Ledelse og lederpsykologi

STR456 Ledelse og lederpsykologi

Vår 2019

 • Innhold

  1. Ledelsestenkningens utvikling/History of management thought
  2. Monitorering og foresight/Monitoring and Foresight
  3. Psykologiske prosesser og mekanismer/Psychological processes and mechanisms

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  • Har gode kunnskaper om sentrale tema, teorier, prosesser og redskaper som benyttes innen ledelsesfaget
  • Har innsikt i sentral forskningsbasert ledelseslitteratur
  • Har kunnskap om teorienes bakgrunn slik at de selv kan forholde seg kritisk og reflektert til ledelseslitteraturen
  • Vet hvordan ledelseslitteraturen kan benyttes til å forholde seg til praktiske og relevante situasjoner

  Ferdigheter - kandidaten

  • Er i stand til å benytte relevant teori, modeller og begreper på praktiske problemer
  • Kan muliggjøre selvstendig søking etter relevant kunnskap og informasjon for å løse ledelsescase og praktiske problemstillinger av samme natur
  • Kan utforme rutiner for å overvåke en virksomhets omgivelser og utforme scenarier i sammenheng med dennes strategi
  • Er i stand til tydelig og logisk presentere sine synspunkter for et kompetent publikum

  Generell kompetanse - kandidaten

  • Har innsikt i egne kognitive og atferdsmessige handlingsmønstre som i neste omgang legger grunnlaget for mer trygg utøvelse av ledelse
  • Er i stand til å utforme et eget lederskap i en gruppe og organisasjon
  • Kan på en effektiv måte lede seg selv gjennom prosjekter og mot mål satt av selv eller andre
  • Er i stand til å argumentere skriftlig og muntlig for ledelsesfaglige synspunkter, slik at han eller hun kan bidra til å utvikle fagets kvaliteter i en videre sammenheng

 • Undervisningsopplegg

  1. Forelesninger/Lectures
  2. Gruppearbeid/Teamwork
  3. Praktiske oppgaver med refleksjoner/Practical tasks with reflection

 • Anbefalte forkunnskaper

  Bachelornivå organisasjonspsykologi og ledelse

 • Krav til kursgodkjenning

  1. Innlevert oppgave/essay
  2. Gjennomført alle praktiske oppgaver/completed all practical assignments
  3. Deltakelse i case- og plenumdiskusjoner/participation in case- and plenary discussions

 • Vurderingsform

  Prosjektoppgave (i grupper av 3-4 studenter)

  Beskrivelse: Prosjektets mål er å lære hvordan man selv systematisk kan utvikle sitt eget lederskap. Studentene skal velge en ferdighet hentet fra ledelseslitteraturen og utvikle denne hos seg selv i løpet av kurset. Valget beskrives og forankres i relevant litteratur. Dernest beskrives valgt fremgangsmåte og resultater. Gruppemedlemmenes erfaringer sammenlignes i oppgaven. Alt dette drøftes og oppsummeres til slutt med støtte i relevant litteratur.

  Omfang: Max 20 sider maskinskrevne ark, forside, litteraturliste og appendix inkludert

  Varighet: Prosjektet arbeides med løpende gjennom hele kurset

 • Karakterskala

  Bestått / ikke bestått

 • Litteratur

  Peter G. Northhouse: Leadership. Theory & Practice. Siste utgave

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019.

Kursansvarlig

 William Brochs-Haukedal, Institutt for strategi og ledelse