Investeringsanalyse

BUS422N Investeringsanalyse

Høst 2021

 • Innhold

  Emnet tar for seg bedriftens realinvesteringer med vekt på å forstå og anvende ulike tilnærminger for beregning av prosjektverdier. Disse danner i neste omgang beslutningsgrunnlaget for prosjektvalg. Det fokuseres på problemstillinger og grunnmodeller med en enkel struktur, men samtidig er de så rike at de frembringer viktig generell innsikt.

  Usikkerhetsdimensjonen står sentralt i emnet. En starter med behandling av det klassiske konsumvalgsproblemet i Fisher-diagrammer. Situasjonen med begrenset tilgang på kapital blir analysert innenfor rammen av en enkel LP-modell. Videre blir det presentert ulike tilnærminger for individets vurdering av usikkerhet på prosjektnivå. Prosjekter analyseres i et porteføljesperspektiv og kobles videre til modeller for kapitalmarkedet. Hva som er relevant risiko er her et interessant spørsmål. Samspill mellom usikkerhet og fleksibilitet ved beslutninger blir primært diskutert ved å beskrive og analysere realopsjoner, men også ved gradvis avsløring av usikkerhet.  Betyningen av gjeldsgrad for prosjekter blir behandlet med særlig vekt på hvordan investeringsbeslutninger kan bli fattet i tilfellet med finansielle krisekostnader og emnet avsluttes med ulike tradisjonelle tilnærminger for å håndtere effekter av prosjektfinansiering både separat og i avkastningskravet. 

 • Læringsutbytte

  Kunnskaper - studenten vil etter fullført kurs

  • Ha god forståelse av ulike teorier og modeller knyttet til vurdering og valg av realinvesteringer under usikkerhet, eksempelvis nytteteori, kapitalverdimodellen, tilstandspreferansemodellen og opsjonsprisingsteori/-modeller.
  • Forstå betydningen av relevant risiko og hvordan dette gir seg utslag i beregningen av prosjektverdier og tilhørende prosjektvalg.
  • Forstå hvordan investeringsbeslutninger blir påvirket av gradvis avsløring av usikkerhet og begrenset tilgang på kapital.
  • Forstå hvordan kapitalstrukturen kan ha innvirkning på avkastningskrav og prosjektverdier, samt at den kan skape konflikter mellom ulike interessenter (aksjonærer og långivere) i tilfellet med finansielle krisekostnader.

  Ferdigheter - studenten kan etter fullført kurs

  • Analysere prosjekter for å kvantifisere og vurdere usikkerhet på både prosjekt- og porteføljenivå.
  • Vurdere prosjekter ved bruk av modeller hvor all risiko er relevant og modeller hvor deler av risikoen er relevant.
  • Ta hensyn til fleksibilitet ved å identifisere, analysere og verdsette realopsjoner, samt å tilpasse beslutninger når usikkerhet gradvis avsløres.
  • Foreta investeringsvalg ved begrenset tilgang på kapital.
  • Verdsette finansieringseffekter knyttet til prosjekter og redegjøre for hvordan en bedrifts finansielle situasjon kan skape konflikter mellom ulike interessenter, samt beregne konsekvensen av tilhørende investeringsbeslutninger.

  Generell kompetanse - etter fullført kurs kan studenten

  • Vurdere og håndtere investeringsprosjekter i en rekke ulike virksomheter på en god måte.
  • Stille kritiske spørsmål og på annen måte bidra konstruktivt i virksomheter som har realinvesteringer.

 • Undervisningsopplegg

  Ordinære forelesninger med gjennomgang av teori, metoder og eksempler. Øvingsoppgaver knyttet opp mot hvert tema/forelesning blir lagt ut på emnets hjemmeside og det forventes at studentene jobber med disse mellom forelesningene. Det blir avsatt tid til løsning av disse oppgavene under forelesningene. Studentene skal levere inn to obligatoriske oppgavesett som det blir gitt tilbakemelding på. Også løsningen på disse oppgavene blir behandlet på forelesningene.

  Det vil bli mulig å følge kurset digitalt.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har forkunnskaper tilsvarende emner innen investering og finans, mikroøkonomi, lineær programmering, matematikk og statistikk fra bachelorstudiet.

 • Krav til forkunnskaper

  Det forventes at studentene har forkunnskaper tilsvarende emner innen investering og finans, mikroøkonomi, linær programmering og statistikk fra bachelorstudiet.

 • Overlapping med andre emner

  BUS422E Capital Budgeting (og BUS422 Investeringsanalyse)

 • Krav til kursgodkjenning

  Studentene skal levere inn to skriftlige innleveringer med oppgaver som kan utføres i grupper på maksimalt tre studenter (aleneinnleveringer godtas). Begge innleveringsoppgavene må være godkjent for å kunne gå opp på eksamen.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i emnet før den formelle påmeldingsfristen.

  Kursgodkjenning fra BUS422E er gyldig for BUS422N. Tidligere oppnådd kursgodkjenning i BUS422 (utgått kurskode) er også gyldig for BUS422N.

 • Vurderingsordning

  Individuell hjemmeeksamen, skriftlig, 4 timer. Teller 100 %.

 • Karakterskala

  A - F

 • Litteratur

  Et kompendium bestående av en samling av artikler og utdrag fra lærebøker og rapporter.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2021.

Kursansvarlig

Professor Øystein Gjerde, Institutt for foretaksøkonomi