Finansregnskap I

ACC401N Finansregnskap I

Høst 2024

 • Innhold

  Finansregnskapet er ofte fundamentet for en økonoms arbeid. Emnet gir studentene en innføring i komponentene i et regnskap og hvordan lese et regnskap og regnskapsreglene (IFRS) utifra et brukerperspektiv. Studentene får gjennom emnet god oversikt over rammeverket og de sentrale regnskapsreglene under IFRS. Regnskapsregulering i Norge omtales også. Studentene får gjennom eksempler og case også øve seg på praktiske regnskapsproblemstillinger. Studentene lærer seg å stille kritiske spørsmål til de enkelte regnskapsregler opp mot IFRS rammeverket, og forstå som bruker at det er fleksibilitet og skjønn i regnskapspraktiseringen.

  Emneoversikt:

  • Formålet med regnskap, brukerperspektivet, relevanse og pålitelighet, regulering.
  • IFRS, rammeverket, konsistens mellom standarder og rammeverk, måling og innregning.
  • Gjennomgang av sentrale regnskapsregler/-IFRS-standarder: Konsernregnskap, inntekt, varelager, driftsmidler, immaterielle eiendeler, nedskrivning, leieavtaler, forpliktelser og avsetninger, virksomhetssammenslutning, ulike former for innregning av eierinteresser i andre virksomheter, innføring om valuta og finansielle instrumenter og evt. andre temaer.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Kandidaten

  • Forstår formålet med finansregnskapet.
  • Har kunnskap om International Financial Reporting Standards (IFRS) rammeverket, sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper.
  • Har kunnskap om de sentrale regnskapsreglene/-standardene i IFRS.
  • Har kunnskap om sentrale måleproblemer og skjønn som anvendes ved bruk av regnskapsprinsipper.
  • Har kunnskap om regulering av finansregnskap.

  Ferdigheter

  Kandidaten

  • Kan gjøre rede for de sentrale regnskapsreglene under IFRS.
  • Kan anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling og presentasjon på praktiske regnskapsproblemstillinger.
  • Kan utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapsstandarder og -prinsipper.
  • Kan redegjøre for sentrale prinsipper i IFRS rammeverket og kunne sammenholde dem med regnskapsstandarder for å se om det er konsistens.

  Generell kompetanse

  Kandidaten

  • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Kan stille kritiske spørsmål til regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, studentpresentasjoner, casediskusjoner, innleveringsoppgaver og gruppepresentasjoner.

  Alle forelesninger - unntatt presentasjoner og diskusjoner/oppgaveløsning i klassen vil også bli tatt opp og lagt ut i etterkant.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskap om regnskap og regnskapsregler (eksempel BED2 på NHH som primært omhandler god norsk regnskapsskikk).

 • Overlapping med andre emner

  ACC401N er en fortsettelse av BUS402 Finansregnskap I og MRR412 Finansregnskap I.

  Emnet overlapper også i sin helhet med ACC401E (på engelsk).

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1. Gruppebasert (4-6 studenter) skriftlig innlevering. 

  2. Delta på minst 9 timer med case/øvinger

  Tidligere arbeidskrav fra BUS402/MRR412 (både N og E) og ACC401E er gyldig for ACC401N.

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjelder ingen krav til obligatorisk aktivitet (arbeidskrav).

 • Vurderingsordning

  Skriftlig digital 4 timers individuell skoleeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer, casediskusjoner og oppgaver.

  Tilgang til Excel (kun) på eksamen. 

  Eksamensoppgavene vil bli gitt på norsk, men vedlegg kan forekomme på engelsk. I tillegg til norsk kan eksamen også besvares på engelsk eller delvis engelsk.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Bruk av Excel for konsolideringsøvelser/gruppeoppgaver.

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • ​IFRS i Norge, siste utgave (utvalgte kapitler)
  • Sammendrag av utvalgte IFRS: IFRS Plus tilgjengelig på web http://www.iasplus.com/en/standards/ifrshttp://http://www.iasplus.com/en/standards/ifrswww.iasplus.com/en/standards/ifrs
  • Utvalgte artikler
  • En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum blir publisert på Canvas.
  • Forelesningene, innlevering, casediskusjoner og oppgaver er også en viktig del av pensum i emnet.

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  • Scott, William R. Financial Accounting Theory. Pearson. Seventh Edition, 2015

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator 

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Finn Kinserdal, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH (hovedemneansvarlig).

Førsteamanuensis II Terje Heskestad, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH/UiA