Kapitalforvaltning

FIE426 Kapitalforvaltning

Høst 2024

 • Innhold

  Alle tar vi sparebeslutninger, enten det er til ferie, bolig eller pensjon. En stor del av privat og offentlig sparing skjer gjennom plasseringer i aksjer, obligasjoner og pengemarkedet. Mesteparten av denne sparingen er satt bort til profesjonelle kapitalforvaltere, f.eks.. verdipapirfond, pensjonskasser, hedgefond eller banker. I dette emnet vil vi ta opp en rekke praktiske og prinsipielle problemstillinger innenfor moderne kapitalforvaltning. Vi vil se at det er store likhetstrekk mellom investeringsstrategien til en privatperson og en profesjonell, f.eks. Oljefondet. Vi bruker derfor gjennomgående Oljefondet som case, da dette er et eksempel på en av verdens beste investorer, og det er viktig å skjønne hvordan Norge tar vare på og utvikler fondet som gir løpende omtrent 20 % av inntektene på statsbudsjettet. Vi tar for oss de viktigste beslutningene man tar som kapitaleier, dvs aktiva allokering, uttaksregel, aktiv forvaltning og aktivt eierskap.

 • Læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført emnet kan studentene:

  Kunnskap

  • Gjøre rede for de viktigste beslutningene i en investeringsstrategi.
  • Identifisere investors egne mål og risikotoleranse.
  • Utvikle markedssyn (investment beliefs), feks hva er risikopremien for ulike aktivaklasser, er markedene effisient og hvordan skal investor forholde seg til klimautfordring.

  Ferdigheter

  • Sette sammen en investeringsstrategi basert på egenskaper til investor og utviklet markedssyn.
  • Velge forvaltere som implementerer strategien.
  • Evaluere strategien, feks med resultatsmåling.

  Generell kompetanse

  • Kommunisere kunnskapen skriftlig og muntlig.
  • Lage en plan for å spare, dette gjelder både som privatperson der man sparer til feks. bolig og pensjon, men også institusjoner som Oljefondet.

 • Undervisningsopplegg

  • Forelesninger
  • Diskusjoner (QandA)
  • Oppgaveløsning

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at emnet tas etter eller parallelt med emnet FIE400 - Finansmarkeder/ Investments.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To godkjente innleveringssett/prosjektarbeider (gruppearbeid, med 1-4 studenter pr. gruppe).

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i emnet før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsordning

  4 timers skriftlig individuell skoleeksamen med penn og papir.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  Kjennskap til Excel

 • Litteratur

  Kapitler fra Long-term asset management - Døskeland, vil bli lagt ut på its learning.

  Støttelitterature:

  Andrew Ang Asset Management, Oxford University Press, 2014

  Artikler

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Trond Døskeland, Institutt for foretaksøkonomi