Finansmarkeder

FIE400N Finansmarkeder

Vår 2023

Høst 2023
 • Innhold

  Kurset gir innsikt i teori, analysemetoder, instrumenter, forvaltning og institusjonelle forhold knyttet til moderne finansmarkeder. Herunder:

  • moderne porteføljeteori, inkludert kapitalverdimodellen (CAPM), flerfaktormodeller og arbitrasjeprismodellen.
  • prising av aksjer ved hjelp av dividendemodellen og multipler som pris/bok og pris/fortjeneste.
  • analyse av renteinstrumenter.
  • prising og analyse av derivater (terminer og opsjoner).
  • forvaltning: Porteføljestyring og prestasjonsvurdering.

 • Læringsutbytte

  Kunnskaper. Etter å ha fullført kurset kan studentene:

  • forstå prinsippene bak prising og verdsetting av verdipapirer som aksjer, renteinstrumenter og derivater.
  • forstå porteføljeteori og se denne i sammenheng med kapitalverdimodellen (CAPM) og varianter av denne.
  • forstå prinsippene bak porteføljestyring og strategier, samt prestasjonsvurdering av verdipapirporteføljer.

  Ferdigheter. Etter å ha fullført kurset kan studentene:

  • anvende teorigrunnlaget fra kurset på praktiske problemstillinger av relevans for investorer.
  • løse finansielle problemer ved hjelp av Microsoft Excel.

  Generell kompetanse. Etter å ha fullført kurset kan studentene:

  • analysere investeringsbeslutninger på en systematisk måte med utgangspunkt i finansiell teori og empiri.
  • kommunisere kunnskapen til profesjonelle aktører.
  • kommunisere innsikt til et bredere publikum om ulike verdipapirer og hvordan disse passer inn i en verdipapirportefølje.
  • ha en kvalifisert oppfatning om aktuelle temaer som tas opp i media og finanstidsskrifter.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger og oppgaveløsning i grupper. Digital innlevering av obligatoriske innleveringsoppgaver.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har tatt kurs lignende BED3/BED030 Investering og finans.

 • Overlapping med andre emner

  Kurset kan ikke kombineres med FIE400E Investments, som er den engelske versjonen av samme kurs.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjente innleveringsoppgaver (gruppe).

  Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) for FIE400N Finansmarkeder er gyldig for FIE400E Investments.

  Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) for FIE400E Investments er gyldig for FIE400N Finansmarkeder.

 • Vurderingsordning

  4 timers individuell skoleeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F.

 • Litteratur

  • Bodie, Z., A. Kane & A.J. Marcus: Investments. International Student Edition, 12th Edition, McGraw-Hill, 2021.
  • Forelesningsnotater og handouts (tilgjengelig digitalt).
  • Oppgaver med løsningsforslag (tilgjengelig digitalt).

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbudt høsten 2022.

Emneansvarlig

Professor Petter Bjerksund, Institutt for foretaksøkonomi.