Human Resource Management (N)

STR447 Human Resource Management (N)

Høst 2022

Vår 2023
 • Innhold

  Tematisk kan kurset deles i tre:

  Første delen av kurset handler om strategisk Human Resource Management (HRM). Denne delen belyser hvordan HRM-aktiviteter henger sammen med virksomheters overordnede strategi og hvordan virksomheter kan skape konkurransefortrinn gjennom HRM. Vi fokusere på hvilke HRM-aktiviteter og bemanningsløsninger virksomheter bruker, og under hvilke betingelser.

  Den andre delen av kurset handler om kjerneaktiviteter i HRM; bemanning, talentledelse, rekruttering, prestasjonsmåling, utvikling og belønning. Vi vil analysere formål og utfordringer ved disse kjerneaktivitetene. Temaene illustreres blant annet med endringer i arbeidsmarkedet som økningen i kunnskapsintensive virksomheter og digitalisering.

  Den tredje delen av kurset tar for seg kjennetegn ved HRM i en norsk kontekst. Basert på litteratur om komparativ HRM vil vi analysere hvordan institusjonelle forskjeller mellom land påvirker organisering av arbeid. Vi vil blant annet diskutere den norske samarbeidsmodellen med fokus på arbeidsmiljøloven, fagforeninger og normer for samhandling i norsk arbeidsliv.

  Innhold:

  • Strategisk Human Resource Management (HRM)
  • Beste praksis HRM
  • Bemanning og fleksibilitet
  • Talentledelse og rekruttering
  • Prestasjonsmåling og kompetanseutvikling
  • Belønning
  • Fagforeninger og medvirkning
  • Komparativ HRM

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - Kandidaten...

  - har gode kunnskaper om ulike teorier og perspektiver innenfor Human Resource Management (HRM)

  - er i stand til å drøfte faglige problemstillinger innenfor fagfeltet

  - har god kunnskap om hvordan HRM-systemer henger sammen med virksomheters strategi og institusjonelle forhold

  Ferdigheter - Kandidaten...

  - kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder som er relevante for spørsmål knyttet til ledelse av menneskelige ressurser

  - kan bruke teoretiske rammeverk til å analysere HRM-aktiviteter i virksomheter

  - kan analysere konsekvenser av HRM-systemer for arbeidsgivere og -takere

  Kompetanse - Kandidaten...

  - kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å forstå hovedutfordringer i HRM

  - kan formidle faglige problemstillinger innenfor HRM

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, gruppeprosjekter og diskusjoner av case.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Det forventes at studentene er aktive i diskusjoner i forelesningene. Studentene skal gjennomføre 2 gruppeprosjekter. Gruppene består av 3 studenter. Studentene må få godkjent begge disse prosjektene I løpet av kurset skal studentene presentere ett av gruppeprosjektene og være opponenter på en annen gruppes prosjekt.

 • Vurderingsordning

  Individuell hjemmeeksamen over 3 dager (100 % av karakter).

  Utlevering hjemmeeksamen dag 1, kl 9. Innlevering dag 3, kl. 14.

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F.

 • Litteratur

  Mikkelsen, Aslaug og Laudal, Thomas (2016), Strategisk HRM 1 Ledelse, organisasjon, strategi og regulering. (2.utgave). Cappelen Damm Akademisk.

  Artikler annonsert ved kursstart.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2022.

Emneansvarlig

Professor Karen Modesta Olsen, Department of Strategy and Management