Innkjøpsledelse

BUS467 Innkjøpsledelse

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Alle virksomheter er avhengige av input fra en rekke leverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. I mange bedrifter utgjør innkjøp mellom 50 og 85 prosent av totalkostnadene. Dette emnet gir en introduksjon til selve innkjøpsfunksjonen i en bedrift, dvs. hvordan man går fra et konkret behov til det faktiske innkjøpet, samt evaluering og oppfølging av kjøpet.

  Emnet går også inn på forskjellige sourcingstrategier, hva som kan kjøpes inn eksternt og hva som helst bør produseres internt. I tillegg presenteres og evalueres forskjellige strategier for eksterne anskaffelser, som konkurranseutsettelse, forhandlinger og leverandørutviklingsprogrammer.

  Faget gir innsikt i hvordan ledelsen i en virksomhet, gjennom en dypere forståelse for hva som er gode innkjøpsprosesser, kan genere lavere kostnader, høyere effektivitet og bedre resultater for virksomheten.

 • Læringsutbytte

  I dette emnet får studenten en introduksjon til innkjøpsfunksjonen og innkjøp- og kontraktsledelse.

  Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet vil studentene:

  • Kjenne til innkjøpsprosesser og de enkelte prosesstrinnene
  • Kjenne til bruk av digitale verktøyer som beslutningsunderlag i strategisk innkjøpsarbeid
  • Forstå hvordan eksterne forhold som markedsstrukturen og interne forhold som organisasjonens oppbyggelse påvirker en bedrifts innkjøpsstrategi
  • Forstå når og hvordan diverse virkemidler som bonuser, opsjoner, garantier kan brukes for å gi insentiver til leverandører
  • Ha innsikt i enkel kontraktsrett og anskaffelseslovverket i Norge og EU
  • Forstå sentrale anskaffelsesteorier

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan studentene:

  • Bidra til utvikling av anskaffelsesprosesser, herunder definere et innkjøpsbehov, bidra med å utforme et konkurransegrunnlag
  • Identifisere sentrale innkjøpsmessige utfordringer

  Kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan studentene:

  • Reflektere over forskjellige sourcing- og innkjøpsstrategier og evaluere nytten av disse i konkrete case
  • Reflektere over hvordan bedriftens innkjøp av varer og tjenester kan ha en effekt på miljøet.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesning vil skje delvis som ordinære forelesninger og delvis via nett.

  Vi tar sikte på å ha flere gjesteforelesere fra praksis hvor sentrale personer presenterer sine erfaringer.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen overlapping.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Ingen.

 • Vurderingsordning

  Individuell semesteroppgave (70%) og 2 timers individuell hjemmeeeksamen (Multiple Choice - 30%).

  Delene kan tas på nytt separat.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F.

 • Litteratur

  Modernt Inköp, Tomas Steiner ISBN 978-91-44-10631-1, samt presentasjonene fra forelesningene.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbudt våren 2023.

Emneansvarlig

Høgskolelektor Geir A. Svenning, Institutt for foretaksøkonomi, mobil 95559443.