Krakk og kriser

FIE431 Krakk og kriser

Vår 2019

 • Innhold

  Kursets innhold kan deles i tre kategorier:

  1. Kriseteori

  Denne delen inneholder vanlig kriseteori for økonomiske kriser generelt og finanskriser spesifikt. Teorier forklarer hvordan og hvorfor kriser oppstår. I tillegg inneholder kurset relevante krisemodeller, metode for å kartlegge kriseforløp, konjunktursvingninger, aktivabobler og aktivkrakk.

  2. Kriseempiri.

  Denne delen tar for seg internasjonale og norske økonomiske kriser, med vekt på finanskriser, fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til i dag. Forløp og årsakssammenhenger vektlegges, og man søker å finne fellestrekk.

  3. Årsaksanalyse.

  Denne delen tar sikte på å integrere teori, modeller, metode og empiri for på en kritisk måte å drøfte krisers typiske hendelsesforløp, utviklingstrekk og årsaker.

 • Læringsutbytte

  1. Kunnskap

  Kurset gir kunnskap i sentrale deler av teorier, modeller, metoder, fakta og begreper innenfor kriseøkonomi. Det opparbeides kunnskap om hvordan og hvorfor økonomiske kriser oppstår og hva som kjennetegner kriseforløp.

  2. Ferdigheter

  Kurset gir ferdigheter til kunnskap til å forklare kriseforløp, krisers årsaker og virkning. Det innbefatter ferdigheter til å kunne løse oppgaver knyttet til kriseteori og empiri ved hjelp av kunnskaper om hendelsesforløp ved hjelp av relevant teori, modeller og metode.

  3. Generell kompetanse

  Evne til å anvende sin kunnskap og ferdigheter gjennom selvstendig og kritisk refleksjon over forhold som kan lede inn i økonomiske kriser, hvordan slike situasjoner kan håndteres og forklares.

 • Undervisningsopplegg

  Hovedsakelig forelesninger og oppgaveseminar

 • Anbefalte forkunnskaper

  Bachelor i økonomi og administrasjon eller lignende

 • Krav til forkunnskaper

  Bachelor i økonomi og administrasjon

 • Overlapping med andre emner

  Delvis med Konjunkturteori/analyse

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjent semesteroppgave

 • Vurderingsform

  Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

 • Karakterskala

  Karakterskala: A-F

 • Dataverktøy

  Egen PC

 • Litteratur

  Grytten, Ola H og Arngrim Hunnes 2016, Krakk og Kriser I historisk perspektiv, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 286 pp.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk 
Semester

Høst. Tilbys høsten 2018

Kursansvarlig

 Professor Ola H Grytten, Institutt for samfunnsøkonomi