Finansmarkeder

FIE400N Finansmarkeder

Vår 2019

 • Innhold

  • Moderne porteføljeteori, inkludert kapitalverdimodellen, flerfaktormodeller og arbitrasjeprismodellen.
  • Prising av aksjer ved hjelp av dividendemodellen og multipler som pris/bok og pris/fortjeneste.
  • Analyse av renteinstrumenter (obligasjoner og sertifikater).
  • Prising og analyse av derivater (terminkontrakter og opsjoner).
  • Forvaltning: Porteføljestyring og prestasjonsvurdering.

 • Læringsutbytte

  Kurset gir innsikt i teori, analysemetoder, instrumenter, forvaltning og institusjonelle forhold knyttet til moderne finansmarkeder. Etter å ha fullført kurset kan studentene

  Kunnskaper

  • forstå prinsippene bak prising og verdsetting av verdipapirer som aksjer, renteinstrumenter og derivater
  • forstå porteføljeteori og se denne i sammenheng med Kapitalverdimodellen (CAPM) og varianter av denne
  • forstå prinsippene bak porteføljestyring og strategier, samt prestasjonsvurdering av verdipapirporteføljer

  Ferdigheter

  • anvende teorigrunnlaget fra kurset på praktiske problemstillinger av relevans for investorer
  • løse finansielle problemer ved hjelp av Microsoft Excel

  Generell kompetanse

  • analysere investeringsbeslutninger på en systematisk måte med utgangspunkt i finansiell teori og empiri
  • kommunisere kunnskapen til profesjonelle aktører
  • kommunisere innsikt til et bredere publikum om ulike verdipapirer og hvordan disse passer inn i en verdipapirportefølje
  • ha en kvalifisert oppfatning om aktuelle temaer som tas opp i media og finanstidsskrifter

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger og oppgaveløsning i grupper.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har tatt kurs lignende BED3/BED030 Investering og finans.

 • Overlapping med andre emner

  Kurset kan ikke kombineres med FIE400E Investments, som er den engelske versjonen av samme kurs.

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjente innleveringsoppgaver.

 • Vurderingsform

   4 timers skriftlig skoleeksamen

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  Bodie, Zvi, Alex Kane & Alan J. Marcus, Investments and Portfolio Management, Irwin/McGraw-Hill, Global Edition

  Forelesningsnotater og handouts

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2018

Kursansvarlig

Professor Petter Bjerksund, Institutt for foretaksøkonomi