Analyse og lineær algebra

MAT10 Analyse og lineær algebra

Høst 2022

 • Innhold

  Analyse: Trigonometriske funksjoner og Fourierdekomposisjon av sykliske funksjoner, komplekse tall, intergrasjonsteknikker, glatting av irregulære funksjoner, spline interpolering og Taylors formel.

  Lineær algebra: vektorer, matriser, determinanter, lineære ligningssystemer, lineære transformasjoner, egenverdier og egenvektorer.

 • Læringsutbytte

  Studentene kan, etter å ha gjennomført emnet:

  Kunnskap

  • Forstå grunnleggende konsepter i analyse og lineær algebra

  Ferdigheter

  • Bruke verktøy fra analyse: trigonometriske funksjoner og arcusfunksjoner.
  • Konstruere Fourier dekomposisjonen av en syklisk funksjon
  • Ha kjennskap til hva komplekse tall er og hva de betyr i praksis.
  • Bruke delvis integrasjon og substitusjon til å løse integraler.
  • Kunne glatte en irregulær funksjon.
  • Konstruere en spline interpolant.
  • Kunne finne Taylorpolynomet til en funksjon med vurdering av feilleddet. Be
  • Beherske grunnleggende lineær algebra: vektorer, matriser, Gauss-eliminasjon i lineære ligningssystemer, determinanter, Cramers formler, inverse matriser.
  • Forstå og analysere lineære transformasjoner, egenverdier og egenvektorer.

  Generell kompetanse

  • Lære nye matematiske metoder, som har mange anvendelser i økonomisk teori og utgjør et nødvendig grunnlag for mer spesialiserte matematiske emner som anvendes der.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, 6 dialogbaserte gruppeøvinger, orakel.

  Det vil bli mulig å følge kurset digitalt.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har bestått eksamen i MET1/MET020 Matematikk for økonomer.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MAT010

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Oppmøte på minst 4 av 6 dialoggrupper.

 • Vurderingsordning

  5 timers individuell hjemmeeksamen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Eksempler blir vist i Mathematica, men det kreves ikke bruk av dette programmet.

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  Kompendium i MAT10: "Emner i matematisk analyse" kan lastes ned fra Canvas eller kjøpes i bokhandelen.

  K. Sydsæter og B. Øksendal: "Lineær algebra".

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2022.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester, jf. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH §4-5 og utfyllende bestemmelser til forskriften, avsnitt 4.5.

Emneansvarlig

Professor Jan Ubøe, Institutt for foretaksøkonomi.