Digitalisering

STR453 Digitalisering

Vår 2024

 • Innhold

  Digitalisering innebærer å endre og utforme produkter, tjenester, arbeidsprosesser eller forretningsmodeller ved hjelp av digital teknologi. Digital teknologi endrer hvordan bedrifter og offentlige organisasjoner skaper verdi, konkurrerer, samhandler og leverer produkter eller tjenester. Digitalisering forutsetter nytenkning og omstilling, og har ofte store organisatoriske og ledelsesmessige konsekvender. Framtidens ledere må forstå potensialet i digital teknologi, og ha innsikt i hvordan digitale løsninger utvikles og etableres. Ledere må også håndtere sentrale utfordringer, slik som digitale trusler og beskyttelse av personopplysninger. 

  Dette emnet gir en oversikt over sentrale trender og tilnærminger som driver denne utviklingen, og tar opp sentrale problemstillinger rundt digitalisering i ulike kontekster, illustrert med aktuelle eksempler. På bakgrunn av forelesninger og øvelser skal studentene i grupper arbeide med en prosjektoppgave, som er emnets evalueringsform. Det blir gitt veiledning til dette arbeidet.

  Temaer

  • Digitalisering og ledelse
  • Digitale teknologier og infrastrukturer
  • Digitaliseringsprosjekter
  • Digitale plattformer og økosystemer
  • Digital sikkerhet
  • Digital innovasjon
  • Digital strategi
  • Digital transformasjon
  • Digital modenhet
  • Digital kompetanse
  • Digital arbeidsplass
  • Digitalt personvern

 • Læringsutbytte

  Hovedformålet med emnet er å gi deltakerne kunnskap om og ferdigheter i digitalisering. Sammenhengene mellom teknologi, organisasjon og ledelse vil være et gjennomgående tema.

  Kunnskap

  Kandidaten:

  • Har inngående kunnskap om sentrale digitale teknologier og trender
  • Har avansert kunnskap om hvilke forutsetninger som må være tilstede for å lykkes med digitalisering
  • Har avansert kunnskap om hva digitalisering innebærer for samfunnet, virksomheter og ansatte.

  Ferdigheter

  Kandidaten:

  • Kan vurdere forretningspotensiale i aktuelle digitale teknologier
  • Kan analysere muligheter og konsekvenser ved digitalisering i konkrete situasjoner
  • Kan gi råd til organisasjoner som er i gang med eller planlegger digitaliseringstiltak

  Generelle kompetanse

  Kandidaten:

  • Kan ta initiativ, og lede avanserte digitaliseringsprosjekter
  • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig med en terminologi som er relevant for fagområdet
  • Kan analysere relevante etiske problemstillinger ved digitalisering i samfunnet og næringslivet

 • Undervisningsopplegg

  Emnet organiseres ved en kombinasjon av forelesninger og gruppebasert prosjektoppgave. Gjesteforelesere og representanter fra næringslivet vil bidra med aktuelle bedriftseksempler og dele sine erfaringer. Undervisningen blir gitt i auditoriet. Det blir ikke tatt opptak av forelesningene. 

 • Adgangsbegrensing

  Ingen adgangsbegrensning.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det er en fordel å være interessert i digital teknologi, og hvilke muligheter og konsekvenser digitalisering medfører for samfunnet, bedrifter og enkeltpersoner.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  På forelesningene legges det opp til drøfting og samtale, samarbeidende læring. Det blir også gjort bruk av case. Det forutsettes derfor at studentene deltar aktivt på forelesningene.

  Det vil bli avholdt en multiple choice prøve i løpet av emnet, som må bestås for å kunne delta og levere inn skriftlig gruppebasert prosjektoppgave

 • Vurderingsordning

  Vurderingsordningen består av to separate deler.

  1. En skriftlig gruppebasert prosjektoppgave. Tre studenter i hver gruppe. Prosjektoppgaven teller 60 %, og skal leveres inn før den avsluttende multiple choice oppgaven.

  2. En avsluttende multiple choice oppgave basert på pensum og forelesninger. Denne teller 40 %. Multiple choice oppgaven varer i 2 timer og skal avlegges på campus. Bruk av hjelpemidler er tillat.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  • Pensumboken er Digitaliseringsledelse (2022)   av Jon Iden, Kjersti B. Danilova og Karen S. Osmundsen. Fagbokforlaget
  • Vitenskapelige artikler som gjøres tilgjengelig i Leganto

 • Hjelpemidler til eksamen

  Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Jon Iden, Institutt for strategi og ledelse