Næringseiendom: investering og forvaltning

BUS466 Næringseiendom: investering og forvaltning

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Næringseiendom representerer store kapitalverdier og har fått økende interesse blant finansielle investorer. Eiendomsutvikling skaper arealer for økonomisk aktivitet og er derfor en viktig variabel i økonomien. Samtidig utgjør næringseiendom en stor andel av bankenes utlån og representerer derfor en risiko for den finansielle stabiliteten. God kunnskap om næringseiendom er viktig for private selskaper som trenger areal til eget bruk eller som et attraktivt investeringsalternativ. For det offentlige er forståelse av næringseiendom sentralt i regulering av kapitalkrav til banker og for vurdering av eget arealbehov.

 • Læringsutbytte

  Studentene skal kjenne til egenskapene til og verdidriverne i næringseiendom, herunder hvilke faktorer som påvirker avkastning.

  Studentene vil etter å ha fullført emnet:

  Kunnskap

  • Ha forståelse av hvilken rolle næringseiendom har i realøkonomien.
  • Ha kunnskap om finansieringsformer i eiendom.
  • Kjenne til investeringsformer i eiendom og eiendom som aktivaklasse i en investeringsportefølje.
  • Ha kunnskap om hva som bestemmer tilbud og etterspørsel av næringsarealer.
  • Ha forståelse av de ulike typene av næringseiendom og deres risikoegenskaper
  • Kjenne til teknologiske skift i næringen (Prop-tech).
  • Ha forståelse for de miljømessige aspektene ved utvikling og drift av næringseiendom.

  Ferdigheter

  • Kunne gjennomføre investeringsanalyser i næringseiendom.
  • Kunne gjøre verdivurdering av næringseiendom.
  • Kunne vurdere optimal finansiering.

  Generell kompetanse

  • Ha en fundamental forståelse av næringseiendom sin plass i økonomien, samt besitte avansert kompetanse om drift, verdsettelse av og investeringsbeslutninger i næringseiendom.

 • Undervisningsopplegg

  • Videoer legges ut online, etterfulgt av diskusjoner over tema i samlinger
  • Gjesteforelesninger (forutsetter et tilstrekkelig antall oppmeldte)

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Deler av undervisningen vil ha obligatorisk oppmøte.

  Godkjent arbeidskrav fra tidligere semester er fremdeles gyldig, men det anbefales at studentene følger undervisningen.

 • Vurderingsordning

  3 timers skriftlig digital skoleeksamen

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Ingen.

 • Litteratur

  Brueggeman W.D. og Fisher, J,D: "Real Estate Finance and Investments". McGraw Hill 17. utgave (2021)

  Diverse artikler på norske forhold

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator 

  Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

   Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Arnt Ove Hopland, Institutt for Foretaksøkonomi