Rapportering og resultater

Rapportering og resultater

Her finn du dei siste rapportane og resultata frå det systematiske kvalitetsarbeidet ved NHH.

Årsrapport

Årsrapporten er ein årlig tilstandsrapport om høgskulen si verksemd, og femnar om alle delar av høgskulen si kjerneverksemd – utdanning, forsking, formidling og samfunnskontakt. På utdanningsfeltet er årsrapporten rektoratet sin årlige rapportering om kvalitet i studieprogramma ut i frå høgskulen sin strategi, samt tiltak og tema for vidareutvikling i kommande år. Rapporten blir sendt til Kunnskapsdepartementet i mars kvart år.

Årsrapport for NHH 2018 - 2019  

Kursevalueringer

Alle kursa på bachelor- og masterstudiet evaluerast kvar gang dei går. Her finn du programleiar si oppsummering av resultata.

EVALUERINGER AV MASTERKURS VÅREN/ master Course reports autumn 2018

EVALUERING AV BACHELORKURS høst 2018

Programevalueringer

NHH sitt studietilbod evaluerast heilskapleg kvart femte år. Programleiaren har ansvar for gjennomføring og oppfølging av resultata.

Programevaluering 2014 Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Programevaluering 2015 Masterstudiet i økonomi og administrasjon

NHH-Undersøkelser

Tilfredshetsundersøkelsen 2017

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2017

Eksterne undersøkelser

Studiebarometeret 2018, Resultater bachelor i økonomi og administrasjon

Studiebarometeret 2017, Resultater master i økonomi og administrasjon

Studiebarometeret 2017, Resultater master i regnskap og revisjon

For oversikt over hvem som følger opp de ulike resultatene: