Studieplan MRR, studiestart 2018

Studieplan MRR, studiestart 2018

Studieplan for studenter i masterstudiet i regnskap og revisjon som starter på studiet høsten 2018.

 • Om MRR

  Om MRR

  Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) er et toårig profesjonsstudium for den som planlegger en karriere innenfor revisjon, i advokatfirma, som konsulent, controller, finansanalytiker eller en lederrolle i økonomi- og finansfunksjonen. På MRR får du landets ledende kompetanse i regnskap og revisjon, en tung og bred bedriftsøkonomisk kompetanse og en unik kompetanse i relevante deler av jussen. Nivået og bredden på kunnskapen og evnen til å integrere og bruke kunnskapen gjør at studentene på MRR er blant de mest attraktive i arbeidsmarkedet og har stor fleksibilitet i karrierevalget.

  MRR gir kompetanse som statsautorisert revisor. Revisjons- og konsulentselskapene er blant de mest populære i studentenes karrierevalg, og disse selskapene ansetter svært mange av de uteksaminerte masterkandidatene fra MRR. Dette reflekterer at studentenes kunnskaper er godt tilpasset arbeidsoppgavene hos revisjons- og konsulentselskapene, og at kompetanseoppbygging, kvalifiserende arbeidserfaring og fleksibilitet preger karrieren i disse selskapene.

  MRR er solid forankret i forskningsbasert kunnskap og fagpersonene på MRR er de ledende innenfor sine fagfelt. Undervisningen på MRR er ambisiøst lagt opp. Den gir det teoretiske fundamentet for og øvelse i å strukturere og løse avanserte problemstillinger i virksomhetene. Det faglige innholdet i MRR dekker kompetansekravene til statsautorisert revisor.

 • Studiets struktur

  Studiets struktur

  Det toårige Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) utgjør 120 (ECTS) studiepoeng (stp.). MRR er i betydelig grad integrert med Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA). MRR består av obligatoriske MRR-kurs (60 stp.), kurs i MRR eller MØA (30 stp.) og selvstendig arbeid (30 stp.).

  Obligatoriske MRR-kurs

  For alle studenter som tildeles graden master i regnskap og revisjon inngår følgende MRR-kurs (eller tilsvarende) hver á 7,5 stp.:

  • MRR411 Revisjon I
  • MRR412 Finansregnskap I
  • MRR416 Foretaksrett
  • MRR418 Skatt- og avgiftsrett
  • MRR443 Verdsettelse i regnskapet
  • MRR451 Revisjon II
  • MRR452 Finansregnskap II
  • MRR453 Digital revisjon

  I det følgende fremgår detaljert studieplan for studenter som tas opp på MRR med gradene:

  • Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller bachelorgrad i regnskap og revisjon
  • Mastergrad i økonomi og administrasjon
  • Mastergrad i rettsvitenskap

  Studieplan for studenter med bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller bachelorgrad i regnskap og revisjon opptatt på toårig MRR

  Kurskrav

  1. semester : 4 MRR-kurs á 7,5 stp.

  • MRR411 Revisjon I
  • MRR412 Finansregnskap I
  • MRR416 Foretaksrett
  • MRR418 Skatt- og avgiftsrett

  2. og 3. semester:

  MRR445 Topics in Auditing (dersom studenten ikke er på utveksling eller skriver selvstendig arbeid i 3. semesteret når MRR445 tilbys), 3 (4) kurs i MØA á 7,5 stp.

  4. semester: 4 videregående MRR-kurs á 7,5 stp.

  • MRR443 Verdsettelse i regnskapet
  • MRR451 Revisjon II
  • MRR452 Finansregnskap II
  • MRR453 Digital revisjon

  Krav til kursgodkjennelse for ovennevnte kurs, som godkjente innleveringer og fremmøte og deltakelse i øvinger, oppgaver, cases, studentpresentasjoner m.m., fremgår av kursbeskrivelsene.

  Selvstendig arbeid

  I 2. eller 3. semester av studiet skal det gjennomføres et selvstendig arbeid.
  Det gis et tilrettelagt tilbud for MRR-studenter for selvstendig arbeid i de sentrale revisorfaglige områdene finansregnskap, revisjon og regnskapsanalyse og verdivurdering. Det er også mulig å skrive et selvstendig arbeid innenfor andre temaer.

  Utvekslingsmuligheter

  Studentene kan reise på utveksling i 2. eller 3. semester til en av NHHs partnerinstitusjoner. Det må tas minst 30 studiepoeng ved partnerinstitusjonen for å få utvekslingen godkjent.

  Studieplan for studenter med mastergrad i økonomi og administrasjon

  Kurskrav

  1. semester: 4 MRR-kurs á 7,5 stp.

  • MRR411 Revisjon I
  • MRR412 Finansregnskap I
  • MRR416 Foretaksrett
  • MRR418 Skatt- og avgiftsrett

  2. semester: 4 videregående MRR-kurs á 7,5 stp.

  • MRR443 Verdsettelse i regnskapet
  • MRR451 Revisjon II
  • MRR452 Finansregnskap II
  • MRR453 Digital revisjon

  Dersom MRR412 (BUS402) Finansregnskap I (eller tilsvarende kurs) eller MRR411 (BUS426) Revisjon I (eller tilsvarende kurs) inngår i MØA-graden, skal dette kurset erstattes av MRR445 Topics in Auditing.

  Dersom både MRR412 (BUS402) Finansregnskap I (eller tilsvarende kurs) og MRR411 (BUS426) Revisjon I (eller tilsvarende kurs) inngår i MØA-graden, erstattes disse av MRR445 Topics in Auditing og ett valgfritt kurs i MØA.

  Krav til kursgodkjennelse for ovennevnte kurs, som godkjente innleveringer og fremmøte og deltakelse i øvinger, oppgaver, cases, studentpresentasjoner m.m., fremgår av kursbeskrivelsene.

  Det er ikke krav om selvstendig arbeid på MRR og ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.

  Studieplan for studenter med mastergrad i rettsvitenskap

  Kurskrav

  1. semester: 4 MRR-kurs á 7,5 stp.

  • MRR411 Revisjon I
  • MRR412 Finansregnskap I
  • FIE 437 Valuation
  • MRR445 Topics in Auditing

  2. semester: 4 videregående MRR-kurs á 7,5 stp.

  • MRR443 Verdsettelse i regnskapet
  • MRR451 Revisjon II
  • MRR452 Finansregnskap II
  • MRR453 Digital revisjon

  Krav til kursgodkjennelse for ovennevnte kurs, som godkjente innleveringer og fremmøte og deltakelse i øvinger, oppgaver, cases, studentpresentasjoner m.m., fremgår av kursbeskrivelsene.

  Det er ikke krav om selvstendig arbeid på MRR og ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidaten

  Kunnskap

  • går ut med solid kompetanse innenfor bedriftsøkonomi og avansert kompetanse i finansregnskap, revisjon, verdsettelse, skatterett og relevante deler av foretaksretten
  • har inngående og oppdaterte kunnskaper om teorier og metoder, reguleringer og praktisk profesjonsanvendelser innenfor det relevante fagfeltet til revisor
  • har bred innsikt i relevante nasjonale og internasjonale problemstillinger revisor og revisorprofesjonen står ovenfor
  • har innsikt i transformasjonsprosessen til en digital revisjon og har kunnskap om relevante datakilder og dataanalyser i en digital revisjon

  Ferdigheter

  • kan anvende kunnskapen til forstå, strukturere og løse komplekse bedriftsøkonomiske problemer i ulike virksomheter
  • kan anvende regnskapskonsepter og –prinsipper, samt regelverk på praktiske regnskapsproblemstillinger
  • kan anvende den teoretiske, metodiske og praktiske innsikten til å utøve godt profesjonelt revisorskjønn
  • er i stand til å verdsette foretak og fastsette og ta stilling til rimeligheten av virkelig verdi av eiendeler og gjeld
  • kan nytte et bredt sett av datakilder og gjennomføre avanserte dataanalyser for å fremskaffe tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis i en digital revisjon  
  • har ferdighetene til å identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder innenfor det relevante fagfeltet til revisor
  • kan anvende kunnskapen på nye områder og er i stand til selv å oppdatere seg og å ta i bruk ny kunnskap gjennom yrkeskarrieren

  Generell kompetanse

  • kan kommunisere problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagfeltet til revisor, inkludert med ledelsen i virksomheten som revideres
  • har evnen til å arbeide selvstendig med teoretiske og praktiske revisorrelevante problemstillinger og er i stand til å integrere og anvende kunnskap fra flere fagområder i problemløsingen
  • har opparbeidet seg kunnskaper om og evne til å reflektere over og ta hensyn til profesjonsetiske problemstillinger og revisors rolle som allmennhetens tillitsperson
  • har solid grunnlag til å utøve sin profesjon i en internasjonal kontekst
  • kan bidra i innovasjonsprosesser i profesjonen
 • Overgang fra MØA til MRR

  Overgang fra MØA til MRR

  MØA-studenter har adgang til flere av kursene på MRR (dobbelkodede kurs). For å ta kurs forbeholdt MRR-studenter (kun MRR-kodet), må det meldes overgang til MRR. Kandidater som er opptatt i MØA på NHH har rett til å søke overgang til MRR. Overgang til MRR er betinget av at studieprogrammet har ledig kapasitet og det kan stilles karakterkrav til bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

  Tilsvarende krav til kurs, kursgodkjennelser og selvstendig arbeid som for studenter som er opptatt på toårig MRR, gjelder.