Analyse og lineær algebra

MAT10 Analyse og lineær algebra

Vår 2024

 • Innhold

  Analyse: Trigonometriske funksjoner og Fourierdekomposisjon av sykliske funksjoner, komplekse tall, integrasjonsteknikker, glatting av irregulære funksjoner, spline interpolering og Taylors formel. 

  Lineær algebra: vektorer, matriser, determinanter, lineære ligningssystemer, lineære transformasjoner, egenverdier og egenvektorer.

 • Læringsutbytte

  Studentene kan, etter å ha gjennomført emnet:

  Kunnskap

  • Forstå grunnleggende konsepter i analyse og lineær algebra

  Ferdigheter

  • Bruke verktøy fra analyse: trigonometriske funksjoner 
  • Konstruere Fourier dekomposisjonen av en syklisk funksjon
  • Ha kjennskap til hva komplekse tall er og hva de betyr i praksis. 
  • Bruke delvis integrasjon og substitusjon til å løse integraler.
  • Kunne glatte en irregulær funksjon.
  • Konstruere en spline interpolant. 
  • Kunne finne Taylorpolynomet til en funksjon med vurdering av feilleddet. 
  • Beherske grunnleggende lineær algebra: vektorer, matriser, Gauss-eliminasjon i lineære ligningssystemer, determinanter, Cramers formler, inverse matriser.
  • Forstå og analysere lineære transformasjoner, egenverdier og egenvektorer.

  Generell kompetanse

  • Lære nye matematiske metoder, som har mange anvendelser i økonomisk teori og utgjør et nødvendig grunnlag for mer spesialiserte matematiske emner som anvendes der.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, 8 dialogbaserte gruppeøvinger, orakel.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har bestått eksamen i MET1/MET020 Matematikk for økonomer.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MAT010

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Oppmøte på minst 6 av 8 dialoggrupper. 

 • Vurderingsordning

  5 timers individuell skoleeksamen (på papir).

  Det blir ikke arrangert vurdering i MAT10 i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  Eksempler blir vist i Mathematica, men det kreves ikke bruk av dette programmet. 

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  Kompendium i MAT10: "Emner i matematisk analyse" kan lastes ned fra Canvas eller kjøpes i bokhandelen. 

  David C. Lay, Steven R. Lay, and Judi J. McDonald: Linear Algebra and Its Applications, 6. edition, Pearson. 

  Støttelitteratur: Arne Hole: "Kalkulus og lineær algebra", 1. utgave, Universitetsforlaget. 

 • Hjelpemidler til eksamen

  Alle skriftlige hjelpemidler tillatt (kategori 3) 

  Kalkulator 

   Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

   Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Jan Ubøe, Institutt for foretaksøkonomi.