Krakk og kriser

FIE431 Krakk og kriser

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Emnets innhold kan deles i tre kategorier:

  1. Kriseteori

  Denne delen inneholder vanlig kriseteori for økonomiske kriser generelt og finanskriser spesifikt. Teorier forklarer hvordan og hvorfor kriser oppstår. I tillegg inneholder emnet relevante krisemodeller, metode for å kartlegge kriseforløp, konjunktursvingninger, aktivabobler og aktivakrakk.

  2. Kriseempiri.

  Denne delen tar for seg internasjonale og norske økonomiske kriser, med vekt på finanskriser, fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til i dag. Forløp og årsakssammenhenger vektlegges, og man søker å finne fellestrekk.

  3. Årsaksanalyse.

  Denne delen tar sikte på å integrere teori, modeller, metode og empiri for på en kritisk måte å drøfte krisers typiske hendelsesforløp, utviklingstrekk og årsaker.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakerne skal ved emnets avslutning kunne:

  • Beskrive sentrale teorier, modeller, metoder, fakta og begreper innenfor kriseøkonomi.
  • Beskrive og forklare hvordan og hvorfor økonomiske kriser oppstår og hva som kjennetegner kriseforløp.

  Ferdigheter

  Deltakerne skal ved emnets avslutning kunne:

  • Forklare kriseforløp, krisers årsaker og virkning.
  • Anvende relevante teorier, modeller og metoder for å løse oppgaver tilknyttet. kriseteori og empiri.

  Generell kompetanse

  Deltakerne skal ved emnets avslutning kunne:

  • Selvstendig og kritisk reflektere over forhold som kan lede inn i økonomiske kriser, og hvordan slike situasjoner kan håndteres og forklares.

 • Undervisningsopplegg

  Emnet inneholder interaktiv læring med aktiv studentdeltakelse i forelesningene to ganger i uken.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent semesteroppgave.

 • Vurderingsordning

  4-timers individuell hjemmeeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala: A-F.

 • Dataverktøy

  Egen PC.

 • Litteratur

  Grytten, Ola H og Arngrim Hunnes 2016, Krakk og Kriser I historisk perspektiv, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 286 pp.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023.

Emneansvarlig

Professor Ola H. Grytten, Institutt for samfunnsøkonomi.