Mikroøkonomi

SAM2 Mikroøkonomi

Høst 2022

 • Innhold

  Kurset inneholder bolkene: (i) konsumentteori, (ii) produsentteori, og (iii) markedsanalyse. Del (i) introduseres basisbegrepene i konsumentteori, og man viser hvordan disse kan brukes til å analysere etterspørselen etter varer og tjenester. Del (ii) ser på bedriftens etterspørsel etter innsatsfaktorer og tilbud av ferdigvarer, med utgangspunkt i teori om kostnadsminimering og profittmaksimering. Del (iii) analyserer ulike markeder: frikonkurranse, monopol, ufullkommen konkurranse og spillteori.

 • Læringsutbytte

  Kurset gir en innføring i moderne mikroøkonomisk teori om konsumenters og bedrifters tilpasning og markeders virkemåte ved fullkommen konkurranse, monopol, og oligopol.

  Ved fullført kurs:

  Kunnskap

  • har studenten kunnskap om de mest sentrale modellene i konsument, produsent, og markedsteori;

  Ferdigheter

  • kan studenten anvende mikroøkonomisk teori til å analysere relevante problemstillinger;

  Generell kompetanse

  • kan studenten kommunisere mikroøkonomisk analyse på en klar måte.

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av plenumsforelesninger og gruppeundervisning.

  Forelesningene vil filmes, slik at de som ikke er fysisk til stede kan følge live-streaming eller opptak av undervisningen.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har tilegnet seg kunnskap tilsvarende SAM1

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  i. Muntlig presentasjon av caseoppgave (gruppevis)

  ii. Minst 25 rette svar på multiple choice spørsmål i løpet av semesteret (det arrangeres 5 runder med multiple choice, hver runde har 10 spørsmål med fire svaralternativer)

 • Vurderingsordning

  Eksamen våren 2022 blir gjennomført som skriftlig 3 timers skoleeksamen (100 %).

  [I forbindelse med Covid-19-pandemien kan skoleeksamen på kort varsel bli omgjort til hjemmeeksamen dersom smittesituasjonen tilsier dette. Det kan også bli avholdt en ekstraordinær gjentakseksamen noen uker etter oppsatt eksamensdato for studenter som ikke kan møte til planlagt eksamen grunnet karantene og/eller isolasjon.]

  Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i SAM2 samme semester som man tar SAM4, eller etter at SAM4 er bestått.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy kreves.

 • Litteratur

  Hovedbok: Kjetil Bjorvatn "Mikroøkonomi: en abc på 123", kapittel 1-12

  Alternativ litteratur:

  Austan Golsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson. Microeconomics, Macmillan. Kapittel 1-9, 10.3 (segmentering), 12 (unntatt 12.3, repeterte spill), 13.2 (arbeidstilbud) og 18. Kapitlene i den engelske læreboken refererer til tredje utgave fra 2020. Det er imidlertid ingen (eller svært små) endringer i innholdet i disse kapitlene sammenlignet med tidligere utgaver av boken.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2022.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester, jf. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH §4-5 og utfyllende bestemmelser til forskriften, avsnitt 4.5.

Emneansvarlig

Professor Kjetil Bjorvatn, Institutt for samfunnsøkonomi.