Kapitalforvaltning

FIE426 Kapitalforvaltning

Høst 2021

 • Innhold

  En stor del av privat og offentlig sparing skjer finansielt gjennom plasseringer i aksjer, obligasjoner og pengemarkedet. Mesteparten av denne sparingen er satt bort til profesjonelle fondsforvaltere, dvs. pensjonskasser, livselskaper, verdipapirfond, hedgefond og banker. I dette kurset vil vi ta opp en rekke praktiske og prinsipielle problemstillinger innenfor moderne kapitalforvaltning.

 • Læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført kurset kan studentene:

  Kunnskap:

  • Få oversikt over de viktigste beslutningene i en investeringsstrategi
  • Identifiserer investors egne ønsker
  • Utvikle investment beliefs, feks hva er risikopremien for ulike aktivaklasser
  • Sette sammen en strategi, feks optimalisering på tvers av aktivaklasser, aktiv/passiv, hvordan hensynta bærekraft
  • Evaluere strategien, feks med resultatsmåling

  Ferdigheter:

  • Kommunisere kunnskapen skriftlig og muntlig

  Generell kompetanse:

  • Som gjennomgående case bruker vi Statens Pensjonsfond
  • Etter kurset vil man kunne forstå og evaluere forvaltningen av fondet

 • Undervisningsopplegg

  • Forelesninger
  • Oppgaveløsning (i grupper)

  Det vil bli mulig å følge kurset digitalt.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at kurset tas etter eller parallelt med kurset FIE400 - Finansmarkeder/ Investments.

 • Krav til kursgodkjenning

  To godkjente innleveringssett/prosjektarbeider (gruppearbeid, med 1-4 studenter pr. gruppe).

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

   

   

 • Vurderingsform

  4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Kjennskap til Excel

 • Litteratur

  Hovedbok: Andrew Ang Asset Management, Oxford University Press, 2014

  Artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2021.

Kursansvarlig

Professor Trond Døskeland, Institutt for foretaksøkonomi