Ledelse og lederpsykologi

STR456 Ledelse og lederpsykologi

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Formålet med emnet er å utvikle deltakernes forståelse av seg selv og i samspill med andre. Emnet har også som formål å utvikle deltakernes personlige sider ved lederskap. Deltakerne vil i løpet av emnet bli eksponert for øvelser, simuleringer og trening i ulike og utfordrende situasjoner for å lære, erfare og reflektere over egen opplevelse i samspill med andre. Studentene vil delta og løse team-basert business case om fremtidens foretaksløsninger. Emnet vil også inneholde forelesninger, forskningslitteratur og klassedebatter. Et sentralt virkemiddel er arbeid med praktiske gruppeprosesser og øvelser med vekt på dialog og direkte tilbakemeldinger. Her får den enkelte deltaker anledning til å vurdere kritisk hvordan egne faglige og personlige forutsetninger kan utvikles og forbedres. Underveis i emnet vil studentene arbeide med et refleksjonsnotat for hvordan de kan utvikle egne lederatferd.

  Emnet er delt opp i følgende tre hoveddeler:

  1. Ledelse av medarbeidere
  2. Ledelse i team og organisasjoner
  3. Ledelse av seg selv

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  • Har gode kunnskaper om sentrale tema, teorier, prosesser og redskaper som benyttes innen ledelsesfaget
  • Har kunnskaper og erfaring om ulike typer lederatferder og ledereffektivitet
  • Har kunnskap om teorienes bakgrunn slik at de selv kan forholde seg kritisk og reflektert til ledelseslitteraturen
  • Vet hvordan ledelseslitteraturen kan benyttes til å forholde seg til praktiske og relevante situasjoner

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kan identifisere utfordringer i ledelse
  • Kan analysere informasjon og ta effektive beslutninger.
  • Er i stand til å håndtere relevant teori, modeller og begreper på praktiske problemer i ledelse
  • Er i stand til tydelig og logisk å presentere sine synspunkter for et kompetent publikum

  Generell kompetanse - kandidaten

  • Har innsikt i egne personlige handlingsmønstre som grunnlag for utøvelse av ledelse
  • Er i stand til å utforme eget lederskap i en gruppe eller en organisasjon
  • Kan på en effektiv måte lede seg selv gjennom prosjekter og mot målsetninger
  • Er i stand til å argumentere skriftlig og muntlig for ledelsesfaglige synspunkter

 • Undervisningsopplegg

  Den pedagogiske formen i emnet benytter en tilnærming hvor læringen er basert på egenrefleksjon, case og erfarings-basert læring. Undervisningen vil være bygget opp slik at en får presentert et teoretisk rammeverk, deltar i øvelser, case og simuleringer, får tilbakemelding på egne ferdigheter og reflekterer og diskuterer. Øvelsene vil bli gjennomført i 4-5 personers utviklingsgrupper. Refleksjonsnotater fra øvelsene er sentralt. Øvelsene vil også bli brukt til å gi hverandre tilbakemelding på egne ferdigheter slik at studentene kan utvikle egen lederatferd i forbindelse med emnet.

 • Anbefalte forkunnskaper

  SOL1 "Psykologi og ledelse" eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1. Deltakelse i minimum fire av syv praktiske gruppeøvelser.

  2. Godkjente refleksjonsnotat i minst fire av syv praktiske gruppeøvelser.

  En kan ta om igjen emnet med tidligere godkjent arbeidskrav (også ordning før høsten 2021). 

 • Vurderingsordning

  Individuell hjemmeeksamen over tre dager med utlevering dag 1 klokken 9.00, innlevering dag 3 kl. 14.00.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Northouse, P. G. Leadership: Theory & Practice. SAGE publications.

  Alternativ: Yukl, G. A. Leadership in organizations. Pearson Education India.

  Artikler (publiseres i Leganto på Canvas)

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Alexander Madsen Sandvik, Institutt for strategi og ledelse