Konkurranserett

BUS442 Konkurranserett

Høst 2024

Vår 2024
 • Innhold

  I dette emnet vil en gi studentene en grunnleggende forståelse for hvorfor og hvordan bedrifter må anvende konkurranserett og konkurranseøkonomi for å kunne analysere om en type handling kan være ulovlig eller ikke.

  Feilaktige beslutninger på dette feltet kan ha store konsekvenser for bedriften. Ett eksempel er selskapet Odfjell, der ulovlig prissamarbeid i det internasjonale kjemikalietankmarkedet førte til bøter, erstatningssøksmål og to personer i fengsel i USA, et annet eksempel er Sector Alarm og Verisure som samarbeidet ulovlig i Norge og fikk gebyr på til sammen 1,2 milliarder kroner, et tredje eksempel er Telenor som fikk 788 millioner kroner i gebyr fra Konkurransetilsynet for misbruk av dominans i mobilmarkedet i Norge, og et fjerde eksempel er Peppes Pizza som fikk nei av Konkurransetilsynet til å kjøpe Dolly Dimples.

  Disse sakene illustrerer at kjennskap til konkurransereglene er noe som er viktig for bedriftens ledelse og eiere. Disse reglene kan være avgjørende for hvor langt en kan gå, både angående oppkjøp, samarbeide med andre bedrifter, og ensidig adferd rettet mot konkurrentene. 

  Temaer som vil bli dekket i dette emnet er:

  • Når vil en bedrift kunne rammes av konkurranseloven?
  • Hvor aggressivt kan en stor (dominerende) bedrift opptre?
  • Kan bedrifter samarbeide eller opptre samordnet med sine konkurrenter og leverandører/kunder?
  • Når kan bedrifter kjøpe opp eller fusjonere med sine konkurrenter eller andre bedrifter?

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Ved emnets avslutning, kan studentene:

  • redegjøre for konkurranseloven og forklare dens implikasjoner for bedrifters virksomhet
  • beskrive og forklare hvordan konkurranseloven regulerer fusjoner og oppkjøp, rabattsystemer og samarbeid mellom bedrifter
  • forklare hvilket spesifikt ansvar du selv har som arbeidstaker når dine oppgaver har grenseflater mot konkurranselovens bestemmelser.

  Ferdigheter

  Ved emnets avslutning, kan studentene:

  • beskrive og forklare hvilke forhold som må ivaretas når man skal vurdere konkurranserettslige problemstillinger
  • vurdere når konkurranselovens bestemmelser legger føringer på bedriftens adferd
  • vurdere når konkurranselovens bestemmelser legger føringer på egen arbeidstakeradferd
  • vurdere hvordan økonomiske modeller kan hjelpe oss til å forstå effekter av tiltak som er regulert gjennom konkurranseloven.

  Generell kompetanse

  Ved emnets avslutning, kan studentene:

  • drøfte de ulike konkurransereglenes betydning for bedriftene
  • forklare hvordan bedrifter skal forholde seg til ulike konkurransemyndigheter
  • vurdere hvilken analyse som bør foretas før bedriftene tar sine beslutninger
  • vurdere når man som arbeidstaker blir utfordret til handlinger som potensielt er i konflikt med konkurransereglene.

 • Undervisningsopplegg

  Det gis innledende forelesninger i hhv juss og økonomi på hvert tema, etterfulgt av en gjennomgang av konkrete saker vedrørende temaet der to av foreleserne (jurist og økonom) er til stede.

  Det vil være «fysiske» forelesninger, for å stimulere til gode diskusjoner i klassen.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Skriftlig innlevering av oppgavesett som løses i grupper med opp til tre deltakere.

  I tillegg må studenter i grupper med maksimalt 3 personer gi en presentasjon. Hver gruppe diskuterer og presenterer sine synspunkter i en pågående konkurransesak med utgangspunkt i eksempelvis en offentlig utredning, eller et Konkurransetilsynsvarsel, der deltagerne inntar ulike roller, eksempelvis private parter, konkurransemyndigheter, rådgivere/konsulenter eller kunder. 

 • Vurderingsordning

  Fire timers skriftlig individuell hjemmeeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F.

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy.

 • Litteratur

  Lærebok og utvalgte artikler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. 

Emneansvarlig

Professor Lars Sørgard, Institutt for samfunnsøkonomi (hovedemneansvarlig).

Professor II Erling Hjelmeng, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.