Internkontroll og revisjon

ACC402N Internkontroll og revisjon

Høst 2024

Vår 2024
 • Innhold

  Emnet gir en innføring i temaet internkontroll samt revisjon av finansregnskap. Emnet behandler internkontroll fra selskapets og revisors perspektiv. Revisjonsdelen av emnet dekker hele revisjonsprosessen fra planlegging til gjennomføring og avslutning av revisjonsoppdrag. Dette inkluderer:   

  • Selskapets ansvar for å etablere god internkontroll og dokumentasjon av finansiell rapportering
  • Kartlegging, risikovurdering, etablering og testing av internkontroll for henholdsvis inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • Dokumentasjon av årsregnskap for selskapet
  • Bakgrunnen for revisjon og revisjonens innhold
  • Revisjon i et samfunnsmessig perspektiv, revisorprofesjonen og reguleringer
  • Planlegging av revisjonen, inkludert fastsettelse av vesentlighet
  • Risikovurderinger, inkludert vurdering av mislighetsrisiko
  • Vurdering av intern kontroll og dens betydning for revisjon
  • Bruk av stikkprøver, dataanalyser og andre handlinger 
  • Innhenting og evaluering av revisjonsbevis
  • Avslutning av revisjonen, inkludert rapportering i revisjonsberetningen
  • Betydningen av bærekraft og klima ved revisjon av finansregnskap. 

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne har kandidaten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap

  • kunnskap om selskapets vs. revisors ansvar for etablering av internkontroll over og dokumentasjon av finansiell rapportering
  • god konseptuell og praktisk forståelse av moderne internkontroll, inkludert COSO-rammeverket og kjennskap til SOX
  • kunnskap om kartlegging, risikovurdering og testing av internkontroll for henholdsvis inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • kunnskap om hvordan selskapet skal dokumentere årsregnskapet
  • kunnskap om etterspørselen etter revisjon og revisors fundamentale rolle i kapitalmarkeder
  • innsikt i revisjon i et internasjonalt perspektiv, bakgrunnen for reguleringer og sentrale forhold som former innholdet i en moderne revisjon
  • forståelse av samfunnets, myndighetenes, investorenes og andre interessenters forventninger til revisor, og kunnskap om hva som er revisors oppgaver og plikter
  • kunnskap om stikkprøver, dataanalyser og andre handlinger
  • kunnskap om de grunnleggende revisjonsbegrepene: vesentlighet, revisjonsrisiko og revisjonsbevis
  • kunnskap om betydningen av bærekraft og klima ved revisjon av finansregnskap
  • nødvendig kunnskap for å kunne planlegge, gjennomføre og avslutte et revisjonsoppdrag

  Ferdigheter

  • kan vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet
  • kan kartlegge, risikovurdere og foreslå god internkontroll for henholdsvis inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • kan planlegge en revisjon, inkludert fastsette vesentlighet forstår betydningen av foretakets internkontroll for revisjonen og behersker hvordan revisjonen kan bygge på internkontrollen
  • behersker hvordan revisjonsbevis innhentes for å håndtere de anslåtte risikoene og hvordan revisjonsbevis evalueres
  • kan bruke moderne teknologi for å utforme og evaluere resultatet av stikkprøver, dataanalyser og andre handlinger 
  • kan vurdere, konkludere og rapportere på resultatet av utført revisjon

  Generell kompetanse

  • god innsikt i det grunnleggende teoretiske og praktiske fundamentet til moderne internkontroll, inkludert de rammeverk som norske og internasjonale bedrifter følger
  • god innsikt i det grunnleggende teoretiske fundamentet, så vel som den reguleringsmessige og praktiske forståelsen, som er nødvendig for å gjennomføre en moderne og effektiv revisjon
  • evne til selvstendig resonnering omkring sentrale internkontroll- og revisjonsproblemstillinger
  • kan kommunisere faglig innen temaet både på norsk og engelsk

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegget består av forelesninger, oppgavegjennomgang og egne studier.

  Undervisningen følger den konseptuelle tilnærmingen og innholdet i læreboken som er tilpasset innholdet i de internasjonale og norske revisjonsstandardene (ISA-ene). Studentenes innsikt i revisjon og internkontroll utvikles med basis i grunnleggende teori, begreper, og rammeverk. Disse anvendes på sentrale revisjons- og internkontrollproblemstillinger, og illustreres med praktiske case og eksempler.

 • Adgangsbegrensing

  Ingen adgangsbegrensning. 

 • Overlapping med andre emner

  ACC402N erstatter MRR411, og kan ikke tas i kombinasjon med ACC402E, MRR411, MRR411E eller BUS426X.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1.En gruppebasert innlevering og/eller gruppefremføring (3-5 studenter per gruppe). 

  2. Delta på minst 9 timer med case/øvinger

  Gjentak:

  Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)  vil fortsatt være gyldig selv om krav til obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) senere er endret. Dette gjelder også for tidligere emner med emnekoder BUS426Xog MRR411X. Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) i ACC402E er gyldig som obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)  for ACC402N,og omvendt.

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjelder ingen krav til obligatorisk aktivitet (arbeidskrav).

 • Vurderingsordning

  Fire timers digital individuell skriftlig skoleeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger og øvelser.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F.

 • Dataverktøy

  R, Python eller lignende. Ingen krav til forkunnskap. 

 • Litteratur

  Eilifsen, Aa., W. F. Messier Jr., S. M. Glover and D. F. Prawitt. 2014. Auditing & Assurance Services Third International Edition, McGraw-Hill. .

  Se også bokens hjemmeside: http://highered.mheducation.com/sites/0077143019/information_center_view0/index.html

  Forelesninger, innleveringer og oppgaver er en viktig del av pensum i emnet.

  Oppgitte artikler.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator 

  Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

   Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis II Ellen M. Kulset, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH (hovedansvarlig). 

Stipendiat Eva A. Litlabø, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.