Ledelse og organisasjonsbeslutninger

STR436 Ledelse og organisasjonsbeslutninger

Vår 2024

 • Innhold

  Kurset fokuserer på hvordan du som leder kan forbedre deg som beslutningstakere. Et utvalg av beslutningskontekster evalueres med relevans for dette. Et antall praktiske teknikker introduseres slik at enhver student skal kunne analysere og utvikle sin egen beslutningsstil. Følgende momenter er sentrale i kurset:

  - Rasjonalitetsbegrepet i moderne organisasjonsforskning

  - Politiske aspekter ved beslutningstaking

  - Strategiske beslutningsperspektiver

  - Etiske beslutningsperspektiver

  - Analytisk og intuitiv beslutningstaking

  - Beslutningstaking i grupper og team

  - Beslutningsteknikker

  - Kunsten å lede beslutninger

  - Temaer vedrørende akseptering og implementering av beslutninger

  - Lederutvikling og beslutningstaking

 • Læringsutbytte

  Fokus for dette kurset er hvordan ledere styrer bedriftens beslutningsprosesser, det vil si lederes praksis i ledelse av beslutningsprosesser. For å oppnå dette brukes erfaringer fra den seneste forskningen for å forklare beslutningsproblemer i bedrifter og deres fundamentale natur. Problemene varierer fra å se hvorvidt en beslutning bør foretas til å forsikre at det foretrukne handlingsalternativet blir implementert. Studentene vil bli introdusert for noen praktiske forretningscases som skal analyseres. Et viktig tema i denne sammenheng er hvilken beslutningsatferd som kan kobles til solide og suksessfulle resultater og hvilken atferd som leder til dårlige resultater.

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  Kunnskap - kandidaten

  - Ha oversikt over ulike teorier/modeller for organisasjonsbeslutninger, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder

  - Ha gode kunnskaper om metoder og teknikker

  - Kjenne til sentral forskning innenfor organisasjonsbeslutninger

  - Ha kunnskap om fagets historie, tradisjoner og rolle i samfunnsdebatten

  Ferdigheter

  - Forstå hvordan man analyserer en beslutning

  - Forstå hvordan man kan tilrettelegge en organisasjonsbeslutning

  - Ha oversikt over hvordan man kan strukturere beslutningsprosessen

  - Ha oversikt over hvordan man implementerer organisasjonsbeslutninger

  - Forstå hvordan man kan utvikle seg som leder og beslutningstaker

  - Kunne arbeide selvstendig med praktisk problemløsning

  Generell kompetanse

  - Ha innsikt i relevante etiske problemstillinger

  - Kunne formidle sentralt fagstoff (teorier, problemstillinger, løsninger) samt jobbe i gruppe

  - Kunne arbeide i prosjekt med varierte arbeidsoppgaver

 • Undervisningsopplegg

  Kurset gjennomføres med 45 timer, med undervisning, deltakerpresentasjoner og diskusjoner over hovedtemaene. Det er en forutsetning at deltakerne er aktive og utfører anbefalte innleveringer og presentasjoner i kurset.

  Det vil være to case-innleveringer som skal gi grunnlag for den gruppebaserte oppgaven (term-paper).

 • Overlapping med andre emner

  Ingen

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Ingen

 • Vurderingsordning

  Individuell skoleeksamen - 6 timer (50%). Karakterskala A-F

  Gruppebasert innleveringsoppgave (50%). Karakterskala A-F

  En samlet karakter på kurset som helhet (A-F).

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Presentasjonsverktøy så som Power Point etc. Alle studenter forventes bruke Canvas og MS Office.

 • Litteratur

  Selart, M. (2010). A leadership perspective on decision making. Oslo: Cappelen Academic Publishers.

  A reading list of articles and cases will be provided in class/on the web.

  Alternativ litteratur:

  Harrison, F.E. 1998. The Managerial Decision-Making Process. Boston, Houghton Mifflin Company.

  Anbefalt litteratur

  Plous, Scott. 1993. The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw-Hill.

  Bazerman, Max H. 1998. Judgment in managerial decision making. New York: Wiley

  Kahneman, Daniel., & Tversky, Amos. 2000. Choices, values, and frames. Cambridge: Cambridge University Press.

  Gilovich, Thomas, Griffin, Dale., & Kahneman, Daniel. 2002. Heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Ikke tilbudt vår 2024

Emneansvarlig

Professor Marcus Selart, Institutt for strategi og ledelse.