Finansregnskap II

MRR452 Finansregnskap II

Vår 2019

 • Innhold

   Finansregnskapet er fundamentet for revisors arbeid. Revisors hovedoppgave er å ta stilling til om finansregnskapet er i samsvar med det regelverket som gjelder for finansiell rapportering. Kurset tar utgangspunkt i de overordnede målsetningene med finansregnskap og de grunnleggende forutsetningene som gjeldende regnskapspraksis bygger på. Sentrale regnskapsmessige problemstillinger adresseres og gjeldende regnskapsstandarder brukes for å illustrere løsninger på disse. Studentene får gjennom kurset god oversikt over gjeldende IFRS. Regnskapsregulering i Norge omtales også.

  Emneoversikt:

  • Formålet med regnskapsrapportering
  • Regnskapsregulering
  • Regnskapsenhet og vurderingsenhet
  • Innregning og periodisering
  • Måling
  • Konsern mv.
  • Presentasjon og noter

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - Studenten skal ved fullføring

  • Gå ut med avansert kompetanse i finansregnskap
  • Forstå formålet med finansregnskapet
  • Ha inngående og oppdatert kunnskap om sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper
  • Ha inngående og oppdatert kunnskap om det skjønn som anvendes ved bruk av regnskapsprinsipper
  • Ha inngående og oppdatert kunnskap om det sentrale innholdet i International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Ha kunnskap om regulering av finansregnskap i Norge

   

  Ferdigheter ¿ Studenten skal ved fullføring

  • Kunne anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling, presentasjon og noter på praktiske regnskapsproblemstillinger
  • Kunne utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapskonsepter og -prinsipper
  • Ha god oversikt over IFRS som en plattform for å tilegne seg detaljerte regler i praksis og for selv å oppdatere seg og å ta i bruk ny kunnskap gjennom yrkeskarrieren 
  • Kunne anvende IFRS til å løse komplekse regnskapsproblemstillinger
  • Kunne redegjøre for relevant norsk regnskapsreguleringer for å løse praktiske problemstillinger.

   

  Generell kompetanse ¿ Studenten skal ved fullføring

  • Kunne kommunisere sentralt fagstoff innen finansregnskap som teorier, problemstillinger og løsninger.
  • Kunne stille kritiske spørsmål til regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap
  • Kunne anvende sin kompetanse i finansregnskap i en internasjonal kontekst

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, egne studier, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Krav til forkunnskaper

  MRR412 Finansregnskap 1 eller tilsvarende

 • Overlapping med andre emner

  Ingen

 • Krav til kursgodkjenning

  Gruppebasert innlevering. Fremmøte og deltakelse i studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Vurderingsform

  Skriftlig 4 timers eksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur (Foreløpig. Kan bli endret i løpet av høsten 2018) 

  • Picker et al. Applying IFRS Standards. Wiley. Fourth Edition, 2016
  • Scott, William R. Financial Accounting Theory. Pearson. Seventh Edition, 2015
  • Utvalgte artikler og utdrag fra bøker

  En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum, blir publisert på Canvas.

  Studentene må også ha tilgang til International Financial Reporting Standards (IFRS).

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i kurset

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  Kvifte, S. S. og Johnsen A. Konseptuelle rammeverk for regnskap. 2. utgave, Fagbokforlaget

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019.

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Kjell Ove Røsok, IRRR

Forelesere:

Kjell Ove Røsok, statsautorisert revisor, PhD, førsteamanuensis IRRR

Signe Moen, partner og fagdirektør PwC, statsautorisert revisor, universitetslektor II IRRR

Steinar S. Kvifte, partner og leder Nordisk IFRS desk EY, statsautorisert revisor, dr.oecon