Krakk og kriser

FIE431 Krakk og kriser

Høst 2021

 • Innhold

  Kursets innhold kan deles i tre kategorier:

  1. Kriseteori

  Denne delen inneholder vanlig kriseteori for økonomiske kriser generelt og finanskriser spesifikt. Teorier forklarer hvordan og hvorfor kriser oppstår. I tillegg inneholder kurset relevante krisemodeller, metode for å kartlegge kriseforløp, konjunktursvingninger, aktivabobler og aktivkrakk.

  2. Kriseempiri.

  Denne delen tar for seg internasjonale og norske økonomiske kriser, med vekt på finanskriser, fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til i dag. Forløp og årsakssammenhenger vektlegges, og man søker å finne fellestrekk.

  3. Årsaksanalyse.

  Denne delen tar sikte på å integrere teori, modeller, metode og empiri for på en kritisk måte å drøfte krisers typiske hendelsesforløp, utviklingstrekk og årsaker.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • Ha kunnskap om sentrale teorier, modeller, metoder, fakta og begreper innenfor kriseøkonomi.
  • Ha kunnskap om hvordan og hvorfor økonomiske kriser oppstår og hva som kjennetegner kriseforløp.

  Ferdigheter

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • Kunne forklare kriseforløp, krisers årsaker og virkning. 
  • Kunne anvende relevante teorier, modeller og metoder for å løse oppgaver tilknyttet kriseteori og empiri.

  Generell kompetanse

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • Kunne selvstendig og kritisk reflektere over forhold som kan lede inn i økonomiske kriser, og hvordan slike situasjoner kan håndteres og forklares.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger i auditorium med videopptak.

  Alle forelesninger vil tilbys digitalt.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Bachelor i økonomi og administrasjon eller lignende.

 • Krav til forkunnskaper

  Bachelor i økonomi og administrasjon.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjent semesteroppgave.

 • Vurderingsordning

  4-timers individuell hjemmeeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala: A-F.

 • Dataverktøy

  Egen PC.

 • Litteratur

  Grytten, Ola H og Arngrim Hunnes 2016, Krakk og Kriser I historisk perspektiv, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 286 pp.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Kursansvarlig

 Professor Ola H. Grytten, Institutt for samfunnsøkonomi.