Anvendt digitalisering

STR462 Anvendt digitalisering

Høst 2024

 • Innhold

  Digitalisering handler om å utforme forretningsmodeller, organisasjon, arbeidsprosesser og tjenester basert på digital teknologi og Internett. Digitalisering forutsetter nytenkning og omstilling. Fremtidens ledere må forstå potensialet i digital teknologi, og ha innsikt i hvordan digitale løsninger utvikles og etableres. Formålet med emnet er å gi deltakerne kunnskap og praktiske ferdigheter i hvordan digitale utviklingsprosjekter gjennomføres. I løpet av emnet skal kandidatene arbeide med et gruppebasert prosjekt, hvor de tar i bruk smidige metoder for å utvikle en applikasjon ved hjelp av lavkode-programmering.

  Tema som inngår i emnet:

  • Digitalisering
  • Utvikling av digitale løsninger (systemutvikling)
  • Smidige systemutviklingsmetoder
  • Systemarkitekturer
  • Prosjektledelse
  • Grunnleggende prinsipper for programmering
  • Kravspesifisering
  • Testing
  • Systemmodellering & Datamodellering
  • Utviklingsarbeid basert på lav-kode (low-code) programmering
  • Organisatoriske aspekter knyttet til innføring, gevinstrealisering, bruk og vedlikehold

 • Læringsutbytte

  Emnet anvendt digitalisering gir deg kunnskap om aktuelle teknologier, innsikt i utviklingsprosessen fra identifisert behov til realisert løsning, og praktiske ferdigheter i å gjennomføre et digitalt utviklingsarbeid. 

  Kunnskap

  Ved fullført emne, har kandidaten:

  • god kjennskap til aktuelle digitale teknologier og deres mulighetsrom
  • inngående forståelse for hvordan digitale utviklingsprosjekter gjennomføres
  • innsikt i teorier og metoder for utvikling av digitale informasjonssystemer

  Ferdigheter

  Ved fullført emne, kan kandidaten:

  • analysere muligheter ved å bruke digital teknologi på konkrete forretningsbehov
  • gjøre bruk av digitale utviklingsverktøy, inklusiv relaterte metoder og teknikker, for å løse kundespesifikke behov

  Generelle kompetanse

  Ved fullført emne, kan kandidaten:

  • kommunisere med aktuelle aktører om behov knyttet til spesifikke systemløsninger som er forståelig fra både et forretningsperspektiv og IT-perspektiv
  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og delta i avanserte digitaliseringsprosjekter
  • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

 • Undervisningsopplegg

  • Innledende forelesninger for å introdusere studentene for relevant teori og metodikk
  • Opplæring (workshops) i relevant utviklingsverktøy med lokalt konsulentselskap
  • Egenarbeid i grupper hvor studentene skal jobbe med lavkodeprogrammering og smidige metoder, samt sammenstilling av prosjektrapport
  • Veiledning tilbys både knyttet til utviklingsarbeidet og utarbeidelse av prosjektrapporten

 • Adgangsbegrensing

  Dette emnet er adgangsbegrenset til 60 studenter. Alle adgangsbegrensede emner har tidligere frist for påmelding enn øvrige ordinære emner. For mer informasjon om adgangsbegrensede emner vennligst se: https://www.nhh.no/for-studenter/adgangsbegrensa-emne/

 • Anbefalte forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskaper i programmering er en fordel, men ikke et krav. Det vil også være en fordel om studenten har bakgrunn fra ett eller flere av følgende emner: SOL11, SOL17, STR446, STR453, STR459 eller emner fra BAN-profilen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Ingen.

 • Vurderingsordning

  På bakgrunn av forelesninger og øvelser skal studentene arbeide med en prosjektoppgave som omhandler å utvikle en digital løsning / applikasjon ved bruk av lavkode programmering. Arbeidet gjøres i grupper med 2-3 medlemmer. Det blir gitt veiledning til dette arbeidet. Vurderingen baseres på en skriftlig rapport fra dette utviklingsarbeidet (Prosjektoppgave).

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Det vil bli tatt bruk et lavkodeprogrammeringsverktøy som studentene vil få tilgang til for semesteret.

 • Litteratur

  Litteratur

  • Sommerville, I. (2015). Software Engineering. (10th Edition.) Pearson Education Limited. (Utvalgte kapitler)
  • Online hjelpemidler (video) for egenopplæring i dataverktøy
  • Vitenskapelige artikler
  • Litteratur og annen relevant informasjon som er tilgjengelig på Internett

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys ikke høsten 2024

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Karen Osmundsen, Institutt for strategi og ledelse (hovedemneansvarlig)

Førsteamanuensis II Karen Stendal , Institutt for strategi og ledelse