Innkjøpsledelse

BUS467 Innkjøpsledelse

Høst 2020

 • Innhold

  Alle virksomheter er avhengige av input fra en rekke leverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. I mange bedrifter utgjør innkjøp mellom 50 og 85 prosent av totalkostnadene. Dette kurset gir en introduksjon til selve innkjøpsfunksjonen i en bedrift, dvs. hvordan man går fra et konkret behov til det faktiske innkjøpet, samt evaluering og oppfølging av kjøpet.

  Kurset går også inn på forskjellige sourcingstrategier, hva som kan kjøpes inn eksternt og hva som helst bør produseres internt. I tillegg presenteres og evalueres forskjellige strategier for eksterne anskaffelser, som konkurranseutsettelse, forhandlinger og leverandørutviklingsprogrammer.

  Faget gir innsikt i hvordan ledelsen i en virksomhet, gjennom en dypere forståelse for hva som er gode innkjøpsprosesser, kan genere lavere kostnader, høyere effektivitet og bedre resultater for virksomheten.

 • Læringsutbytte

  I dette kurset får studenten en introduksjon til innkjøpsfunksjonen og innkjøp- og kontraktsledelse.

  Kunnskap - Etter å ha fullført kurset vil studentene:

  • Kjenne til innkjøpsprosesser og de enkelte prosesstrinnene
  • Forstå hvordan eksterne forhold som markedsstrukturen og interne forhold som organisasjonens oppbyggelse påvirker en bedrifts innkjøpsstrategi
  • Forstå når og hvordan diverse virkemidler som bonuser, opsjoner, garantier kan brukes for å gi insentiver til leverandører
  • Ha innsikt i enkel kontraktsrett og anskaffelseslovverket i Norge og EU

  Ferdigheter - Etter å ha fullført kurset kan studentene:

  • Definere et innkjøpsbehov
  • Skrive et konkurransegrunnlag
  • Evaluere og sammenligne tilbud etter standard evalueringsmetoder

  Kompetanse - Etter å ha fullført kurset kan studentene:

  • Reflektere over forskjellige sourcing- og innkjøpsstrategier og evaluere nytten av disse i konkrete case

 • Undervisningsopplegg

  Ordinære forelesninger. Noe av undervisningen legger opp til gruppearbeid og diskusjon i forelesningstiden.

  Vi tar sikte på å ha flere gjesteforelesninger fra praksis hvor sentrale personer presenterer sine erfaringer.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen overlapping.

 • Vurderingsform

  Som følge av koronapandemien blir vurderingsformen på BUS467 som følger for våren 2020:

  - Individuell semesteroppgave som teller 100%. Karakterskala A-F

   

  Opprinnelig vurderingsform - tilbys ikke våren 2020:

  Individuell semesteroppgave (70%) og 2 timers skriftlig skoleeksamen (30%).

  Delene kan tas på nytt separat.

 • Karakterskala

  A-F.

 • Litteratur

  Litteraturliste vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.

  Forelesningene er også en viktig del av pensum i dette kurset.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår, tilbys våren 2020.

NB! Vurderingsform endret våren 2020 som følge av koronapandemi.

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Malin Arve, Institutt for foretaksøkonomi