Studieplan for MRR-studiet, start 2021 høst

Studieplan for MRR-studiet, start 2021 høst

Det toårige Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) utgjør 120 (ECTS) studiepoeng (stp.). MRR består av obligatoriske MRR-kurs (60 stp.), valgfrie kurs fra MØA eller utveksling (30 stp.), og selvstendig arbeid (30 stp.).

Studenter som tas opp på MRR med kvalifiserende bachelorgrad eller fireårig siviløkonomgrad, følger et toårig studieløp.Studenter som tas opp på MRR med kvalifiserende mastergrad i økonomi og administrasjon eller i rettsvitenskap, følger et ettårig studieløp.

TOÅRIG STUDIELØP

Første og andre semester: Obligatoriske kurs

Tredje og fjerde semester: Utveksling/valgfrie kurs/selvstendig arbeid

Obligatoriske kurs

MRR inneholder følgende obligatoriske (8) kurs fordelt på de to første semestrene:

1.semester

MRR411 Revisjon I

MRR412 Finansregnskap I

MRR416 Foretaksrett

MRR418 Skatt og avgift

2. semester

MRR443 Verdsettelse i regnskapet

MRR451 Revisjon II

MRR452 Finansregnskap II

MRR453 Digital revisjon

Hvert kurs utgjør 7,5 studiepoeng. Alle kurs har krav til kursgodkjenning i form av innleveringer, fremmøte og/eller lignende. Kursgodkjenningskrav fremgår av kursbeskrivelsene for hvert enkelt kurs.

Utvekslingsmuligheter

Studentene kan reise på utveksling i 3. eller 4. semester til en av NHHs partnerinstitusjoner. Det må tas minst 30 studiepoeng ved partnerinstitusjonen for å få utvekslingen godkjent.

Valgfrie kurs ved NHH

Studenter som ikke reiser på utveksling, må ta valgfrie kurs ved NHH. De valgfrie kursene kan velges fritt blant MØA-kursene .

Selvstendig arbeid

I 3. eller 4. semester av studiet skal det gjennomføres et selvstendig arbeid som går i dybden på én eller flere relaterte problemstillinger. Det gis et tilrettelagt tilbud for MRR-studenter for selvstendig arbeid i de sentrale revisorfaglige områdene finansregnskap, revisjon og regnskapsanalyse og verdivurdering. Det er også mulig å skrive et selvstendig arbeid innenfor andre temaer. Det selvstendige arbeidet utgjør 30 studiepoeng og studentene skal normalt skrive det selvstendige arbeidet sammen med enannen student.

Gjennom det selvstendige arbeidet skal studentene

 • utvikle sine analytiske ferdigheter og få en dypere forståelse for teoretiske og/eller empiriske muligheter og utfordringer innenfor det valgte fagfeltet
 • trenes i å tenke og arbeide selvstendig
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • vise forståelse, refleksjon og modning i fagfeltet

Det selvstendige arbeidet skal gjennomføres i tråd med forskningsetiske normer.

ETTÅRIG STUDIELØP FOR STUDENTER MED MASTERGRAD I ØKONOMI- OG ADMINISTRASJON

Studentene må ta følgende obligatoriske kurs (8):

1. semester

MRR411 Revisjon I

MRR412 Finansregnskap I

MRR416 Foretaksrett

MRR418 Skatt og avgift

2. semester

MRR443 Verdsettelse i regnskapet

MRR451 Revisjon II

MRR452 Finansregnskap II

MRR453 Digital revisjon

Hvert kurs utgjør 7,5 studiepoeng. Alle kurs har krav til kursgodkjenning i form av innleveringer, fremmøte og/eller lignende. Kursgodkjenningskrav fremgår av kursbeskrivelsene for hvert enkelt kurs.

Dersom MRR412 (BUS402) Finansregnskap I (eller tilsvarende kurs) og/eller MRR411 (BUS426) Revisjon I (eller tilsvarende kurs) allerede inngår i MØA-graden, skal disse erstattes av valgfritt kurs fra MØA

Det er ikke krav om selvstendig arbeid eller utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.

ETTÅRIG STUDIELØP FOR STUDENTER MED MASTERGRAD I RETTSVITENSKAP

Studentene må ta følgende obligatoriske kurs (8):

1.semester

MRR411 Revisjon I

MRR412 Finansregnskap I

FIE437 Valuation

1 valgfritt MØA-kurs

2. semester

MRR443 Verdsettelse i regnskapet

MRR451 Revisjon II

MRR452 Finansregnskap II

MRR453 Digital revisjon

Hvert kurs utgjør 7,5 studiepoeng. Alle kurs har krav til kursgodkjenning i form av innleveringer, fremmøte og/eller lignende. Kursgodkjenningskrav fremgår av kursbeskrivelsene for hvert enkelt kurs.

MØA-studenter har adgang til flere av kursene på MRR (dobbelkodede kurs). For å ta kurs forbeholdt MRR-studenter (kun MRR-kodet), må det meldes overgang til MRR. Kandidater som er opptatt i MØA på NHH har rett til å søke overgang til MRR. Overgang til MRR er betinget av at studieprogrammet har ledig kapasitet og det kan stilles karakterkrav til bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Tilsvarende krav til kurs, kursgodkjennelser og selvstendig arbeid som for studenter som er opptatt på toårig MRR, gjelder.

Ved studiets slutt skal kandidatene ha oppnådd følgende læringsutbytter på programnivå:

Kandidatene

KUNNSKAP

 • har solid kompetanse innenfor bedriftsøkonomi og avansert kompetanse i
 • finansregnskap, revisjon, verdsettelse, skatterett og relevante deler av foretaksretten
 • har inngående og oppdatert kunnskap om teorier og metoder, reguleringer og praktisk profesjonsanvendelse innenfor det relevante fagfeltet til revisor
 • har bred innsikt i relevante nasjonale og internasjonale problemstillinger revisorer og revisorprofesjonen står ovenfor
 • har innsikt i transformasjonsprosessen til en digital revisjon
 • har kunnskap om relevante datakilder og dataanalyser i en digital revisjon

FERDIGHETER

 • kan anvende kunnskap til å forstå, strukturere og løse komplekse bedriftsøkonomiske problemer i ulike virksomheter
 • kan anvende regnskapskonsepter og –prinsipper, samt regelverk på praktiske regnskapsproblemstillinger
 • kan anvende den teoretiske, metodiske og praktiske innsikten til å utøve godt profesjonelt revisorskjønn
 • er i stand til å verdsette foretak, og fastsette og ta stilling til rimeligheten av virkelig verdi av eiendeler og gjeld
 • kan nytte et bredt sett av datakilder til å gjennomføre avanserte dataanalyser for å fremskaffe tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis i en digital revisjon
 • kan identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder innenfor det relevante fagfeltet til revisor
 • kan, under veiledning, gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningseller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende tilegnet kunnskap på nye områder og er i stand til selv å oppdatere seg og å ta i bruk ny kunnskap gjennom yrkeskarrieren

GENERELL KOMPETANSE

 • kan kommunisere problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagfeltet til revisor, inkludert med ledelsen i virksomheten som revideres
 • kan arbeide selvstendig med teoretiske og praktiske revisorrelevante problemstillinger, og integrere og anvende kunnskap fra flere fagområder i problemløsingen
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • har opparbeidet seg kunnskaper om, og evne til å reflektere over og ta hensyn til, profesjonsetiske problemstillinger og revisors rolle som allmennhetens tillitsperson
 • har solid grunnlag til å utøve sin profesjon i en internasjonal kontekst
 • kan bidra i innovasjonsprosesser i profesjonen
 • kandidaten kan vurdere egne og andres aktiviteter i et bærekraftsperspektiv