Disputas: Gaseller i gode og dårlige tider

28. august 2015 12:34

(oppdatert: 25. februar 2016 12:45)

Disputas: Gaseller i gode og dårlige tider

Jarle Bastesen disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 11. september 2015 med avhandlingen «Rapid-growth firms in Norway: Characteristics of growth factors in benign and adverse environments».

Studier har vist at hurtigvoksende foretak er viktige aktører i utviklingen av nye arbeidsplasser og i restruktureringen av næringsstrukturer. Disse foretakene, populært kalt gaseller, får en del oppmerksomhet i media, både nasjonalt og internasjonalt. Likevel er det lite vi faktisk vet om slike foretak og prosessene rundt hurtig vekst, særlig i en norsk kontekst.

Avhandlingen består av en gjennomgang av empiriske og teoretiske bidrag på feltet samt tre empiriske artikler. Gjennomgangen viser en mangelfull teoretisk utvikling, som delvis kan forklares med stor heterogenitet i vekstmål som benyttes i forskningen.

Hurtigvoksende foretak blir gjerne fremstilt som dynamiske og innovative. De empiriske resultatene i avhandlingen viser at mye av veksten rett og slett kan forklares med markedssvingninger og økt etterspørsel, eller tilfeldigheter. Andre forklaringer er utnyttelse av nye markedsnisjer og mer effektiv utnyttelse av interne ressurser.

Tidligere forskning har vist at hurtigvoksende foretak har et bedre utbygd nettverk av relasjoner, og i avhandlingen undersøker Bastesen hvilke interne egenskaper og ressurser som er viktige for å kunne utnytte ulike kilder til kunnskap og informasjon.

Mye av forskningen innen feltet er konsentrert rundt årsakene til hurtig vekst, men få undersøker foretakenes videre utvikling. I denne avhandlingen gjør Bastesen nettopp dette. I den siste artikkelen i undersøker han kjennetegn ved virksomheter som klarer å opprettholde vekst etter en periode med rask fremgang.

Veiledere:
Professor Eirik Vatne ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH (hovedveileder)
Professor emeritus Arent Greve ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

Kristian Gerhard Jebsen-senteret, NHH fredag 11. september 2015 Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning:

What firm internal and external factors explain rapid-growth of firms, and what are the managerial and policy implications of your study on rapid-growth firms in Norway?

Mer informasjon:

Jarle Bastesen (1972) fra Meland i Hordaland har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Bastesen har en cand.mag. fra Universitetet i Oslo og hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Han har i flere år undervist i faget Organisasjonsteori ved NHH. Det gjør han også dette semesteret.