Kapitalforvaltning

FIE426 Kapitalforvaltning

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  En stadig større del av privat sparing skjer finansielt gjennom plasseringer i aksjer, obligasjoner og pengemarkedet. Mesteparten av denne sparingen er satt bort til profesjonelle fondsforvaltere, dvs. pensjonskasser, livselskaper, verdipapirfond, hedgefond og banker. I dette kurset vil vi ta opp en rekke praktiske og prinsipielle problemstillinger innenfor moderne kapitalforvaltning.

  A growing part of private savings is made in stocks, bonds and money market instruments, and is typically handled by professional asset managers, viz. pension funds, insurance companies, mutual funds, hedge funds, and banks. This course will discuss a number of important practical and theoretical issues of modern asset management.

 • Læringsutbytte

  Studentene skal etter å ha gjennomført kurset lært om følgende:

  Kunnskap:

  • Få oversikt over de ulike stegene i en investeringsprosess
  • Investeringsstrategi (aktiv/passiv; optimalisering på tvers av aktivaklasser),
  • Taktisk investering (markedstiming; investeringstemaer),
  • Resultatsmåling (valg av 'benchmarks') og
  • Organisering av forvaltningen.

  Ferdigheter

  • Kunne kommunisere kunnskapen skriftlig og muntlig

  Generell kompetanse:

  • Være i stand til å vurdere forvaltningen av Statens Pensjonsfond

  _______________________________________

  After completing the course, students are expected to have learned:

  Knowledge

  • Get an overview of the various steps in an investment process
  • The strategy choice (active vs passive, strategic allocation among asset classes),
  • Tactical allocation (market timing, investments styles),
  • Performance evaluation (benchmarking)
  • The organization of the investment process.

  Skills

  • Be able to communicate what has been learned

  General competence

  • Be able to evaluate the investment process of the Government Pension Fund

 • Undervisningsopplegg

  • Forelesninger
  • Oppgaveløsning (i grupper)

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at kurset tas etter kurset FIE400 - Finansmarkeder/ Investments.

 • Krav til forkunnskaper

  Det anbefales at kurset tas etter kurset FIE400 - Finansmarkeder/ Investments.

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjente innleveringssett/prosjektarbeider.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

   

   

 • Vurderingsform

  4 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Kjennskap til Excel

 • Litteratur

  Hovedbok: Andrew Ang Asset Management, Oxford University Press, 2014

  Artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår

Kursansvarlig

Professor Petter Bjerksund, Institutt for foretaksøkonomi