Om fagområdene i MRR

Om fagområdene i MRR

MRR er et akademisk studium på masternivå der litteratur og undervisning er forankret i forskningsbasert kunnskap. Studiet gir deg kompetansen til å strukturere og løse et mangfold av de utfordrende problemstillingene virksomheter står ovenfor i praksis.

Det faglige innholdet på MRR er utformet slik at det skal gi det best mulige grunnlaget for å møte utfordringer den enkelte revisor og revisjonsbransjen står overfor, sikre pålitelig finansiell informasjon for brukerne av regnskapet og gi samfunnet den nødvendige tryggheten for at revisor på en kompetent måte løser sine oppgaver som allmenhetens tillitsperson.

Profesjonsstudium betyr at studiet dekker fag som er relevante for utøvelse av revisoryrket. En statsautorisert revisor skal ha landets ledende kompetanse i regnskap, revisjon og verdsettelse. Samtidig skal en statsautorisert revisor beherske skatteretten og relevante deler av foretaksretten på et avansert nivå.

I tillegg skal en statsautorisert revisor ha bred innsikt i bedriftsøkonomiske problemstillinger slik at hun kan kommunisere med og utfordre den ledelsen som skal kontrolleres.

Revisjonsfaget 

Revisors hovedoppgave er å revidere regnskapet. Derfor må revisor ha omfattende kunnskap om virksomheten, om de økonomiske forhold det rapporteres om, om finansiell rapportering og om hvordan en revisjon gjennomføres effektivt.

Regnskapsfaget

Finansregnskapet er fundamentet for revisors arbeid. Revisor skal ta stilling til om finansregnskapet er i samsvar med regelverket for finansiell rapportering. Undervisningen legger vekt på å integrere teori og praksis og du lærer å bruke profesjonelt skjønn innenfor rammen av lovverket.

Bedriftsøkonomiske fagområder med vekt på verdsettelse 

På MRR trenes du i å forstå og løse sentrale bedriftsøkonomiske problemstillinger. Verdsettelse av virksomheter og enkelteiendeler, inkludert avkastningskrav og lønnsomhetsanalyser er sentralt i undervisningen. 

Juridiske fag

Du øves i å identifisere juridiske spørsmål som oppstår som følge av bedriftsøkonomiske beslutninger og transaksjoner, slik at du kan gi bedriften råd om disse. MRR gir deg særlig kompetanse i å integrere skatterettslige og selskapsrettslige spørsmål i bedriftsøkonomiske analyser og beslutninger.