Beredskap - Alvorlige hendelser

Beredskap - Alvorlige hendelser

Ved alvorlige hendelser, brann og fare for liv og helse er det viktig at du raskt varsler nødetatene.

Generell beredskap

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113

Gi beskjed om:

 • Hvem du er
 • Hva som har skjedd
 • Hvor det har skjedd
 • Skadeomfang

Alle beredskapssituasjoner skal deretter meldes til NHHs døgnbemannede vakttelefon 55 95 98 88.

Generelt ved alvorlige hendelser

 • Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige ansatte
 • Rednings- og slokkingsarbeidet startes i samsvar med gitt opplæring inntil politi/brannvesen kommer
 • Ved personskade gis førstehjelp. Alle ansatte følger branninstruksen
 • Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til lege/ambulanse, politi/lensmann

Beredskapsleder

 • Eiendomssjef Eivind Drange, mob. 920 55 249

Loggfører

 • Rådgiver Ann Helen Haugen

Se også sikresiden.no for forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon.