Konkurranserett

BUS442 Konkurranserett

Høst 2021

 • Innhold

  I dette kurset vil en gi studentene en grunnleggende forståelse for hvorfor og hvordan bedrifter må anvende konkurranserett og konkurranseøkonomi for å kunne analysere om en type handling kan være ulovlig eller ikke. Emner som vil bli dekket er:

  • Når vil en bedrift kunne rammes av konkurranseloven?
  • Hvor aggressivt kan en stor (dominerende) bedrift opptre?
  • Kan bedrifter samarbeide eller opptre samordnet med sine konkurrenter og leverandører/kunder?
  • Når kan bedrifter kjøpe opp eller fusjonere med sine konkurrenter eller andre bedrifter?

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakere skal ved kursets avslutning:

  • ha oversikt over konkurranseloven og dens implikasjoner for bedrifters virksomhet
  • ha kunnskap om hvordan konkurranseloven regulerer fusjoner og oppkjøp, rabattsystemer og samarbeid mellom bedrifter
  • forstå hvilket spesifikt ansvar du selv har som arbeidstaker når dine oppgaver har grenseflater mot konkurranselovens bestemmelser

  Ferdigheter

  Deltakerne skal ved kursets avslutning:

  • ha innsikt i hvilke forhold som må ivaretas når man skal vurdere konkurranserettslige problemstillinger
  • kunne vurdere når konkurranselovens bestemmelser legger føringer på bedriftens adferd
  • kunne vurdere når konkurranselovens bestemmelser legger føringer på egen arbeidstakeradferd
  • kunne vurdere hvordan økonomiske modeller kan hjelpe oss til å forstå effekter av tiltak som er regulert gjennom konkurranseloven

  Generell kompetanse

  Deltakerne skal ved kursets avslutning:

  • ha oversikt over de ulike konkurransereglenes betydning for bedriftene
  • ha forståelse for hvordan bedrifter skal forholde seg til ulike konkurransemyndigheter
  • ha oppnådd innsikt i hvilken analyse som bør foretas før bedriftene tar sine beslutninger
  • ha oppnådd innsikt i når man som arbeidstaker blir utfordret til handlinger som potensielt er i konflikt med konkurransereglene

 • Undervisningsopplegg

  Det gis innledende forelesninger i hhv juss og økonomi på hvert tema, etterfulgt av en gjennomgang av konkrete saker vedrørende temaet der to av foreleserne (jurist og økonom) er til stede.

  Det vil bli hovedsaklig  «fysiske» forelesninger, men noen forelesninger vil kunne måtte bli digitale. Det vil tas video av alle «fysiske» forelesninger.

  Hvis skolen stenger ned på grunn av Covid-19, vil forelesningene bli digitale i Zoom.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

 • Krav til kursgodkjenning

  Kursgodkjennelse innebærer en skriftlig innlevering av oppgavesett som løses i grupper med opp til tre deltakere, samt deltagelse i et rollespill der gruppen diskuterer og presenterer sine synspunkter i en pågående konkurransesak med utgangspunkt i eksempelvis en offentlig utredning, eller et Konkurransetilsynsvarsel, der deltagerne inntar ulike roller, eksempelvis private parter, konkurransemyndigheter, rådgivere/konsulenter eller kunder. Dette vil bli streamet, evt gjennomført i zoom.

 • Vurderingsordning

  Fire timers skriftlig individuell hjemmeeksamen som løses digitalt.

 • Karakterskala

  A-F.

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy.

 • Litteratur

  Lærebok og utvalgte artikler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Kursansvarlig

Professor Frode Steen, Institutt for samfunnsøkonomi (hovedkursansvarlig).

Professor II Erling Hjelmeng, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.