Ledelse og lederpsykologi

STR456 Ledelse og lederpsykologi

Vår 2023

Høst 2023
 • Innhold

  Formålet med kurset er å utvikle deltakernes forståelse av seg selv og i samspill med andre. Kurset har også som formål å utvikle deltakernes personlige sider ved lederskap. Deltakerne vil i løpet av kurset bli eksponert for øvelser, simuleringer og trening i ulike og utfordrende situasjoner for å lære, erfare og reflektere over egen opplevelse i samspill med andre. Studentene vil delta og løse team-basert business case om fremtidens foretaksløsninger. Kurset vil også inneholde forelesninger, forskningslitteratur og klassedebatter. Et sentralt virkemiddel er arbeid med praktiske gruppeprosesser og øvelser med vekt på dialog og direkte tilbakemeldinger. Her får den enkelte kursdeltaker anledning til å vurdere kritisk hvordan egne faglige og personlige forutsetninger kan utvikles og forbedres. Underveis i kurset vil studentene arbeide med et refleksjonsnotat for hvordan de kan utvikle egne lederatferd.

  Kurset er delt opp i følgende tre hoveddeler:

  1. Ledelse av medarbeidere
  2. Ledelse i team og organisasjoner
  3. Ledelse av seg selv

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  • Har gode kunnskaper om sentrale tema, teorier, prosesser og redskaper som benyttes innen ledelsesfaget
  • Har kunnskaper og erfaring om ulike typer lederatferder og ledereffektivitet
  • Har kunnskap om teorienes bakgrunn slik at de selv kan forholde seg kritisk og reflektert til ledelseslitteraturen
  • Vet hvordan ledelseslitteraturen kan benyttes til å forholde seg til praktiske og relevante situasjoner

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kunne identifisere utfordringer i ledelse
  • Kunne analysere informasjon og ta effektive beslutninger.
  • Er i stand til å håndtere relevant teori, modeller og begreper på praktiske problemer i ledelse
  • Er i stand til tydelig og logisk presentere sine synspunkter for et kompetent publikum

  Generell kompetanse - kandidaten

  • Har innsikt i egne personlige handlingsmønstre som grunnlag for utøvelse av ledelse
  • Er i stand til å utforme eget lederskap i en gruppe eller en organisasjon
  • Kan på en effektiv måte lede seg selv gjennom prosjekter og mot målsetninger
  • Er i stand til å argumentere skriftlig og muntlig for ledelsesfaglige synspunkter

 • Undervisningsopplegg

  Den pedagogiske formen i kurset benytter en tilnærming hvor læringen er basert på egenrefleksjon, forskningsresultater og erfarings-basert læring. Undervisningen vil være bygget opp slik at en får presentert et teoretisk rammeverk, deltar i øvelser og simuleringer, får tilbakemelding på egne ferdigheter og reflekterer og diskuterer. Øvelsene vil bli gjennomført i 4-5 personers utviklingsgrupper. Refleksjonsnotater fra øvelsene er sentralt. Øvelsene vil også bli brukt til å gi hverandre tilbakemelding på egne ferdigheter slik at studentene kan utvikle egen lederatferd i forbindelse med kurset.

 • Anbefalte forkunnskaper

  SOL1 "Psykologi og ledelse" eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1. Deltakelse i minimum fire av seks praktiske gruppeøvelser.

  2. Godkjente refleksjonsnotat i minst fire av seks praktiske gruppeøvelser.

  En kan ta om igjen kurset med tidligere godkjent kursgodkjennelse (også ordning før høsten 2021).

  Det oppmuntres forøvrig til aktiv deltakelse i kurset.

 • Vurderingsordning

  Individuell hjemmeeksamen over tre dager med utlevering dag 1 klokken 9.00, innlevering dag 3 kl. 14.00.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Northouse, P. G. Leadership: Theory & Practice. SAGE publications.

  Alternativ: Yukl, G. A. Leadership in organizations. Pearson Education India.

  Artikler (publiseres i Leganto på Canvas)

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Alexander Madsen Sandvik, Institutt for strategi og ledelse