Mikroøkonomi

SAM2 Mikroøkonomi

Høst 2024

 • Innhold

  Emnet inneholder bolkene: (i) konsumentteori, (ii) produsentteori, og (iii) markedsanalyse. Del (i) introduserer basisbegrepene i konsumentteori, og man viser hvordan disse kan brukes til å analysere etterspørselen etter varer og tjenester. Del (ii) ser på bedriftens etterspørsel etter innsatsfaktorer og tilbud av ferdigvarer, med utgangspunkt i teori om kostnadsminimering og profittmaksimering. Del (iii) analyserer ulike markeder: frikonkurranse, monopol, ufullkommen konkurranse og spillteori.

 • Læringsutbytte

  Emnet gir en innføring i moderne mikroøkonomisk teori om konsumenters og bedrifters tilpasning og markeders virkemåte ved fullkommen konkurranse, monopol, og oligopol.

  Ved emnets avslutning, kan studenten:

  Kunnskap

  • Gjøre rede for de mest sentrale modellene i konsument, produsent, og markedsteori.
  • Forklare markedssvikt og grunnlaget for økonomisk politikk, for eksempel for å sikre et bærekraftig miljø.

  Ferdigheter

  • Anvende mikroøkonomisk teori til å analysere relevante problemstillinger.
  • Vurdere ulike typer økonomisk politikk for å sikre økonomisk effektivitet og bærekraft.

  Generell kompetanse

  • Kommunisere mikroøkonomisk analyse på en klar måte, både skriftlig og muntlig.

 • Undervisningsopplegg

  Emnet vil bestå av plenumsforelesninger og gruppeundervisning.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har tilegnet seg kunnskap tilsvarende SAM1.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  i. Muntlig presentasjon av caseoppgave i grupper.

  ii. Minst 25 rette svar på multiple choice spørsmål i løpet av semesteret. Det arrangeres 5 runder med multiple choice, hver runde har 10 spørsmål med fire svaralternativer.

 • Vurderingsordning

  3 timers skriftlig skoleeksamen med penn og papir (100 %).

  Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i SAM2 samme semester som man tar SAM4, eller etter at SAM4 er bestått.

  Det blir arrangert vurdering i SAM2 høsten 2024 for studenter som har gyldige arbeidskrav. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy kreves.

 • Litteratur

  Hovedbok: Kjetil Bjorvatn "Mikroøkonomi: en abc på 123", kapittel 1-12

  Alternativ litteratur:

  Austan Golsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson. Microeconomics, Macmillan. Kapittel 1-9, 10.3 (segmentering), 12 (unntatt 12.3, repeterte spill), 13.2 (arbeidstilbud) og 18. Kapitlene i den engelske læreboken refererer til tredje utgave fra 2020. Det er imidlertid ingen (eller svært små) endringer i innholdet i disse kapitlene sammenlignet med tidligere utgaver av boken.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok tillatt (Kategori I)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Kjetil Bjorvatn, Institutt for samfunnsøkonomi.