Finansregnskap II

ACC410 Finansregnskap II

Høst 2024

Vår 2024
 • Innhold

  Emnet tar utgangspunkt i de overordnede målsetningene med finansregnskap og de grunnleggende forutsetningene som gjeldende regnskapspraksis bygger på. Sentrale regnskapsmessige problemstillinger adresseres og gjeldende regnskapsstandarder brukes for å illustrere løsninger på disse. Studentene får gjennom emnet god oversikt over gjeldende IFRS. Regnskapsregulering i Norge omtales også

  Emneoversikt:

  • Formålet med regnskapsrapportering
  • Regnskapsregulering
  • Regnskapsenhet og vurderingsenhet
  • Innregning og periodisering
  • Måling
  • Presentasjon og noter
  • Konsern mv.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Studenten skal ved fullføring

  • Gå ut med avansert kompetanse i finansregnskap
  • Forstå formålet med finansregnskapet
  • Ha inngående og oppdatert kunnskap om sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper
  • Ha inngående og oppdatert kunnskap om det skjønn som anvendes ved bruk av regnskapsprinsipper
  • Ha inngående og oppdatert kunnskap om det sentrale innholdet i International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Ha kunnskap om regulering av finansregnskap i Norge

  Ferdigheter

  Studenten skal ved fullføring

  • Kunne anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling, presentasjon og noter på praktiske regnskapsproblemstillinger
  • Kunne utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapskonsepter og -prinsipper
  • Ha god oversikt over IFRS som en plattform for å tilegne seg detaljerte regler i praksis og for selv å oppdatere seg og å ta i bruk ny kunnskap gjennom yrkeskarrieren
  • Kunne anvende IFRS til å løse komplekse regnskapsproblemstillinger
  • Kunne redegjøre for relevant norsk regnskapsreguleringer for å løse praktiske problemstillinger.

  Generell kompetanse

  Studenten skal ved fullføring

  • Kunne kommunisere sentralt fagstoff innen finansregnskap som teorier, problemstillinger og løsninger.
  • Kunne stille kritiske spørsmål til regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap
  • Kunne anvende sin kompetanse i finansregnskap i en internasjonal kontekst

 • Undervisningsopplegg

  Hoveddelen av forelesningene vil være tradisjonelle forelesninger som vil være digitalt tilgjengelig. Noen av disse forelesningene vil være forhåndsinnspilte, mens noen vil gjennomføres fysisk i auditorium i Bergen med filming.

  I tillegg vil det være minst 15 timer med casesamlinger som gjennomføres fysisk både i Bergen og Oslo uten filming. Casesamlingene i Oslo er tilgjengelig kun for studenter tatt opp på MRR Oslo, mens casesamlingene i Bergen er felles for både MRR- og MØA-studenter som følger emnet. Studentene må møte på minst 9 timer casesamling for å få emnegodkjenning.

 • Anbefalte forkunnskaper

  ACC401N Finansregnskap I eller ACC401E Financial Accounting I

 • Overlapping med andre emner

  ACC410 erstatter MRR452, og kan ikke tas i kombinasjon med MRR452.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  • Deltakelse på minst 9 timer casesamling.
  • Godkjent gruppebasert innlevering.

  Gjentak: Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) i MRR452 og ACC410 vil fortsatt være gyldig selv obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) senere er endret.

 • Vurderingsordning

  4 timers individuell digital skoleeksamen.

  Eksamensoppgave skrives på norsk, men vedlegg til oppgaven kan være på engelsk.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur

  • Bernhoft, Kvifte og Røsok: IFRS i Norge - en håndbok. 8. utgave. Fagbokforlaget
  • Utvalgte artikler og utdrag fra bøker

  En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum, blir publisert på Canvas.

  Studentene må også ha tilgang til International Financial Reporting Standards (IFRS).

  Forelesningene, innleveringer og oppgavegjennomganger er en viktig del av pensum i emnet.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Alle skriftlige hjelpemidler tillatt (kategori 3)

  Kalkulator

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Kjell Ove Røsok, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap