Næringseiendom: investering og forvaltning

BUS466 Næringseiendom: investering og forvaltning

Vår 2019

 • Innhold

  Næringseiendom og formålsbygg er viktige innsatsfaktorer i produksjon av offentlige og private varer og tjenester, og binder opp mye kapital. Beslutninger om investering, vedlikehold, arealbruk, organisasjons- og eieformer (eie eller leie) er derfor av svært stor viktighet både i bedrifts- og samfunnsøkonomisk perspektiv. For å gjøre gode beslutninger må man også forstå hvordan bygninger inngår i produktfunksjonen til ulike varer og tjenester. Kurset vil gi studentene innsikt i grunnleggende teori knyttet til slike spørsmål, men først og fremst ha et praktisk fokus. Noen av teoriene er matematisk formulert, men målet er å oppnå intuisjon, ikke dyp innsikt i de tekniske detaljene i optimeringsproblemene. Ved hjelp av den teoretiske gjennomgangen skal studentene trenes i å analysere reelle problemstillinger.

 • Læringsutbytte

  Studentene skal kjenne til grunnleggende teori som danner grunnlag for beslutninger om investering og vedlikehold, samt kunne diskutere andre relevante problemstillinger knyttet til eiendom, for eksempel arealbruk og fysisk arbeidsmiljø.

  Studentene vil etter å ha fullført kurset:

  Kunnskap

  ·         Ha en intuitiv forståelse av grunnleggende modeller for investeringer og vedlikehold.

  ·         Kjenne til ulike former for organisering av eiendomsforvaltning og eierskap (eie eller leie) og argumenter for og mot disse.

  ·         Kunne diskutere bygningers rolle i produktfunksjonen til ulike varer og tjenester

  ·         Kjenne til sentrale argumenter knyttet til arealbruk.

  Ferdigheter

  ·         Kunne planlegge og gjennomføre en analyse av relevante problemstillinger innen eiendomsøkonomi og -forvaltning på et faglig solid grunnlag.

  Generell kompetanse

  ·         Forstå hvilke avveininger bedrifter og offentlig sektor står ovenfor i beslutninger om investeringer, vedlikehold, arealbruk og fysisk arbeidsmiljø.

 • Undervisningsopplegg

  ·         Forelesninger (inkl. gjesteforelesninger med praktiske cases)

  ·         Gruppeveiledning

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjent fremdriftsplan for prosjektoppgaven.

 • Vurderingsform

  Prosjektoppgave i grupper på inntil 5 studenter. Det vil bli presentert flere potensielle problemstillinger ved kursstart, og studentene står også fritt til å foreslå tema selv.

 • Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Det legges ikke opp til bruk av dataverktøy i undervisningen. Men studenter kan ha nytte av programvarer til empiriske eller numeriske, analyser avhengig av tema de velger for prosjektoppgaven.

 • Litteratur

  Barrett, P. & Baldry, D. (2003). "Facilities management: Towards best practice" 

  og

  David Geltner, Norman G. Miller, Jim Clayton og Piet Eichholtz "Commercial Real Estate Analysis and Investment".

  I tillegg blir det gjennomgått en del artikler og annet material som blir gjort tilgjengelig på kursets sider.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2018

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Arnt Ove Hopland, Institutt for foretaksøkonomi.