Mikroøkonomi

SAM2 Mikroøkonomi

Vår 2019

 • Innhold

  Kurset inneholder bolkene: (i) konsumentteori, (ii) produsentteori, og (iii) markedsanalyse. Del (i) introduseres basisbegrepene i konsumentteori, og man viser hvordan disse kan brukes til å analysere etterspørselen etter varer og tjenester. Del (ii) ser på bedriftens etterspørsel etter innsatsfaktorer og tilbud av ferdigvarer, med utgangspunkt i teori om kostnadsminimering og profittmaksimering. Del (iii) analysere markeder med vekt på ufullkommen konkurranse (monopol og oligopol).

 • Læringsutbytte

  Kurset skal gi en innføring i moderne mikroøkonomisk teori om konsumenters og bedrifters tilpasning og markeders virkemåte ved fullkommen konkurranse, monopol, og oligopol.

  Studentene skal ved fullført kurs:

  Kunnskap:

  - Ha kunnskap om de mest sentrale modellene i konsument, produsent, og markedsteori

  Ferdigheter:

  - Kunne bruke mikroøkonomisk teori til å analysere relevante problemstillinger

  Generell kompetanse:

  - Kunne kommunisere mikroøkonomisk analyse på en klar måte

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av plenumsforelesninger og gruppeundervisning

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har tilegnet seg kunnskap tilsvarende SAM1

 • Krav til kursgodkjenning

  i. Muntlig presentasjon av caseoppgave (gruppevis)

  ii. Minst 25 rette svar på multiple choice spørsmål i løpet av semesteret (det arrangeres 5 runder med multiple choice, hver runde har 10 spørsmål med fire svaralternativer)

 • Vurderingsform

  Skriftlig 3 timers skoleeksamen (100 %)

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy kreves.

 • Litteratur

  Austan Golsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson. Microeconomics, Macmillan. Kapittel 4-13, 16 og 18, med følgende unntak: Kapittel 9.6 (offentlige inngrep ved markedsmakt); Avsnittet om indirekte prisdiskriminering med kvantumsrabatter i kapittel 10.4; Avsnittet om blokk-prising i kapittel 10.6; Kapittel 12.3 (repeterte spill); og 16.4 (signalisering). Kapitlene over refererer til andre utgave fra 2016. Det er imidlertid ingen (eller svært små) endringer i innholdet i disse kapitlene sammenlignet med første utgave av boken fra 2013.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Kjetil Bjorvatn og Sissel Jensen, Institutt for samfunnsøkonomi.