko samt hvordan håndtere kredittrisiko hos leietagere og i egen finansiering.

  Generell kompetanse

  • Ha en fundamental forståelse av næringseiendom sin plass økonomien samt besitte avansert kompetanse om verdsettelse av og investeringsbeslutninger i næringseiendom.

 • Undervisningsopplegg

  • Forelesninger og gjesteforelesninger med opptak (så langt det lar seg gjøre)
  • Oppgavegjennomgang i digital form/online
  • Gruppeveiledning, på skolen og/eller online
  • Høsten 2020 blir gjennomført "semi-intensivt", med 4 timer forelesning to etterfølgende dager annenhver uke.

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjent fire av fem individuelle oppgavesett (flervalgsvar) via Canvas.

 • Vurderingsform

  Prosjektoppgave i grupper på inntil 5 studenter. Det vil bli presentert flere potensielle problemstillinger ved kursstart, og studentene står også fritt til å foreslå tema selv.

 • Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Det legges opp til bruk av dataverktøy (regnearkprogrammet Excel) i undervisningen. I tillegg kan studenter ha nytte av andre programvarer til empiriske eller numeriske analyser avhengig av tema de velger for prosjektoppgaven.

 • Litteratur

  Bruggeman, W. og Fisher, J: "Real Estate Finance and Investments" .McGraw Hill. (16. utgave)

  Diverse artikler på norske forhold

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2020.

Kursansvarlig

Førstelektor Jon Mjølhus, Universitetet i Sørøst-Norge.