Finansregnskap I

MRR412 Finansregnskap I

Vår 2023

 • Innhold

  Finansregnskapet er ofte fundamentet for en økonoms arbeid. Emnet gir studentene en innføring i komponentene i et regnskap og hvordan lese et regnskap og regnskapsreglene(IFRS) utifra et brukerperspektiv. Studentene får gjennom kurset god oversikt over rammeverket og de sentrale regnskapsreglene under IFRS. Regnskapsregulering i Norge omtales også. Studentene får gjennom eksempler og case også øve seg på praktiske regnskapsproblemstillinger. Studentene lærer seg å stille kritiske spørsmål til de enkelte regnskapsregler opp mot IFRS rammeverket, og forstå som bruker at det er fleksibilitet og skjønn i regnskapspraktiseringen.

  Emneoversikt:

  • Formålet med regnskap, brukerperspektivet, relevanse og pålitelighet, regulering
  • IFRS, rammeverket, konsistens mellom standarder og rammeverk, måling og innregning
  • Gjennomgang av sentrale regnskapsregler/-IFRS-standarder: Konsernregnskap, inntekt, varelager, driftsmidler, immaterielle eiendeler, nedskrivning, leieavtaler, forpliktelser og avsetninger, virksomhetssammenslutning, ulike former for innregning av eierinteresser i andre virksomheter, innføring om valuta og finansielle instrumenter og evt. andre temaer

 • Læringsutbytte

  Kunnskap: En student har ved fullføring

  • Forstått formålet med finansregnskapet
  • Kunnskap om International Financial Reporting Standards (IFRS) rammeverket, sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper
  • Kunnskap om de sentrale regnskapsreglene/-standardene i IFRS
  • Kunnskap om sentrale måleproblemer og skjønn som anvendes ved bruk av regnskapsprinsipper
  • Kunnskap om regulering av finansregnskap

  Ferdigheter: En student kan ved fullføring

  • Gjøre rede for de sentrale regnskapsreglene under IFRS
  • Anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling og presentasjon på praktiske regnskapsproblemstillinger
  • Utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapsstandarder og -prinsipper
  • Redegjøre for sentrale prinsipper i IFRS rammeverket og kunne sammenholde dem med regnskapsstandarder for å se om det er konsistens

  Generell kompetanse: En student kan ved fullføring

  • Formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Stille kritiske spørsmål til regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, studentpresentasjoner, casediskusjoner, innleveringsoppgaver og gruppepresentasjoner.

  Alle forelesninger - unntatt presentasjoner og diskusjoner/oppgaveløsning i klassen vil også bli tatt opp og lagt ut i etterkant.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskap om regnskap og regnskapsregler

 • Overlapping med andre emner

  ACC401N er en fortsettelse av BUS402 Finansregnskap I og MRR412 Finansregnskap I, og overlapper 100 med disse. Emnet overlapper også i sin helhet med ACC401E, MRR412E og BUS447.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Gruppebasert skriftlig innlevering.

  Kursgodkjenning fra BUS402E er gyldig for MRR412.

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjelder ingen krav til kursgodkjenning.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig 4 timers skoleeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer, casediskusjoner og oppgaver.

  Eksamensoppgavene vil bli gitt på norsk, men vedlegg kan forekomme på engelsk. I tillegg til norsk kan eksamen også besvares på engelsk eller delvis engelsk.

  Dersom det blir hjemmeeksamen, er alle hjelpemidler tillatt, men kontakt med andre under eksamen er fusk.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • IFRS i Norge, siste utgave (utvalgte kapitler)
  • Sammendrag av utvalgte IFRS: IFRS Plus tilgjengelig på web http://www.iasplus.com/en/standards/ifrshttp://http://www.iasplus.com/en/standards/ifrswww.iasplus.com/en/standards/ifrs
  • Utvalgte artikler
  • En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum blir publisert på Canvas.
  • Forelesningene, innlevering, casediskusjoner og oppgaver er også en viktig del av pensum i kurset.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Erstattes av ACC401N

Emneansvarlig

Kursansvarlig: Finn Kinserdal, førsteamanuensis, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Annen foreleser:

Terje Heskestad, førsteamanuenis II, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH