Konkurransestrategi (utgått - ersattet av BUS475)

ECN433 Konkurransestrategi (utgått - ersattet av BUS475)

Høst 2024

 • Innhold

  Konkurransestrategi omhandler bedrifters strategiske valg når de er i en konkurransesituasjon med andre bedrifter. I slike situasjoner vil en bedrifts strategiske valg (som etablering, lokalisering, prising, osv.) påvirke konkurrentenes salg og inntjening, noe som vil medføre at de vil svare med å endre sine strategier. Bedriftene er således i spillsituasjon hvor man må tenke gjennom hvordan konkurrenter vil respondere når en skal utforme en optimal strategi som gir høyest mulig inntjening.

  Hvilken strategi brukte Pfizer for å bli den første på markedet med vaksine mot Covid-19? Hvordan bør Elkjøp respondere på Amazon sin etablering i Skandinavia? Hvordan klarte Circle K å få prislederskap og endre prismønsteret i drivstoffmarkedet? Hvorfor bruker dagligvarekjedene prisjegere til å overvåke konkurrentene? Er XXLs prisgaranti-klausul en fordel for kundene eller XXL selv? Dette er eksempler på spørsmål som tas opp i emnet.

  Studentene skal ved å ta emnet lære ulike modellverktøy som kan benyttes til å analysere konkurransesituasjonen i et marked og på basis av dette utlede optimale strategiske valg for en bedrift. Modellverktøyene vil være nyttig både til å forstå konkurransesituasjonen og til å forutse konkurrenters sannsynlige respons på en bedrifts strategiske valg. Studentene skal etter emnet kunne bidra i utformingen av en bedrifts strategivalg under ulike markedsforhold.

  Tema som dekkes i emnet er prisingsstrategier, kvantums- og kapasitetsvalg, fusjoner og oppkjøp, etablering og lokalisering, koordineringsstrategier og prislederskap, platformer og tosidige markeder, vertikale relasjoner, og reklame og markedsføring. Emnet er anvendt og benytter i stor grad eksempler fra konkrete markeder som dagligvare, bensin, luftfart, telekom, legemidler, etc., som skal gi en forståelse for hvordan utformingen av konkurransestrategier må tilpasses ulike markedsforhold.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakerne skal ved emnets avslutning ha opparbeidet seg kompetanse til å

  • diskutere hvilken rolle konkurranse og markedsforhold har for økonomisk styring av bedrifter
  • diskutere ulike strategier bedrifter kan velge for å oppnå en konkurransefordel i markedet eller å redusere konkurransepresset fra andre bedrifter
  • vurdere hvordan bedrifter kan foreta langsiktige strategiske valg som endrer konkurransesituasjonen i markedet til egen fordel.

  Ferdigheter

  Deltakerne skal ved emnets avslutning ha opparbeidet seg kompetanse til å

  • anvende sentrale modellverktøy for å analysere konkurransesituasjonen i et marked og utforme optimale strategier
  • analysere hvordan bedrifter opptrer strategisk for å oppnå konkurransefordeler
  • analysere virkninger på konkurransen av fusjoner og oppkjøp og entry/exit
  • utforme konkurransestrategier som tar hensyn til spesifikke markedsforhold
  • analysere hvordan strategiske valg påvirker bedriftens lønnsomhet
  • benytte spillteori til å forstå hvordan konkurrenter vil respondere på ulike konkurransestrategier
  • tolke resultater fra enkle empiriske konkurransemodeller.

  Generell kompetanse

  Deltakerne skal ved emnets avslutning ha opparbeidet seg grunnleggende kompetanse til å

  • bruke enkle spillteoretiske modeller for å vurdere en bransjes konkurranseforhold
  • benytte et økonomisk rammeverk til å forstå industriers konkurransestrategier.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger på campus, oppgaveseminarer, innleveringer basert på gruppearbeid.

 • Krav til forkunnskaper

  Emnet krever ingen forkunnskaper.

 • Overlapping med andre emner

  ECN433 overlapper 100% med BUS441 og BUS475. Dette er samme emne, men med ny emnekode. Alle rettigheter og plikter følger emnet uavhengig av emnekode. Det er derfor 100% poengreduksjon mellom de to emnekodene.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Det blir gitt tre innleveringsoppgaver, hvorav to må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Innleveringsoppgavene er basert på gruppearbeid (3 personer).

  ECN433 hadde fram til høsten 2020 emnekoden BUS441. Dette er samme emne, men med ny emnekode. Alle rettigheter og plikter følger emnet uavhengig av emnekode. Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) i BUS441 kan derfor brukes som kursgodkjenning i ECN433.

 • Vurderingsordning

  4 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A-F.

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  • Sørgard, Lars, 2003. Konkurransestrategi. Fagbokforlaget
  • Artikler.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Ordbok: èn tospråklig ordbok.

  Kalkulator.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Utgår. Erstattes av BUS475 som tilbys høsten 2023.

ECN433 hadde fram til høsten 2020 emnekoden BUS441. Dette er samme emne, men med ny emnekode. Alle rettigheter og plikter følger emnet uavhengig av emnekode.

Emneansvarlig

Professor Hans Jarle Kind, Institutt for samfunnsøkonomi (hovedemneansvarlig)

Professor Jan Yngve Sand, Universitetet i Tromsø