Finansmarkeder

FIE400N Finansmarkeder

Høst 2024

Vår 2024
 • Innhold

  Emnet gir innsikt i teori, analysemetoder, instrumenter, forvaltning og institusjonelle forhold knyttet til moderne finansmarkeder. Herunder:

  • Moderne porteføljeteori, inkludert kapitalverdimodellen (CAPM), flerfaktormodeller og arbitrasjeprismodellen.
  • Prising av aksjer ved hjelp av dividendemodellen og multipler som pris/bok og pris/fortjeneste.
  • Analyse av renteinstrumenter.
  • Prising og analyse av derivater (terminer og opsjoner).
  • Forvaltning: Porteføljestyring og prestasjonsvurdering.

 • Læringsutbytte

  Etter å ha fullført emnet kan studentene:

  Kunnskaper

  • Forstå prinsippene bak prising og verdsetting av verdipapirer som aksjer, renteinstrumenter og derivater.
  • Forklare porteføljeteori og se denne i sammenheng med kapitalverdimodellen (CAPM) og varianter av denne.
  • Forstå prinsippene bak porteføljestyring og strategier, samt prestasjonsvurdering av verdipapirporteføljer.

  Ferdigheter

  • Anvende teorigrunnlaget fra emnet på praktiske problemstillinger av relevans for investorer.
  • Løse finansielle problemer ved hjelp av Microsoft Excel.

  Generell kompetanse

  • Analysere investeringsbeslutninger på en systematisk måte med utgangspunkt i finansiell teori og empiri.
  • Kommunisere kunnskapen til profesjonelle aktører.
  • Kommunisere innsikt til et bredere publikum om ulike verdipapirer og hvordan disse passer inn i en verdipapirportefølje.
  • Ha en kvalifisert oppfatning om aktuelle temaer som tas opp i media og finanstidsskrifter.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger og oppgaveløsning i grupper. Digital innlevering av obligatoriske innleveringsoppgaver.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har tatt emner lignende BED3/BED030 Investering og finans.

 • Overlapping med andre emner

  FIE400N kan ikke kombineres med FIE400E Investments, som er den engelske versjonen av samme emne.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjente innleveringsoppgaver (gruppe).

  Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) for FIE400N Finansmarkeder er gyldig for FIE400E Investments.

  Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) for FIE400E Investments er gyldig for FIE400N Finansmarkeder.

 • Vurderingsordning

  4 timers skriftlig individuell skoleeksamen som gjennomføres digitalt og med penn og papir. Studentene vil ha tilgang til Excel.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F.

 • Dataverktøy

  Solver i Excel.

 • Litteratur

  • Bodie, Z., A. Kane & A.J. Marcus: Investments. International Student Edition, McGraw-Hill.
  • Forelesningsnotater og handouts (tilgjengelig digitalt).
  • Oppgaver med løsningsforslag (tilgjengelig digitalt).

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024

Emneansvarlig

Professor Petter Bjerksund, Institutt for foretaksøkonomi.