Språkpolitiske retningslinjer

Språkpolitiske retningslinjer

NHH skal ha god språklig kvalitet i all kommunikasjon.

"NHHs språkpolitikk skal reflektere en effektiv avveining mellom det norske samfunnsoppdraget og hensynet til NHHs internasjonale ambisjoner. Tydelige språkpolitiske retningslinjer skal angi hvordan språkpolitikken implementeres og forvaltes i NHHs kjerneaktiviteter og organisasjon."

NHHs strategi 2022-2025

Generelt

 1. NHH skal ha god språklig kvalitet i all kommunikasjon. Kommunikasjonen skal være mottakerorientert.
 2. Norsk og engelsk er begge viktige språk ved NHH.
 3. NHHs bruk av målformer skal være i tråd med kravene i Språklova*. Ansatte og studenter som har nynorsk som hovedmål, oppfordres til å bruke denne målformen.
 4. NHH skal praktisere parallellspråklighet der det er hensiktsmessig.
 5. Fast ansatte ved NHH forventes å ha tilstrekkelig språklig kompetanse i både norsk og engelsk til å kunne kommunisere med studenter, ansatte og eksterne kontakter på en  tilfredsstillende måte.
  – Fast ansatte som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk ved ansettelse, skal få tilbud om å gjennomføre norskkurs av god kvalitet. De forventes å beherske norsk på mellomnivå B1 innen tre år etter fast ansettelse og skal om nødvendig gjennomføre godkjent norskkurs.
 6. NHH skal ha tilbud til alle ansatte om relevant språklig kompetanseheving.
 7. NHH skal aktivt forvalte sitt lovpålagte ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk innenfor de økonomisk-administrative fagområdene.

Utdanning

 1. Norsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs bachelorstudium.
  – Undervisningen i obligatoriske kurs skal som hovedregel være på norsk.
  – Pensumlitteraturen i de obligatoriske kursene skal være på norsk dersom det finnes like gode norske som engelske lærebøker. Når pensumlitteraturen i disse kursene er på engelsk, bør kursbeskrivelsen oppgi supplerende faglitteratur på norsk.
  – Undervisningen i valgfrie kurs skal som hovedregel være på engelsk.
 1. Norsk og engelsk er begge viktige språk i undervisningen i NHHs masterstudier. Valg av språk skal reflektere faglige og pedagogiske hensyn.
  – Alle profiler i NHHs masterstudium i økonomi og administrasjon skal kunne tas på engelsk.
  – Det skal foretas en løpende vurdering av hva som er et akseptabelt nivå for kurstilbudet på hvert språk. Det skal føres kontroll med utviklingen, og det skal settes inn tiltak ved behov. Kurs med mange studenter bør gis både i norsk og engelsk versjon dersom de dubleres.
 2. Engelsk er undervisningsspråket i NHHs ph.d.-program.
 3. Informasjon om studieprogrammene skal finnes både på norsk og engelsk.
 4. Undervisningsspråket i det enkelte kurs skal gå klart fram av kursbeskrivelsen.
 5. Eksamensoppgaver skal gis på det språket kurset undervises på hvis ikke annet er angitt i kursbeskrivelsen.
  – Studentene kan velge om de vil besvare eksamensoppgaver på et skandinavisk språk eller på engelsk dersom ikke annet fremgår av kursbeskrivelsen.
 6. NHH skal sikre at norske og engelske termer for de sentrale begrepene i de obligatoriske kursene i bachelorstudiet gjøres tilgjengelig i en nasjonal termportal.
 7. NHH skal ha tilbud om opplæring i kommunikasjonsprinsipper og akademisk skriving for å sikre utvikling av språk-, tekst- og sjangerkompetanse i alle studieprogram.
 8. NHH skal tilby utenlandske studenter kurs i norsk språk, kultur og samfunn.

Forskning og formidling

 1. Vitenskapelige arbeider skal normalt publiseres på engelsk. Forskning av særlig interesse for et norskspråklig publikum bør også publiseres på norsk.
  – NHH skal bidra til å opprettholde norskspråklige, vitenskapelige tidsskrifter innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.
 2. NHH skal formidle forskningsbasert kunnskap til samfunn, næringsliv og forvaltning både på norsk og engelsk.
  – NHHs samfunnsansvar innebærer at en betydelig del av formidlingen er rettet mot et norskspråklig publikum. Formidling til et norskspråklig publikum skal normalt foregå på norsk.
 3. NHH skal ha tilbud om opplæring i forskningsformidling på norsk og engelsk.
 4. Et populærvitenskapelig sammendrag av alle ph.d.-avhandlinger skal publiseres både på norsk og engelsk.
 5. NHH skal ha tilbud om språklig kvalitetssikring av forsknings- og formidlingsarbeider.

Administrasjon og informasjon

 1. Norsk er administrasjonsspråket ved NHH.
 2. NHH skal sikre at alle ansatte og studenter får relevant informasjon på et språk de forstår.
 3. I ekstern skriftlig kommunikasjon og offisielle dokumenter på engelsk skal NHH benytte britisk eller amerikansk engelsk.

Implementering og forvaltning

 1. Implementering og forvaltning av de språkpolitiske retningslinjene skal være forankret i institusjonens ledelse på alle nivå.
 2. Ansvaret for å etablere en praksis som sikrer at retningslinjene blir fulgt, følger vedtatte ansvarslinjer i organisasjonen.
  – Utforming av handlingsplaner og rapportering om utvikling er del av dette ansvaret.

Vedtatt av NHHs styre den 03.06.2019

*Den opprinnelige versjonen av retningslinjene refererte til  Mållova. Denne ble erstattet av Språklova 1. januar 2022.