Dynamisk virksomhetsstyring

BUS451 Dynamisk virksomhetsstyring

Vår 2024

 • Innhold

  Mange virksomheter opplever økende grad av usikkerhet i sine omgivelser, blant annet som følge av økt globalisering, endringer i informasjonsteknologi, sterkere eierfokus og økende grad av kunnskapsmedarbeidere, noe som krever en ny form for styring. Den tradisjonelle virksomhetsstyringen blir i mange tilfeller for statisk og byråkratisk, og flere virksomheter innfører derfor mer dynamiske virksomhetsstyringssystemer for raskere å kunne endre retning når omgivelsene endres.

  I dette emnet diskuterer vi kritikken av tradisjonelle styringssystemer og ser på forskjeller mellom tradisjonelle- og dynamiske styringssystemer. Videre ser vi på hva ulike virksomheter gjør for å få mer dynamikk i styringssystemene sine som for eksempel ved innføring av Beyond Budgeting, endringer i styringsprinsipper, endringer i bruk av balansert målstyring, innføring av rullerende prognoser, bruk av scenarier og innføring av helhetlig risikostyring. Til slutt kommer vi inn på kontrollerens rolle i innføring og endring av styringssystemer.

  Emnet bygger på et sett av teoretiske modeller for å kunne beskrive, analysere og designe styringssystemer. Vi går gjennom de teoretiske modellene og bruker de aktivt i casegjennomganger for å kunne analysere endringer og forskjeller mellom virksomheter. Fokuset er rettet mot hvordan styringssystem er brukt for å påvirke, motivere og kontrollere mennesker i organisasjonen.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Ved fullført emne har studenten god kunnskap om:

  • Forskjeller mellom tradisjonelle- og dynamiske styringssystem.
  • Hvilke deler et styringssystem har, og hvordan delene henger sammen.
  • Flere teoretiske styringsmodeller.
  • Utvalgte tema innen virksomhetsstyring, herunder helhetlig risikostyring, styring for bærekraft og rollen controlleren har i styringen av en virksomhet.

  Ferdigheter

  Ved fullført emne kan studenten:

  • Analysere, kritisk vurdere og foreslå forbedringer til designet av et styringssystem.
  • Diskutere utfordringer og muligheter i design og bruk av et styringssystem med bruk av eksempler.
  • Analysere og diskutere flere tema innenfor virksomhetsstyring, herunder bruk av helhetlig risikostyring, styring for bærekraft og rollen til controlleren i en virksomhet.

  Generell kompetanse

  Ved fullført emne kan studenten:

  • Reflektere over forskjeller mellom tradisjonell- og dynamisk virksomhetsstyring
  • Bidra til nytenkning og endringer i styringsprosesser
  • Drøfte faglige problemstillinger innenfor fagområdet både med spesialister og andre

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen består av forelesninger, seminarer, gruppeøvelser og gjesteforelesninger.

  Primært vil undervisningen foregå med ordinære forelesninger på campus, gruppeøvelser, gjesteforelesere og en innleveringsoppgaver.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  • Deltakelse på workshop
  • Skriftlig innleveringsoppgave
  • Presentasjon av oppgave

   

  Arbeidskravet for våren 2024 er endret, og tidligere godkjente arbeidskrav er ikke gyldig.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig hjemmeeksamen med varighet på 6 timer. 

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Artikkel-kompendium

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Katarina Kaarbøe, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap