Mikroøkonomi

SAM2 Mikroøkonomi

Høst 2020

 • Innhold

  Kurset inneholder bolkene: (i) konsumentteori, (ii) produsentteori, og (iii) markedsanalyse. Del (i) introduseres basisbegrepene i konsumentteori, og man viser hvordan disse kan brukes til å analysere etterspørselen etter varer og tjenester. Del (ii) ser på bedriftens etterspørsel etter innsatsfaktorer og tilbud av ferdigvarer, med utgangspunkt i teori om kostnadsminimering og profittmaksimering. Del (iii) analysere markeder med vekt på ufullkommen konkurranse (monopol og oligopol).

 • Læringsutbytte

  Kurset gir en innføring i moderne mikroøkonomisk teori om konsumenters og bedrifters tilpasning og markeders virkemåte ved fullkommen konkurranse, monopol, og oligopol.

  Ved fullført kurs:

  Kunnskap

  • har studenten kunnskap om de mest sentrale modellene i konsument, produsent, og markedsteori;

  Ferdigheter

  • kan studenten anvende mikroøkonomisk teori til å analysere relevante problemstillinger;

  Generell kompetanse

  • kan studenten kommunisere mikroøkonomisk analyse på en klar måte.

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av plenumsforelesninger og gruppeundervisning

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har tilegnet seg kunnskap tilsvarende SAM1

 • Krav til kursgodkjenning

  i. Muntlig presentasjon av caseoppgave (gruppevis)

  ii. Minst 25 rette svar på multiple choice spørsmål i løpet av semesteret (det arrangeres 5 runder med multiple choice, hver runde har 10 spørsmål med fire svaralternativer)

 • Vurderingsform

  Som følge av koronapandemien blir vurderingsformen som følger for våren 2020:

  Individuell hjemmeeksamen, 3 timer, karakterskala bestått/ikke bestått

  Dato for eksamen er uendret

   

  Opprinnelig vurderingsform - tilbys ikke våren 2020:

  Skriftlig 3 timers skoleeksamen (100 %)

   

  Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i SAM2 samme semester som man tar SAM4, eller etter at SAM4 er bestått

   

  OPPDATERT 12. oktober 2020:

  Skoleeksamen blir høsten 2020 omgjort til: 3-timers individuell hjemmeeksamen på samme tidspunkt som den opprinnelige eksamenen.

   

  Karakterskala: B/IB

 • Karakterskala

  Karakterskala våren og høsten 2020 bestått/ikke bestått

  (Ordinært A - F)

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy kreves.

 • Litteratur

  Austan Golsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson. Microeconomics, Macmillan. Kapittel 4-13 og 18, med følgende unntak:

  • Avsnittet om indirekte prisdiskriminering med kvantumsrabatter i kapittel 10.4;
  • Kapittel 10.5 om «Bundling»;
  • Avsnittet om blokk-prising i kapittel 10.6;
  • Kapittel 12.3 (repeterte spill).

  Kapitlene over refererer til andre utgave fra 2016. Det er imidlertid ingen (eller svært små) endringer i innholdet i disse kapitlene sammenlignet med første utgave av boken fra 2013.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2020.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

 

OPPDATERT 12. oktober 2020: Vurderingsformen ble endret som følge av den pågående koronapandemien. Se under «Vurdering» for mer informasjon.

Kursansvarlig

Professor Kjetil Bjorvatn, Institutt for samfunnsøkonomi.