Finansregnskap I

BUS402 Finansregnskap I

Vår 2022

 • Innhold

  Finansregnskapet er ofte fundamentet for en økonoms arbeid. Emnet gir studentene en innføring i komponentene i et regnskap og hvordan lese et regnskap og regnskapsreglene(IFRS) utifra et brukerperspektiv. Studentene får gjennom kurset god oversikt over rammeverket og de sentrale regnskapsreglene under IFRS. Regnskapsregulering i Norge omtales også. Studentene får gjennom eksempler og case også øve seg på praktiske regnskapsproblemstillinger. Studentene lærer seg å stille kritiske spørsmål til de enkelte regnskapsregler opp mot IFRS rammeverket, og forstå som bruker at det er fleksibilitet og skjønn i regnskapspraktiseringen.

  Emneoversikt:

  • Formålet med regnskap, brukerperspektivet, relevanse og pålitelighet, regulering
  • IFRS, rammeverket, konsistens mellom standarder og rammeverk, måling og innregning
  • Gjennomgang av sentrale regnskapsregler/-IFRS-standarder: Konsernregnskap, inntekt, varelager, driftsmidler, immaterielle eiendeler, nedskrivning, leieavtaler, forpliktelser og avsetninger, virksomhetssammenslutning, ulike former for innregning av eierinteresser i andre virksomheter, innføring om valuta og finansielle instrumenter og evt. andre temaer

 • Læringsutbytte

  Kunnskap: En student har ved fullføring

  • Forstått formålet med finansregnskapet
  • Kunnskap om International Financial Reporting Standards (IFRS) rammeverket, sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper
  • Kunnskap om de sentrale regnskapsreglene/-standardene i IFRS
  • Kunnskap om sentrale måleproblemer og skjønn som anvendes ved bruk av regnskapsprinsipper
  • Kunnskap om regulering av finansregnskap

   

  Ferdigheter: En student kan ved fullføring

  • Gjøre rede for de sentre regnskapsreglene under IFRS
  • Anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling og presentasjon på praktiske regnskapsproblemstillinger
  • Utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapsstandarder og -prinsipper
  • Redegjøre for sentrale prinsipper i IFRS rammeverket og kunne sammenholde dem med regnskapsstandarder for å se om det er konsistens

   

  Generell kompetanse:  En student kan ved fullføring

  • Formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Stille kritiske spørsmål til regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, studentpresentasjoner, casediskusjoner (alt dette fysisk og/eller på Zoom) og innleveringsoppgaver og egne studier. Alle forelesninger vil også bli tatt opp og lagt ut i etterkant.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskap om regnskap og regnskapsregler

 • Overlapping med andre emner

  BUS402 Finansregnskap I er identisk med MRR412 Finansregnskap I.

  MRR412E/BUS402E Financial Accounting I (tidligere BUS447) tilsvarer MRR412/BUS402 Finansregnskap I og disse kan ikke kombineres.

 • Krav til kursgodkjenning

  Gruppebasert skriftlig innlevering. 

  Kursgodkjenning fra BUS402E/MRR412E er gyldig for BUS402/MRR412.

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjelder ingen krav til kursgodkjenning.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig 4 timers hjemmeeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer, casediskusjoner og oppgaver.

  Eksamensoppgavene vil bli gitt på norsk, men vedlegg kan forekomme på engelsk. I tillegg til norsk kan eksamen også besvares på engelsk eller delvis engelsk.

  Eksamen vil for høsten 2021 være hjemmeeksamen. Alle hjelpemidler er tillatt på eksamen, men kontakt med andre under eksamen er fusk.

 • Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Noe bruk av Excel for konsolideringsøvelser/gruppeoppgaver.

  Wiseflow på eksamen (men ikke krav om bruk av Excel el.l.)

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • IFRS i Norge, siste utgave (utvalgte kapitler)
  • Sammendrag av utvalgte IFRS: IFRS Plus tilgjengelig på web http://www.iasplus.com/en/standards/ifrshttp://http://www.iasplus.com/en/standards/ifrswww.iasplus.com/en/standards/ifrs
  • Utvalgte artikler
  • En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum blir publisert på Canvas.
  • Forelesningene, innlevering, casediskusjoner og oppgaver er også en viktig del av pensum i kurset.

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  • Scott, William R. Financial Accounting Theory. Pearson. Seventh Edition, 2015

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk 
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Kursansvarlig

Kursansvarlig: Finn Kinserdal, førsteamanuensis, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Annen foreleser:

Terje Heskestad, førsteamanuenis II, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH/UiA