Innkjøpsledelse

BUS467 Innkjøpsledelse

Høst 2024

 • Innhold

  Alle virksomheter er avhengige av input fra en rekke leverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. I mange bedrifter utgjør innkjøp mellom 50 og 85 prosent av totalkostnadene. Dette emnet gir en introduksjon til selve innkjøpsfunksjonen i en bedrift, dvs. hvordan man går fra et konkret behov til det faktiske innkjøpet, samt evaluering og oppfølging av kjøpet.

  Emnet går også inn på forskjellige sourcingstrategier, hva som kan kjøpes inn eksternt og hva som helst bør produseres internt. I tillegg presenteres og evalueres forskjellige strategier for eksterne anskaffelser, som konkurranseutsettelse, forhandlinger og leverandørutviklingsprogrammer.

  Faget gir innsikt i hvordan ledelsen i en virksomhet, gjennom en dypere forståelse for hva som er gode innkjøpsprosesser, kan generere lavere kostnader, høyere effektivitet og bedre resultater for virksomheten.

 • Læringsutbytte

  I dette emnet får studenten en introduksjon til innkjøpsfunksjonen og innkjøp- og kontraktsledelse.

  Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet vil studentene:

  • Ha dyp faglig kunnskap innen innkjøpsledelse.
  • Kjenne til bruk av digitale verktøyer som beslutningsunderlag i strategisk innkjøpsarbeid.
  • Forstå hvordan eksterne forhold som markedsstrukturen og interne forhold som organisasjonens oppbyggelse påvirker en bedrifts innkjøpsstrategi.
  • Forstå når og hvordan diverse virkemidler som bonuser, opsjoner, garantier kan brukes for å gi insentiver til leverandører.
  • Ha innsikt i enkel kontraktsrett og anskaffelseslovverket i Norge og EU
  • Forstå sentrale anskaffelsesteorier.
  • Forstå anskaffelsesaktivitetenes betydning for organisasjonen.

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan studentene:

  • Bidra til utvikling av anskaffelsesprosesser.
  • Håndtere komplekse innkjøpsfaglige problemstillinger og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor innkjøpsledelse.

  Kompetanse

  Etter å ha fullført emnet kan studentene:

  • Reflektere over forskjellige sourcing- og innkjøpsstrategier og evaluere nytten av disse i konkrete case.
  • Reflektere over hvordan bedriftens innkjøp av varer og tjenester kan ha en effekt for bedriftens tredelte bunnlinje.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesning vil skje delvis som ordinære forelesninger og delvis via nett.

  Vi tar sikte på å ha flere gjesteforelesere fra praksis hvor sentrale personer presenterer sine erfaringer.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen overlapping.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Ingen.

 • Vurderingsordning

  Individuell semesteroppgave (70%) og 2 timers individuell hjemmeeeksamen (Multiple Choice - 30%).

  Delene kan tas på nytt separat.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F.

 • Litteratur

  Modernt Inköp, Tomas Steiner ISBN 978-91-44-10631-1, samt presentasjonene og utlevert materiale i forelesningene og i Canvas.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Høgskolelektor Geir A. Svenning, Institutt for foretaksøkonomi