Dynamisk virksomhetsstyring

BUS451 Dynamisk virksomhetsstyring

Høst 2021

 • Innhold

  Mange virksomheter opplever økende grad av usikkerhet i sine omgivelser, blant annet som følge av økt globalisering, endringer i informasjonsteknologi, sterkere eierfokus og økende grad av kunnskapsmedarbeidere, noe som krever en ny form for styring. Den tradisjonelle virksomhetsstyringen blir i mange tilfeller for statisk og byråkratisk, og flere virksomheter innfører derfor mer dynamiske virksomhetsstyringssystemer for raskere å kunne endre retning når omgivelsene endres.

  I dette kurset diskuterer vi kritikken av tradisjonelle styringssystemer og ser på forskjeller mellom tradisjonelle- og dynamiske styringssystemer. Videre ser vi på hva ulike virksomheter gjør for å få mer dynamikk i styringssystemene sine som for eksempel ved innføring av Beyond Budgeting, endringer i styringsprinsipper, endringer i bruk av balansert målstyring, innføring av rullerende prognoser, bruk av scenarier og innføring av helhetlig risikostyring. Til slutt kommer vi inn på kontrollerens rolle i innføring og endring av styringssystemer.

  Kurset bygger på et sett av teoretiske modeller for å kunne beskrive, analysere og designe styringssystemer. Vi går gjennom de teoretiske modellene og bruker de aktivt i casegjennomganger for å kunne analysere endringer og forskjeller mellom virksomheter. Fokuset er rettet mot hvordan styringssystem er brukt for å påvirke, motivere og kontrollere mennesker i organisasjonen.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte, kunnskap:

  • Ha god kunnskap om forskjeller mellom tradisjonelle- og dynamiske styringssystem
  • Ha god kunnskap om hvilke deler et styringssystem har, og hvordan delene henger sammen
  • Ha god kunnskap om flere teoretiske styringsmodeller
  • Ha god kunnskap om hvilken rolle controlleren har i styring av en virksomhet

   

  Læringsutbytte, ferdigheter:

  • Kunne analysere, kritisk vurdere og foreslå forbedringer til designet av et styringssystem
  • Kunne diskutere utfordringer og muligheter i design og bruk av et styringssystem med bruk av eksempler
  • Kunne analysere og diskutere rollen til controlleren i en virksomhet

   

  Læringsutbytte, generell kompetanse:

  • Ha opparbeidet kunnskaper om og evne til å reflektere over forskjeller mellom tradisjonell- og dynamisk virksomhetsstyring
  • Kunne bidra til nytenkning og endringer i styringsprosesser
  • Kunne drøfte faglige problemstillinger innenfor fagområdet både med spesialister og andre

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen består av forelesninger, seminarer, gruppeøvelser og gjesteforelesninger.

   

  Primært vil undervisningen foregå med ordinære forelesninger på campus, gruppeøvelser, gjesteforelesere og en innleveringsoppgaver.  Det vil i tillegg være et digitalt alternativ for undervisningen, slik at de som ikke har anledning til å være på campus kan følge undervisningen. 

  Dersom koronapandemien ikke gjør det mulig å ha ordinær undervisning på campus, vil det bli undervist ved bruk av digitale løsninger eller en kombinasjon av fysiske og digital undervisning. 

 • Krav til kursgodkjenning

  1 innleveringsoppgave, godkjent/ikke-godkjent

 • Vurderingsform

  Individuell hjemmeeksamen med varighet på 7 timer. 

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Artikkel-kompendium

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2021.

Kursansvarlig

Førsteamanuensis, Anita Meidell, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap