Kapitalforvaltning

FIE426 Kapitalforvaltning

Vår 2019

 • Innhold

  En stadig større del av privat sparing skjer finansielt gjennom plasseringer i aksjer, obligasjoner og pengemarkedet. Mesteparten av denne sparingen er satt bort til profesjonelle fondsforvaltere, dvs. pensjonskasser, livselskaper, verdipapirfond, hedgefond og banker. I dette kurset vil vi ta opp en rekke praktiske og prinsipielle problemstillinger innenfor moderne kapitalforvaltning.

 • Læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført kurset kan studentene:

  Kunnskap:

  • Få oversikt over de ulike stegene i en investeringsprosess
  • Investeringsstrategi (aktiv/passiv; optimalisering på tvers av aktivaklasser),
  • Taktisk investering (markedstiming; investeringstemaer),
  • Resultatsmåling (valg av 'benchmarks') og
  • Organisering av forvaltningen.

  Ferdigheter:

  • Kommunisere kunnskapen skriftlig og muntlig

  Generell kompetanse:

  • Vurdere forvaltningen av Statens Pensjonsfond

 • Undervisningsopplegg

  • Forelesninger
  • Oppgaveløsning (i grupper)

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at kurset tas etter eller parallelt med kurset FIE400 - Finansmarkeder/ Investments.

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjente innleveringssett/prosjektarbeider (gruppearbeid, med 1-4 studenter pr. gruppe).

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

   

   

 • Vurderingsform

  4 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Kjennskap til Excel

 • Litteratur

  Hovedbok: Andrew Ang Asset Management, Oxford University Press, 2014

  Artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019.

Kursansvarlig

Professor Trond Døskeland, Institutt for foretaksøkonomi