Konkurransestrategi

ECN433 Konkurransestrategi

Vår 2021

 • Innhold

  Konkurransestrategi omhandler bedrifters strategiske valg (som pris, kapasitet, lokalisering, kvalitet, etc.) i markeder med (imperfekt) konkurranse. De fleste markeder karakteriseres ikke ved perfekt konkurranse eller monopol, men har et begrenset antall aktører som konkurrerer. Bedrifter vil dermed foreta sine valg under en forventning om hvordan konkurrenter vil respondere.

  Studentene skal ved å ta kurset lære ulike modellverktøy som kan benyttes til å analysere konkurranseforhold i et marked, og gjennom dette kunne predikere hva som vil være en bedrifts optimale strategiske valg i ulike situasjoner. De vil også møte enkle empiriske case som illustrerer konkurranseadferd. Hva driver konkurransen i luften?Hvorfor opererer sportskjeden XXL med prisgarantier? Hvordan virker de såkalte lojalitetsprogrammene til dagligvarekjedene? Er Æ en fordel for kundene?

  Konkurransestrategi vektlegger markedsspesifikk analyse siden hvert enkelt marked har særtrekk som gir opphav til ulike konkurranseforhold. Studentene vil derfor få innsikt i en rekke ulike markeder slik som markedet for elektrisk kraft, telefoni, dagligvarer, bensin, luftfart, legemidler, helsetjenester, etc. Dette skal gi studenten forståelse for hvordan bedrifters strategiske valg kan variere med ulike markedsforhold. Studenten skal etter å ha tatt kurset kunne utføre en konkurranseanalyse, hvor man tar hensyn til særtrekk og konkurranseforhold i det aktuelle markedet.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • ha grunnleggende kunnskap om hvilken rolle konkurranse og markedsforhold spiller for økonomisk styring av bedrifter
  • ha oversikt over ulike teorier og modeller for konkurranse og strategisk interaksjon mellom bedrifter
  • ha kunnskap om ulike strategier bedrifter velger for å redusere konkurransepresset
  • ha kunnskap hvorfor bedrifter eksempelvis foretar strategiske overinvesteringer i dag for å påvirke konkurrenters prising i fremtiden

  Ferdigheter

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • kunne analysere hvordan bedrifter opptrer strategisk for å oppnå konkurransefordeler
  • kunne analysere konsekvenser av fusjoner og oppkjøp
  • kunne analysere markeds- og konkurranseforhold
  • kunne gi prediksjoner for hvordan markeder vil utvikle seg med hensyn til ulike konkurransemessige forhold
  • kunne benytte enkel spillteori til å utarbeide profitable konkurransestrategier
  • kunne tolke resultater fra enkle empiriske konkurransemodeller.

   

  Generell kompetanse

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • ha oppnådd grunnleggende forståelse i hvordan man benytter enkle spillteoretiske modeller når man vurderer en bransjes konkurranseforhold
  • ha oppnådd grunnleggende kompetanse i hvordan man benytter et økonomisk rammeverk til å forstå industriers konkurransestrategier

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, oppgaveseminarer, innleveringer basert på gruppearbeid.

  Grunnet Covid-19 vil undervisningen høsten 2020 basere seg på en rotasjonsordning der maks 90 studenter kan være i auditoriet samtidig. Forelesningene vil filmes, slik at de som ikke er fysisk til stede kan følge live-streaming av undervisningen.

  Hvis skolen stenger ned på grunn av Covid-19, vil forelesningene bli digitale i Zoom.

 • Krav til forkunnskaper

  Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

 • Overlapping med andre emner

  BUS441 blir erstatta av ECN433 fra og med høsten 2020.

 • Krav til kursgodkjenning

  To godkjente innleveringer.

  ECN433 er en videreføring av BUS441. Kursgodkjenning i BUS441 kan derfor brukes som kursgodkjenning i ECN433.

 • Vurderingsform

  Individuell 4 timers skriftlig hjemmeeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F.

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  • Sørgard, Lars, 2003. Konkurransestrategi. Fagbokforlaget
  • Artikler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2020.

ECN433 hadde fram til hausten 2020 emnekoden BUS441.

Kursansvarlig

Professor Kurt R. Brekke, Institutt for Samfunnsøkonomi

Professor II Bjørn Hansen, Institutt for Samfunnsøkonomi