Ledelse og organisasjonsbeslutninger

STR436 Ledelse og organisasjonsbeslutninger

Vår 2019

 • Innhold

  Kurset fokuserer på hvordan du som leder kan forbedre deg som beslutningstakere. Et utvalg av beslutningskontekster evalueres med relevans for dette. Et antall praktiske teknikker introduseres slik at enhver student skal kunne analysere og utvikle sin egen beslutningsstil. Følgende momenter er sentrale i kurset:

  - Rasjonalitetsbegrepet i moderne organisasjonsforskning

  - Politiske aspekter ved beslutningstaking

  - Strategiske beslutningsperspektiver

  - Etiske beslutningsperspektiver

  - Analytisk og intuitiv beslutningstaking

  - Beslutningstaking i grupper og team

  - Beslutningsteknikker

  - Kunsten å lede beslutninger

  - Temaer vedrørende akseptering og implementering av beslutninger

  - Lederutvikling og beslutningstaking

 • Læringsutbytte

  Fokus for dette kurset er hvordan ledere styrer bedriftens beslutningsprosesser, det vil si lederes praksis i ledelse av beslutningsprosesser. For å oppnå dette brukes erfaringer fra den seneste forskningen for å forklare beslutningsproblemer i bedrifter og deres fundamentale natur. Problemene varierer fra å se hvorvidt en beslutning bør foretas til å forsikre at det foretrukne handlingsalternativet blir implementert. Studentene vil bli introdusert for noen praktiske forretningscases som skal analyseres. Et viktig tema i denne sammenheng er hvilken beslutningsatferd som kan kobles til solide og suksessfulle resultater og hvilken atferd som leder til dårlige resultater.

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  Kunnskap - kandidaten

  - Har oversikt over ulike teorier/modeller for organisasjonsbeslutninger, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder

  - Har gode kunnskaper om metoder og teknikker

  - Kjenner til sentral forskning innenfor organisasjonsbeslutninger

  - Har kunnskap om fagets historie, tradisjoner og rolle i samfunnsdebatten

  Ferdigheter

  - Forstår hvordan man analyserer en beslutning

  - Forstår hvordan man kan tilrettelegge en organisasjonsbeslutning

  - Har oversikt over hvordan man kan strukturere beslutningsprosessen

  - Har oversikt over hvordan man implementerer organisasjonsbeslutninger

  - Forstår hvordan man kan utvikle seg som leder og beslutningstaker

  - Kan arbeide selvstendig med praktisk problemløsning

  Generell kompetanse

  - Har innsikt i relevante etiske problemstillinger 

  - Kan formidle sentralt fagstoff (teorier, problemstillinger, løsninger) samt jobbe i gruppe

  - Kan arbeide i prosjekt med varierte arbeidsoppgaver

   

  English summary:

  The focus of this course is on how leaders manage their company's decision processes, that is, on the leaders' decision management practices. To acquire this, experiences from the very latest research are used to explain the fundamental nature of business decision problems. Problems range from recognizing whether a decision is actually called for to assuring that a preferred course of action will be implemented. Students will be introduced to a couple of practical business cases developed by the school that shall be analyzed. In this connection, central issues will be what kinds of managerial decision behavior can be linked to solid and successful out comes and what behaviors lead to poor outcomes.

 • Undervisningsopplegg

  Kurset gjennomføres med 45 timer, med undervisning, deltakerpresentasjoner og diskusjoner over hovedtemaene. Det er en forutsetning at deltakerne er aktive og utfører anbefalte innleveringer og presentasjoner i kurset.

 • Krav til kursgodkjenning

  Ingen

 • Vurderingsform

  Skriftlig 3-timers eksamen (50%). Karakterskala A-F

  Gruppebasert innleveringsoppgave (50%). Karakterskala A-F

  En samlet karakter på kurset som helhet (A-F).

  Emnet har fått ny vurderingsform, og ved gjentak må alle deler tas på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Presentasjonsverktøy så som Power Point etc. Alle studenter forventes bruke Itslearning, Canvas og MS Office.

 • Litteratur

  Selart, M. (2010). A leadership perspective on decision making. Oslo: Cappelen Academic Publishers.

  A reading list of articles and cases will be provided in class/on the web.

   

  Anbefalt litteratur

  Harrison, F.E. 1998. The Managerial Decision-Making Process. Boston, Houghton Mifflin Company.

  Plous, Scott. 1993. The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw-Hill.

  Bazerman, Max H. 1998. Judgment in managerial decision making. New York: Wiley

  Kahneman, Daniel., & Tversky, Amos. 2000. Choices, values, and frames. Cambridge: Cambridge University Press.

  Gilovich, Thomas, Griffin, Dale., & Kahneman, Daniel. 2002. Heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys ikke våren 2019.

Kursansvarlig

Marcus Selart, Institutt for strategi og ledelse.