Næringseiendom: investering og forvaltning

BUS466 Næringseiendom: investering og forvaltning

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Næringseiendom representerer store kapitalverdier og har fått økende interesse blant finansielle investorer. Eiendomsutvikling skaper arealer for økonomisk aktivitet og er derfor en viktig variabel i økonomien. Samtidig utgjør næringseiendom en stor andel av bankenes utlån og representerer derfor en risiko for den finansielle stabiliteten. God kunnskap om næringseiendom er viktig for private selskaper som trenger areal til eget bruk eller som et attraktivt investeringsalternativ. For det offentlige er forståelse av næringseiendom sentralt i regulering av kapitalkrav til banker og for vurdering av eget arealbehov.

  I dette emnet brukes en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger, gjesteforelesere og case-løsning for å gi en fundamental forståelse av næringseiendom generelt og norske forhold spesielt. Det legges opp til praktiske oppgaver som gjør kandidatene forberedt på en karriere i næringseiendom.

 • Læringsutbytte

  Studentene skal kjenne til egenskapene til og verdidriverne i næringseiendom, herunder hvilke faktorer som påvirker avkastning.

  Studentene vil etter å ha fullført kurset:

  Kunnskap

  • Ha forståelse av hvilken rolle næringseiendom har i realøkonomien
  • Ha kunnskap om finansieringsformer i eiendom
  • Kjenne til investeringsformer i eiendom og eiendom som aktivaklasse i en investeringsportefølje
  • Ha kunnskap om hva som bestemmer tilbud og etterspørsel av næringsarealer.
  • Ha forståelse av de ulike typene av næringseiendom og deres risikoegenskaper
  • Kjenne til teknologiske skift i næringen (Prop-tech)
  • Ha forståelse for de miljømessige aspektene ved utvikling og drift av næringseiendom

  Ferdigheter

  • Kunne gjennomføre helhetlige, avanserte investeringsanalyser i næringseiendom ved bruk av ulike teknikker og modeller
  • Kunne estimere kontantstrømmer i primært stabile næringseiendommer gjennom å forstå hvordan leiepriser dannes og eierkostnader påløper
  • Kunne gjøre verdivurdering av næringseiendom gjennom bruk av ulike verdsettelsesmodeller
  • Kunne vurdere optimal finansiering, herunder hvordan belåning påvirker risiko, samt hvordan håndtere kredittrisiko hos leietagere og i egen finansiering

  Generell kompetanse

  • Ha en fundamental forståelse av næringseiendom sin plass i økonomien, samt besitte avansert kompetanse om drift, verdsettelse av og investeringsbeslutninger i næringseiendom

 • Undervisningsopplegg

  • Forelesninger og gjesteforelesninger,
  • Oppgavegjennomgang (online)
  • Case-løsninger med gjennomgang i forelesning
  • Høsten 2023 blir gjennomført "semi-intensivt", med vekselvis forelesning to etterfølgende dager annenhver uke og online oppgaveløsning annenhver uke.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Innlevering og godkjennelse av to case-øvinger som skal løses i grupper på 3-4 studenter per gruppe. Vurderingsuttrykk er Godkjent/ikke godkjent.

 • Vurderingsordning

  4 timers skriftlig skoleeksamen

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Det legges opp til bruk av dataverktøy (regnearkprogrammet Excel) i undervisningen.

 • Litteratur

  Brueggeman W.D. og Fisher, J,D: "Real Estate Finance and Investments". McGraw Hill 17. utgave (2021)

  Diverse artikler på norske forhold

 • Hjelpemidler til eksamen

  Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høst 2023.

Emneansvarlig

Førstelektor Jon Mjølhus, Universitetet i Sørøst-Norge.