Dynamisk virksomhetsstyring

BUS451 Dynamisk virksomhetsstyring

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Mange virksomheter opplever økende grad av usikkerhet i sine omgivelser, blant annet som følge av økt globalisering, endringer i informasjonsteknologi, sterkere eierfokus og økende grad av kunnskapsmedarbeidere, noe som krever en ny form for styring. Den tradisjonelle virksomhetsstyringen blir i mange tilfeller for statisk og byråkratisk, og flere virksomheter innfører derfor mer dynamiske virksomhetsstyringssystemer for raskere å kunne endre retning når omgivelsene endres.

  I dette emnet diskuterer vi kritikken av tradisjonelle styringssystemer og ser på forskjeller mellom tradisjonelle- og dynamiske styringssystemer. Videre ser vi på hva ulike virksomheter gjør for å få mer dynamikk i styringssystemene sine som for eksempel ved innføring av Beyond Budgeting, endringer i styringsprinsipper, endringer i bruk av balansert målstyring, innføring av rullerende prognoser, bruk av scenarier og innføring av helhetlig risikostyring. Til slutt kommer vi inn på kontrollerens rolle i innføring og endring av styringssystemer.

  Emnet bygger på et sett av teoretiske modeller for å kunne beskrive, analysere og designe styringssystemer. Vi går gjennom de teoretiske modellene og bruker de aktivt i casegjennomganger for å kunne analysere endringer og forskjeller mellom virksomheter. Fokuset er rettet mot hvordan styringssystem er brukt for å påvirke, motivere og kontrollere mennesker i organisasjonen.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte, kunnskap:

  • Ha god kunnskap om forskjeller mellom tradisjonelle- og dynamiske styringssystem
  • Ha god kunnskap om hvilke deler et styringssystem har, og hvordan delene henger sammen
  • Ha god kunnskap om flere teoretiske styringsmodeller
  • Ha god kunnskap om utvalgte tema innen virksomhetsstyring, herunder helhetlig risikostyring, styring for bærekraft og rollen controlleren har i styringen av en virksomhet

  Læringsutbytte, ferdigheter:

  • Kunne analysere, kritisk vurdere og foreslå forbedringer til designet av et styringssystem
  • Kunne diskutere utfordringer og muligheter i design og bruk av et styringssystem med bruk av eksempler
  • Kunne analysere og diskutere flere tema innenfor virksomhetsstyring, herunder bruk av helhetlig risikostyring, styring for bærekraft og rollen til controlleren i en virksomhet

  Læringsutbytte, generell kompetanse:

  • Ha opparbeidet kunnskaper om og evne til å reflektere over forskjeller mellom tradisjonell- og dynamisk virksomhetsstyring
  • Kunne bidra til nytenkning og endringer i styringsprosesser
  • Kunne drøfte faglige problemstillinger innenfor fagområdet både med spesialister og andre

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen består av forelesninger, seminarer, gruppeøvelser og gjesteforelesninger.

  Primært vil undervisningen foregå med ordinære forelesninger på campus, gruppeøvelser, gjesteforelesere og en innleveringsoppgaver.

  Dette er et interaktivt emne, og vil i liten grad være tilgjengelig digitalt.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1 innleveringsoppgave, godkjent/ikke-godkjent

 • Vurderingsordning

  Skoleeksamen med varighet på 6 timer.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Artikkel-kompendium

 • Hjelpemidler til eksamen

  Alle skriftlige hjelpemidler tillatt (kategori 3)

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Tilbys våren 2023.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis, Anita Meidell, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap