Språkpolitiske retningslinjer

Språkpolitiske retningslinjer

NHH skal tilstrebe god språklig kvalitet i all kommunikasjon, uansett språk.

Overordnede språkpolitiske retningslinjer

1. Norsk er hovedspråket ved NHH. Norsk omfatter både bokmål og nynorsk.

2. NHH har et nasjonalt ansvar når det gjelder vedlikehold og videreutvikling av norsk som fagspråk innenfor de økonomisk-administrative fagområdene. NHHs termbase for norsk-engelsk terminologi skal videreutvikles og utvides til en nasjonal termbase for økonomisk-administrative fag. 

3. NHH skal tilstrebe god språklig kvalitet i all kommunikasjon, uansett språk.

4. Kommunikasjonen bør skje på det språket som er mest formålstjenelig for de mottakerne kommunikasjonen retter seg mot.

5. NHH skal praktisere parallellspråklighet, der dette er hensiktsmessig.

Utdanning 

6. Norsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs bachelorprogram. Obligatorisk undervisning skal som hovedregel gis på norsk.

7. Norsk og engelsk er begge viktige språk i undervisningen i NHHs masterstudium i økonomi og administrasjon. Det skal være et bredt norskspråklig kurstilbud på de profilene som har både norskspråklige og engelskspråklige kurs.

Norsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs masterstudium i regnskap og revisjon. Hoveddelen av undervisningen skal være på norsk, men engelsk kan brukes når faglige hensyn tilsier det. 

8. Engelsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs ph.d.-program.

9. NHH skal praktisere parallellspråklighet i kommunikasjon med studentene, der dette er hensiktsmessig. Informasjon om studieprogrammene samt kurs- og profiltitler skal ha en parallellspråklig presentasjon. Undervisningsspråket skal gå klart fram av kursbeskrivelsen.

10. Det skal legges til rette for utarbeiding av termlister (norsk-engelsk) for de mest sentrale begrepene i alle økonomisk-administrative fagområder ved NHH. Termlister som utarbeides skal inngå i NHHs termbase. 

Forskning og formidling 

11. Valg av publiseringsspråk må være bestemt av hvem forskningen retter seg mot.

12. For at NHH skal oppfylle sitt samfunnsansvar for formidling av forskningsbasert kunnskap til allmennheten, bør forskningsresultater også presenteres på norsk.

13. Forskning ved NHH presenteres både på norsk og engelsk på høyskolens nettsider.

14. Det skal skrives et sammendrag på norsk og engelsk av alle ph.d.-avhandlinger. 

15. Det bør skrives et kortfattet sammendrag (inkludert stikkord) av forskningsartikler og annet arbeid som registreres i ForskDok, på både norsk og engelsk.

Administrasjonsspråk  

16. Norsk er det primære administrative språket ved NHH. 

17. NHH skal praktisere parallellspråklighet der dette er hensiktsmessig, slik at alle ansatte og studenter sikres relevant informasjon på et språk de forstår.

18. Fast ansatte ved NHH bør beherske både norsk og engelsk. 

Kvalitet i språket 

19. For å sikre god språklig kvalitet i all kommunikasjon, skal NHH ha et tilbud om språklig kompetanseheving til alle ansatte, inkludert tilbud om:

  • relevant språkopplæring – både i norsk og engelsk
  • kurs i akademisk skriving
  • kurs i forskningsformidling, inkludert kurs i kronikkskriving og mediekurs
  • språkvask og kvalitetssikring av artikler, sammendrag av innlegg etc.

Vedtatt av NHHs styre 16. juni 2010