Finansregnskap II

MRR452 Finansregnskap II

Høst 2020

 • Innhold

  Kurset tar utgangspunkt i de overordnede målsetningene med finansregnskap og de grunnleggende forutsetningene som gjeldende regnskapspraksis bygger på. Sentrale regnskapsmessige problemstillinger adresseres og gjeldende regnskapsstandarder brukes for å illustrere løsninger på disse. Studentene får gjennom kurset god oversikt over gjeldende IFRS. Regnskapsregulering i Norge omtales også.

  Emneoversikt:

  • Formålet med regnskapsrapportering
  • Regnskapsregulering
  • Regnskapsenhet og vurderingsenhet
  • Innregning og periodisering
  • Måling
  • Konsern mv.
  • Presentasjon og noter

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - Studenten skal ved fullføring

  • Gå ut med avansert kompetanse i finansregnskap
  • Forstå formålet med finansregnskapet
  • Ha inngående og oppdatert kunnskap om sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper
  • Ha inngående og oppdatert kunnskap om det skjønn som anvendes ved bruk av regnskapsprinsipper
  • Ha inngående og oppdatert kunnskap om det sentrale innholdet i International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Ha kunnskap om regulering av finansregnskap i Norge

   

  Ferdigheter ¿ Studenten skal ved fullføring

  • Kunne anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling, presentasjon og noter på praktiske regnskapsproblemstillinger
  • Kunne utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapskonsepter og -prinsipper
  • Ha god oversikt over IFRS som en plattform for å tilegne seg detaljerte regler i praksis og for selv å oppdatere seg og å ta i bruk ny kunnskap gjennom yrkeskarrieren 
  • Kunne anvende IFRS til å løse komplekse regnskapsproblemstillinger
  • Kunne redegjøre for relevant norsk regnskapsreguleringer for å løse praktiske problemstillinger.

   

  Generell kompetanse ¿ Studenten skal ved fullføring

  • Kunne kommunisere sentralt fagstoff innen finansregnskap som teorier, problemstillinger og løsninger.
  • Kunne stille kritiske spørsmål til regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap
  • Kunne anvende sin kompetanse i finansregnskap i en internasjonal kontekst

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, egne studier, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Anbefalte forkunnskaper

  MRR 412 Finansregnskap I

 • Overlapping med andre emner

  Ingen

 • Krav til kursgodkjenning

  Gruppebasert innlevering. Fremmøte og deltakelse på minst tre av de fire dagene som er avsatt til studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

  Gjentak:

  Tidligere kursgodkjenning vil fortsatt være gyldig selv om kursgodkjenningskravene senere er endret. 

 • Vurderingsform

  Som følge av koronapandemien blir vurderingsformen som følger for våren 2020:

  Individuell hjemmeeksamen, 4 timer, karakterskala A-F

  Dato for eksamen er ikke endret

   

  Opprinnelig vurderingsform - tilbys ikke våren 2020:

  Skriftlig 4 timers skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur

  • Bernhoft, Kvifte og Røsok: IFRS i Norge - en håndbok. 8. utgave. Fagbokforlaget
  • Utvalgte artikler og utdrag fra bøker

  En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum, blir publisert på Canvas.

  Studentene må også ha tilgang til International Financial Reporting Standards (IFRS).

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i kurset

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  • Kvifte, S. S. og Johnsen A. Konseptuelle rammeverk for regnskap. 2. utgave, Fagbokforlaget
  • Picker et al. Applying IFRS Standards. Wiley. Fourth Edition, 2016
  • Scott, William R. Financial Accounting Theory. Pearson. Seventh Edition, 2015

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2020.

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Kjell Ove Røsok, IRRR