Behandling av personopplysninger for ledere og saksbehandlere

Behandling av personopplysninger for ledere og saksbehandlere

Dersom du er ansatt i en administrativ stilling ved NHH er sjansen stor for at du behandler personopplysninger. Her finner du informasjon om hva du må tenke på for å ivareta personvernet i saksbehandlingen.

  • Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig behandling – husk at du må ha hjemmel i lov eller samtykke for å behandle personopplysninger.
  • Formålsbegrensning – du kan ikke bruke personopplysninger til annet enn det formålet de var innsamlet for.
  • Dataminimering – du skal ikke samle inn mer opplysninger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet.
  • Riktighet – du må sørge for at opplysningene som behandles er korrekte.
  • Lagringsbegrensning – personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet. Unntak er lovregulering, eksempelvis arkiveringsplikt og bilagsplikt.
  • Integritet og fortrolighet – personopplysningene skal behandles med integritet og fortrolighet og ikke komme uvedkommende i hende. Sikkerhet rundt håndteringen er viktig.
  • Ansvarlighet – alle som behandler personopplysninger er ansvarlig for å gjøre dette på mest mulig korrekt måte i forhold til lovregulering og etikk.

Ved spørsmål, kontakt personvernombud@nhh.no