Kapitalforvaltning

FIE426 Kapitalforvaltning

Vår 2023

 • Innhold

  Alle må vi ta sparebeslutninger, enten det er til ferie, bolig eller pensjon. En stor del av privat og offentlig sparing skjer gjennom plasseringer i aksjer, obligasjoner og pengemarkedet. Mesteparten av denne sparingen er satt bort til profesjonelle kapitalforvaltere, f.eks.. verdipapirfond, pensjonskasser, hedgefond eller banker. I dette kurset vil vi ta opp en rekke praktiske og prinsipielle problemstillinger innenfor moderne kapitalforvaltning. Vi vil se at det er store likhetstrekk mellom investeringsstrategien til en privatperson og en profesjonell, f.eks. Oljefondet. Vi bruker derfor gjennomgående Oljefondet som case, da dette er et eksempel på en av verdens beste investorer, og det er viktig å skjønne hvordan Norge tar vare på og utvikler fondet som gir løpende omtrent 20 % av inntektene på statsbudsjettet.

 • Læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført kurset kan studentene:

  Kunnskap:

  • Få oversikt over de viktigste beslutningene i en investeringsstrategi
  • Identifisere investors egne mål og risikotoleranse
  • Utvikle markedssyn (investment beliefs), feks hva er risikopremien for ulike aktivaklasser, er markedene effisient og hvordan skal investor forholde seg til klimautfordring
  • Sette sammen en investeringsstrategi basert på egenskaper til investor og utviklet markedssyn.
  • Velge forvaltere som implementerer strategien
  • Evaluere strategien, feks med resultatsmåling

  Ferdigheter:

  • Kommunisere kunnskapen skriftlig og muntlig

  Generell kompetanse:

  • Forstå hvordan man best mulig lager en plan for å spare, dette gjelder både som privatperson der man sparer til feks bolig og pensjon, men også institusjoner som Oljefondet.

 • Undervisningsopplegg

  • Forelesninger
  • Oppgaveløsning (i grupper)

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at kurset tas etter eller parallelt med kurset FIE400 - Finansmarkeder/ Investments.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To godkjente innleveringssett/prosjektarbeider (gruppearbeid, med 1-4 studenter pr. gruppe).

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

   

   

 • Vurderingsordning

  4 timers skriftlig individuell skoleeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  Kjennskap til Excel

 • Litteratur

  Hovedbok: Andrew Ang Asset Management, Oxford University Press, 2014

  Artikler

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbudt våren 2023.

Emneansvarlig

Professor Trond Døskeland, Institutt for foretaksøkonomi