Finansmarkeder

FIE400N Finansmarkeder

 • Innhold

  Innhold

  • Moderne porteføljeteori, inkludert kapitalverdimodellen, flerfaktormodeller og arbitrasjeprismodellen.
  • Prising av aksjer ved hjelp av dividendemodellen og multipler som pris/bok og pris/fortjeneste.
  • Analyse av renteinstrumenter (obligasjoner og sertifikater).
  • Prising og analyse av derivater (terminkontrakter og opsjoner).
  • Forvaltning: Porteføljestyring og prestasjonsvurdering.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kurset skal gi studentene innsikt i teori, analysemetoder, instrumenter og institusjonelle forhold knyttet til moderne finansmarkeder.

  Studentene skal etter å ha gjennomført kurset:

  • ha oversikt over hvordan moderne verdipapirmarkeder fungerer inkludert institusjonelle forhold
  • forstå prinsippene bak prising og verdsetting av verdipapirer som aksjer, renteinstrumenter og derivater
  • forstå porteføljeteori og se denne i sammenheng med Kapitalverdimodellen (CAPM) og varianter av denne
  • forstå prinsippene bak porteføljestyring og strategier, samt prestasjonsvurdering av verdipapirporteføljer
  • kunne anvende teorigrunnlaget fra kurset på praktiske problemstillinger av relevans for investorer
  • kunne kommunisere kunnskapen

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger og oppgaveløsning i grupper.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har tatt kurs lignende BED3/BED030 Investering og finans.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Kurset kan ikke kombineres med FIE400E Investments, som er den engelske versjonen av samme kurs.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Godkjente innleveringsoppgaver.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Slutteksamen bestående av en 4 timers skriftlig skoleeksamen

 • Karakterskala

  Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst.

 • Litteratur

  Litteratur

  Bodie, Zvi, Alex Kane & Alan J. Marcus, Investments and Portfolio Management, Irwin/McGraw-Hill, Global Edition

  Forelesningsnotater og handouts

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Petter Bjerksund, Institutt for foretaksøkonomi