Konkurransestrategi

ECN433 Konkurransestrategi

Vår 2023

 • Innhold

  Konkurransestrategi omhandler bedrifters strategiske valg når de er i en konkurransesituasjon med andre bedrifter. I slike situasjoner vil en bedrifts strategiske valg (som etablering, lokalisering, prising, osv.) påvirke konkurrentenes salg og inntjening, noe som vil medføre at de vil svare med å endre sine strategier. Bedriftene er således i spillsituasjon hvor man må tenke gjennom hvordan konkurrenter vil respondere når en skal utforme en optimal strategi som gir høyest mulig inntjening.

  Hvilken strategi brukte Pfizer for å bli den første på markedet med vaksine mot Covid-19? Hvordan bør Elkjøp respondere på Amazon sin etablering i Skandinavia? Hvordan klarte Circle K å få prislederskap og endre prismønsteret i drivstoffmarkedet? Hvorfor bruker dagligvarekjedene prisjegere til å overvåke konkurrentene? Er XXLs prisgaranti-klausul en fordel for kundene eller XXL selv? Dette er eksempler på spørsmål som tas opp i kurset.

  Studentene skal ved å ta kurset lære ulike modellverktøy som kan benyttes til å analysere konkurransesituasjonen i et marked og på basis av dette utlede optimale strategiske valg for en bedrift. Modellverktøyene vil være nyttig både til å forstå konkurransesituasjonen og til å forutse konkurrenters sannsynlige respons på en bedrifts strategiske valg. Studentene skal etter kurset kunne bidra i utformingen av en bedrifts strategivalg under ulike markedsforhold.

  Tema som dekkes i kurset er prisingsstrategier, kvantums- og kapasitetsvalg, fusjoner og oppkjøp, etablering og lokalisering, koordineringsstrategier og prislederskap, platformer og tosidige markeder, vertikale relasjoner, og reklame og markedsføring. Kurset er anvendt og benytter i stor grad eksempler fra konkrete markeder som dagligvare, bensin, luftfart, telekom, legemidler, etc., som skal gi en forståelse for hvordan utformingen av konkurransestrategier må tilpasses ulike markedsforhold.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • ha grunnleggende kunnskap om hvilken rolle konkurranse og markedsforhold spiller for økonomisk styring av bedrifter
  • ha kjennskap til sentrale modellverktøy for å kunne analysere konkurransesituasjonen i et marked og utforme optimale strategier for en bedrift under gitte konkurransefordel
  • ha kunnskap om ulike strategier bedrifter kan velge for å oppnå en konkurransefordel i markedet eller å redusere konkurransepresset fra andre bedrifter
  • ha kjennskap til hvordan bedrifter kan foreta langsiktige strategiske valg som endrer konkurransesituasjonen i markedet til egen fordel.

  Ferdigheter

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • kunne analysere hvordan bedrifter opptrer strategisk for å oppnå konkurransefordeler
  • kunne analysere virkninger på konkurransen av fusjoner og oppkjøp og entry/exit
  • kunne utforme konkurransestrategier som tar hensyn til spesifikke markedsforhold
  • kunne analysere hvordan strategiske valg påvirker bedriftens lønnsomhet
  • kunne benytte spillteori til å forstå hvordan konkurrenter vil respondere på ulike konkurransestrategier
  • kunne tolke resultater fra enkle empiriske konkurransemodeller.

  Generell kompetanse

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • ha oppnådd grunnleggende forståelse i hvordan man benytter enkle spillteoretiske modeller når man vurderer en bransjes konkurranseforhold
  • ha oppnådd grunnleggende kompetanse i hvordan man benytter et økonomisk rammeverk til å forstå industriers konkurransestrategier.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, oppgaveseminarer, innleveringer basert på gruppearbeid.

  Det planlegges fysisk undervisning i auditorium (avhenger av covid-19 situasjonen).

 • Krav til forkunnskaper

  Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

 • Overlapping med andre emner

  ECN433 hadde fram til høsten 2020 emnekoden BUS441. Dette er samme emne, men med ny emnekode. Alle rettigheter og plikter følger emnet uavhengig av emnekode. Det er derfor 100% poengreduksjon mellom de to emnekodene.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Det blir gitt tre innleveringsoppgaver, hvorav to må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Innleveringsoppgavene er basert på gruppearbeid (3 personer).

  ECN433 hadde fram til høsten 2020 emnekoden BUS441. Dette er samme emne, men med ny emnekode. Alle rettigheter og plikter følger emnet uavhengig av emnekode. Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) i BUS441 kan derfor brukes som kursgodkjenning i ECN433.

 • Vurderingsordning

  Individuell 4-timers skriftlig hjemmeeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A-F.

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  • Sørgard, Lars, 2003. Konkurransestrategi. Fagbokforlaget
  • Artikler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022.

ECN433 hadde fram til høsten 2020 emnekoden BUS441. Dette er samme emne, men med ny emnekode. Alle rettigheter og plikter følger emnet uavhengig av emnekode.

Emneansvarlig

Professor Lars Sørgard, Institutt for samfunnsøkonomi (hovedemneansvarlig).

Professor II Jan Yngve Sand, Institutt for samfunnsøkonomi.