Anvendt digitalisering

STR462 Anvendt digitalisering

Vår 2023

Høst 2023
 • Innhold

  Digitalisering er å utforme forretningsmodeller, organisasjon, arbeidsprosesser og tjenester basert på digital teknologi og Internett. Digitalisering forutsetter nytenkning og omstilling. Fremtidens ledere må forstå potensialet i digital teknologi, og ha innsikt i hvordan digitale løsninger utvikles og etableres. Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og praktiske ferdigheter i hvordan digitale utviklingsprosjekter gjennomføres.

  Emner:

  • Utvikling av digitale systemløsninger (systemutvikling)
  • Smidige metoder
  • Systemarkitekturer og applikasjonsgrensesnitt (API)
  • Ledelse av digitaliseringsprosjekter
  • Grunnleggende prinsipper for programmering, kravspesifisering, modellering, testing
  • Utviklingsarbeid basert på lav-kode (low-code) programmering
  • Organisatoriske aspekter knyttet til endringsledelse, konfigurasjonsledelse, gevinstrealisering

 • Læringsutbytte

  Kurset anvendt digitalisering gir deg kunnskap om aktuelle teknologier, innsikt i prosessen fra identifisert behov til realisert løsning, og praktiske ferdigheter i å gjennomføre et digitalt utviklingsarbeid.

  Kunnskap - kandidaten

  • Har god kjennskap til sentrale digitale teknologier og sentrale aktører i markedet
  • Har inngående forståelse for hvordan digitale utviklingsprosjekter gjennomføres
  • Har innsikt i teorier og metoder for utvikling av digitale informasjonssystemer

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kan analysere muligheter ved å bruke digital teknologi på konkrete forretningsbehov
  • Kan gjøre bruk av digitale utviklingsverktøy, inklusiv relaterte metoder og teknikker, for å løse kundespesifikke behov

  Generelle kompetanse - kandidaten

  • Kan kommunisere med IT-konsulenter om behov knyttet til spesifikke systemløsninger - bestiller-kompetanse
  • Kan analysere relevante etiske problemstillinger ved digitalisering i næringslivet og samfunnet
  • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og delta i avanserte digitaliseringsprosjekter
  • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

 • Undervisningsopplegg

  • Innledende forelesninger for å introdusere studentene for relevant teori og metodikk
  • Opplæring (workshop) i relevant utviklingsverktøy
  • Egenarbeid i grupper hvor studentene skal jobbe med lavkodeprogrammering og smidige metoder, samt sammenstilling av prosjektrapport
  • Orakeltimer fra studentassistenter for veiledning knyttet til utviklingsarbeidet
  • Veiledning fra kursansvarlige knyttet til prosjektrapporten
  • All undervisning foregår på Campus, og det er ikke planlagt å gjøre opptak.

 • Adgangsbegrensing

  Dette kurset er adgangsbegrenset til 60 studenter. Alle adgangsbegrensede kurs har tidligere frist for påmelding enn øvrige ordinære kurs. For mer informasjon om adgangsbegrensede kurs vennligst se: https://www.nhh.no/for-studenter/adgangsbegrensa-emne/

 • Anbefalte forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskaper i programmering er en fordel, men ikke et krav. Det vil også være en fordel om studenten har bakgrunn fra ett eller flere av følgende kurs: SOL11, SOL17, STR446, STR453, STR459 eller kurs fra BAN-profilen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Ingen.

 • Vurderingsordning

  På bakgrunn av forelesninger og øvelser skal studentene arbeide med en prosjektoppgave som omhandler å utvikle en digital løsning / applikasjon ved bruk av lavkode programmering. Arbeidet gjøres i grupper med 2-4 medlemmer. Det blir gitt veiledning til dette arbeidet. Vurderingen baseres på en skriftlig rapport fra dette utviklingsarbeidet.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Det vil bli gjort bruk av en rekke dataverktøy i kurset. Blant annet Outsystems Development Studio.

 • Litteratur

  Litteratur

  • Sommerville, I. (2015). Software Engineering. (10th Edition.) Pearson Education Limited. (Utvalgte kapitler)
  • Online hjelpemidler (video) for egenopplæring i dataverktøy
  • Vitenskapelige artikler
  • Litteratur og annen relevant informasjon som er tilgjengelig på Internett

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høst 2022

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Karen Stendal, Institutt for strategi og ledelse (hovedemneansvarlig)

Postdoktor Karen Osmundsen, Instutitt for strategi og ledelse

Professor Jon Iden, Institutt for strategi og ledelse.