Investeringsanalyse

BUS422 Investeringsanalyse

 • Innhold

  Innhold

  Fra sikkerhet til usikkerhet. Risikomåling. Sensitivitetsanalyser. Scenarioanalyser. Forventet nytte. Strukturering av beslutninger.  Beslutningstrær. Verdi av informasjon. Stokastisk dynamisk programmering (med fokus på applikasjoner knyttet til kurset). Dominans. Porteføljeperspektiv. Kapitalverdimodellen - CAPM. Tilstandspreferansemodellen - State preference model. Risikojustering i og utenfor markedssammenheng. Relevant risiko. Bruk av markedsinformasjon. Opsjonsaspekter ved realinvesteringer. Kapitalrasjonering. Kapitalstrukturens betydning ved investeringbeslutninger. Investeringsatferd i tilfellet med finansielle krisekostnader.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskaper - studenten vil etter fullført kurs

  • Ha en utstrakt forståelse for teorier knyttet opp til vurdering og valg av realinvesteringer under usikkerhet. Dette innefatter nytteteori, kapitalverdimodellen, tilstandspreferansemodellen og optionsprisingsteori.
  • Være kjent med hvordan optimering (linjær og stokastisk dynamisk programmering) kan brukes ved investeringsbeslutninger.
  • Forstå hvordan begrensninger i kapital kan påvirke investeringsbeslutninger
  • Forstå hvordan kapitalstrukturen kan innvirke på prosjektverdier og skape konflikter mellom beslutningstakere (aksjeeier og långiver)

  Ferdigheter - studenten kan etter å ha fullført kurs

  • Analysere prosjekt med hensyn til å vurdere og kvantifisere usikkerhet
  • Vurdere usikkerhet på prosjekt- og porteføljenivå
  • Koble prosjektevaluering til modeller for kapitalmarkedet (kapitalverdimodellen CAPM og tilstandspreferansemodellen TSP)
  • Avgjøre hvilket analysenivå som er mest aktuell med tanke på relevant risiko og målgruppen for prosjektet
  • Modellere og analysere investeringer med mulighet å tilpasse beslutninger etter at usikker informasjon gradvis avsløres, blant annet vha stokastisk dynamisk programmering
  • Identifisere, modellere, analysere og i relativt stor grad verdivurdere realopsjoner
  • Analysere investeringsvalg da tilgangen på kapital er begrenset
  • Redegjøre for hvordan finansiering kan innvirke på prosjektverdier og hvordan finansiell stress kan skape konflikter mellom långiver og aksjeeier.
  • Oppdatere seg på ny forskning og kunnskap innenfor fagfeltet

  Generell kompetanse - studenten vil etter fullført kurs

  • Være i stand til å stille kritiske spørsmål og bidra konstruktivt i organisasjoner som jobber med realinvesteringer

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Ordinære forelesninger med gjennomgang av teori, metoder og eksempler. Øvingsoppgaver knyttet opp til hvert tema (forelesning) blir lagt ut på kursets hjemmeside og det forventes at studenter jobber selv med disse mellom forelesningene. Tid for ev. diskusjon av løsning av disse blir satt av i forbindelse med forelesningen. I løpet av kurset skal studentene også levere inn to sett med oppgaver. Disse blir det gitt tilbakemelding på og oppgavene blir også gjennomgått på tavle på forelesning.

  Regular lectures where theories, methods and examples are presented. There will be exercises associated with each topic (lecture) and it is expected that student work with these between lectures. There will be time available during lectures to discuss solutions to these exercises if needed. During the course there will be two hand-in assignments. Student will get feedback on those and solutions will also be presented during lectures.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Det forventes at studentene har forkunnskaper tilsvarende kurser innenfor investering og finans, mikroøkonomi, operasjonsanalyse (linjær programmering) og statistikk fra bachelorstudiet.

  It is expected that students have knowledge equivalent to bachelor level courses in investment and finance, micro economics, operations research (linear programming), and statistics.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Studentene skal levere inn to skriftlige innleveringsoppgaver, som kan gjøres i grupper av studenter. Begge innleveringsoppgavene må være godkjent for å kunne gå opp på eksamen.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen

  There will be to written hand-in assignments with a set of problems in each assignment. It is allowed to work in groups to solve the problems. The assignments must be approved in order to be allowed to do the final exam.

  Note: There might be mandatory activities in the course before the deadline for course registration.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skoleeksamen, skriftlig, 4 timer. Teller 100 %

  A 4-hour written exam. Counts 100 %

 • Karakterskala

  Karakterskala

  A - F

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Vår

 • Litteratur

  Litteratur

  Kompendium bestående av en samling av artikler og utdrag fra lærebøker og rapporter.

  A compendium consisting of a collection of articles and excerpts from books and reports.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår

Kursansvarlig

Førsteamanuensis II Jens Bengtsson, Institutt for foretaksøkonomi