Analyse og lineær algebra

MAT10 Analyse og lineær algebra

Vår 2023

  • Innhold

    Analyse: Trigonometriske funksjoner og Fourierdekomposisjon av sykliske funksjoner, komplekse tall, intergrasjonsteknikker, glatting av irregulære funksjoner, spline interpolering og Taylors formel.

    Lineær algebra: vektorer, matriser, determinanter, lineære ligningssystemer, lineære transformasjoner, egenverdier og egenvektorer.

  • Læringsutbytte

    Studentene kan, etter å ha gjennomført emnet:

    Kunnskap

    • Forstå grunnleggende konsepter i analyse og lineær algebra

    Ferdigheter

    • Bruke verktøy fra analyse: trigonometriske funksjoner 
    • Konstruere Fourier dekomposisjonen av en syklisk funksjon
    • Ha kjennskap til hva komplekse tall er og hva de betyr i praksis. 
    • Bruke delvis integrasjon og substitusjon til å løse integraler.
    • Kunne glatte en irregulær funksjon.
    • Konstruere en spline interpolant. 
    • Kunne finne Taylorpolynomet til en funksjon med vurdering av feilleddet. 
    • Beherske grunnleggende lineær algebra: vektorer, matriser, Gauss-eliminasjon i lineære ligningssystemer, determinanter, Cramers formler, inverse matriser.
    • Forstå og analysere lineære transformasjoner, egenverdier og egenvektorer.

    Generell kompetanse

    • Lære nye matematiske metoder, som har mange anvendelser i økonomisk teori og utgjør et nødvendig grunnlag for mer spesialiserte matematiske emner som anvendes der.

  • Undervisningsopplegg

    Plenumsforelesninger, 8 dialogbaserte gruppeøvinger, orakel.

  • Anbefalte forkunnskaper

    Det anbefales at studentene har bestått eksamen i MET1/MET020 Matematikk for økonomer.

  • Overlapping med andre emner

    Tilsvarer MAT010

  • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

    Oppmøte på minst 6 av 8 dialoggrupper. 

  • Vurderingsordning

    5 timers individuell hjemmeeksamen.

    MAT10 har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

  • Vurderingsuttrykk

    A - F

  • Dataverktøy

    Eksempler blir vist i Mathematica, men det kreves ikke bruk av dette programmet. 

  • Litteratur

    Obligatorisk litteratur:

    Kompendium i MAT10: "Emner i matematisk analyse" kan lastes ned fra Canvas eller kjøpes i bokhandelen. 

    David C. Lay, Steven R. Lay, and Judi J. McDonald: Linear Algebra and Its Applications, 6. edition, Pearson. 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbudt våren 2023.

Emneansvarlig

Professor Jan Ubøe, Institutt for foretaksøkonomi.