Mikroøkonomi

SAM2 Mikroøkonomi

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Kurset inneholder bolkene: (i) konsumentteori, (ii) produsentteori, og (iii) markedsanalyse. Del (i) introduseres basisbegrepene i konsumentteori, og man viser hvordan disse kan brukes til å analysere etterspørselen etter varer og tjenester. Del (ii) ser på bedriftens etterspørsel etter innsatsfaktorer og tilbud av ferdigvarer, med utgangspunkt i teori om kostnadsminimering og profittmaksimering. Del (iii) analyserer ulike markeder: frikonkurranse, monopol, ufullkommen konkurranse og spillteori.

 • Læringsutbytte

  Kurset gir en innføring i moderne mikroøkonomisk teori om konsumenters og bedrifters tilpasning og markeders virkemåte ved fullkommen konkurranse, monopol, og oligopol.

  Ved fullført kurs:

  Kunnskap

  • har studenten kunnskap om de mest sentrale modellene i konsument, produsent, og markedsteori;
  • har studentene kunnskap om markedssvikt og grunnlaget for økonomisk politikk, for eksempel for å sikre et bærekraftig miljø;

  Ferdigheter

  • kan studenten anvende mikroøkonomisk teori til å analysere relevante problemstillinger;
  • kan studentene vurdere ulike typer økonomisk politikk for å sikre økonomisk effektivitet og bærekraft;

  Generell kompetanse

  • kan studenten kommunisere mikroøkonomisk analyse på en klar måte, både skriftlig og muntlig.

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av plenumsforelesninger og gruppeundervisning.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har tilegnet seg kunnskap tilsvarende SAM1

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  i. Muntlig presentasjon av caseoppgave (gruppevis)

  ii. Minst 25 rette svar på multiple choice spørsmål i løpet av semesteret (det arrangeres 5 runder med multiple choice, hver runde har 10 spørsmål med fire svaralternativer)

 • Vurderingsordning

  Skriftlig 3 timers skoleeksamen (100 %).

  Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i SAM2 samme semester som man tar SAM4, eller etter at SAM4 er bestått.

  Det blir arrangert vurdering i SAM2 høsten 2023 for studenter som har gyldige arbeidskrav.

  Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy kreves.

 • Litteratur

  Hovedbok: Kjetil Bjorvatn "Mikroøkonomi: en abc på 123", kapittel 1-12

  Alternativ litteratur:

  Austan Golsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson. Microeconomics, Macmillan. Kapittel 1-9, 10.3 (segmentering), 12 (unntatt 12.3, repeterte spill), 13.2 (arbeidstilbud) og 18. Kapitlene i den engelske læreboken refererer til tredje utgave fra 2020. Det er imidlertid ingen (eller svært små) endringer i innholdet i disse kapitlene sammenlignet med tidligere utgaver av boken.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok tillatt (Kategori I)

  i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Emneansvarlig

Professor Kjetil Bjorvatn, Institutt for samfunnsøkonomi.