Splid om verdens største pensjonsfond

slyngstad olsen
Ynge Slyngstad, sjef for SPU (Oljefondet), midt i bildet, vil ifølge Dagens Næringsliv ha fondet ut av Norges Bank. Øverste sjef i Norges Bank, Øystein Olsen, vil beholde fondet i banken. Foto: flickr. com

23. oktober 2017 08:57

Splid om verdens største pensjonsfond

Hvem skal holde styr på den enorme norske oljerikdommen? Skal Oljefondet flyttes ut av Norges Bank? Tre forskere ved NHH skisserer mulige løsninger.

Sentralbankutvalget, ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, foreslår at forvaltningen av SPU (Oljefondet) flyttes til et separat særlovselskap.

– Den største risikoen ved å bytte forvalter, er at modellen for SPU settes i spill. Jeg vil understreke at en utskilling må gjøres forsvarlig og ikke påvirke rammene for fondet for øvrig, sa Gjedrem da han overleverte utredningen til finansministeren i sommer.

karin thorburn
Finansprofessor Karin S. Thorburn, Institutt for finans ved NHH.

Flytt styret ut:

Finansprofessor Karin S. Thorburn, Institutt for finans og Centre for Corporate Finance, mener det er flere gode grunner til å flytte forvaltningen av fondet til et særlovselskap:

Oljefondet har nå vokst seg så stort at det tar hovedstyrets oppmerksomhet vekk fra de oppgaver en sentralbank bør fokusere på. Flyttingen innebærer at Finansdepartementet kan velge et styre for særlovselskapet som både har kompetanse og tid til å utøve god kontroll med forvaltningen.

Flyttingen vil også eliminere omdømmerisikoen for Norges Bank. I dag utsetter forvaltningen av fondet Norges Bank for en type omdømmerisiko som er unik i internasjonal sammenheng. Tenk om fondet gjennom sine investeringer vikles inn i en korrupsjonssak? I slike situasjoner er det risiko for at Norges Banks omdømme og relasjon til andre land påvirkes negativt.

Det er helt sentralt at flyttingen bør brukes til å stramme inn både investeringsmandatet og kontrollen med forvaltningen. Det er svært viktig at Finansdepartementet, gjennom dette særlovselskapet, håndterer risikoen for en vridning av fondets forvaltning i retning av mer aktiv forvaltning. Det må fungere som dørstopper for trykket fra den aktive forvaltningskulturen og kontrollere at indeksforvaltningen ikke skjuler kostbare veddemål mot markedet.

Torfinn harding
Førsteamanuensis Torfinn Harding, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Eget styre i Norges Bank:

Førsteamanuensis Torfinn Harding ved Institutt for samfunnsøkonomi er kritisk til en radikal endring av forvaltningen av Oljefondet og går for alternativ B: Ingen skilsmisse, men et eget styre for Oljefondet:  

«Tillit i befolkningen» og «indeksnær forvaltning» er sentrale stikkord bak suksessen til oljefondet forvaltet av Norges Bank.

Oppbyggingen av oljefondet er en politisk bragd av historiske og internasjonale dimensjoner, muliggjort av visjonære og ansvarlige byråkrater, politikere og velgere. Vil en helt ny organisasjon raskt nok klare å skape den nødvendige tilliten i befolkningen? Norges Bank har gjennom 200 år vært avhengig av å bygge tillit til betalingssystemer, pengepolitikken og kapitalforvaltningen. Finanskrisen demonstrerte tilliten som er etablert. Til tross for store verdifall, viste det seg å være politisk uproblematisk å holde på en rasjonell investeringsstrategi.

Ledende finansøkonomer viser til at suksessen til forvaltningen av fondet først og fremst ligger i referanseindeksen som er gitt av Finansdepartementet og hvordan Norges Bank har implementert denne på en kyndig og kostnadseffektiv måte. Norges Bank har imidlertid blitt kritisert for innslaget av spekulative veddemål. Hva vil skje med omfanget av spekulative veddemål etter en eventuell utskillelse? Vil den nye institusjonen bli mektigere og legge press på oppdragsgiver for å få større spillerom til spekulative veddemål?

Hvorfor ta sjansen på å endre noe som fungerer såpass bra som forvaltningen av oljefondet? To styrer i Norges Bank, som i utvalgets alternativ B, er antakelig et langt nok steg i denne omgang.

graf oljefondet
Kilde tall: NBIM

 

Gernot doppelhofer
Professor i makroøkonomi Gernot Doppelhofer, Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Eget styre i Norges Bank:

Professor i makroøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Gernot P. Doppelhofer, går også inn for et kompromiss der Oljefondet er forankret i Norges Bank, men med et eget styre:

Jeg synes en løsning med et eget styre for Oljefondet – men fremdeles i regi av Norges Bank - er et godt kompromiss. Norges Bank har vist at de kan sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet. Gitt stør-relsen av Oljefondet, er det en god idé fortsatt å ha forankring i Norges Bank, men å avlaste dagens styre med et eget styreorgan som ledes av sentralbanksjefen, med visesentralbanksjefen som nestleder.

På spørsmål om risikoen ved å trekke Oljefondet ut av Norges Bank, synes jeg at inkludering av sentral- og visebanksjefen i et oljefondstyre forankrer fondet bedre i Norges Bank, sammenliknet med et helt uavhengig styre. Jeg mener det er ønskelig med en mindre radikal tilpasning av styreformen enn det et uavhengig styre innebærer.

oljefondet:

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) ble opprettet i 1990. Norges Bank Investment Management forvalter fondet på vegne av Finansdepartementet. Departementet bestemmer fondets investeringsstrategi, etter råd fra blant andre Norges Bank Investment Management og etter diskusjoner i Stortinget (Kilde: Norges Bank).

Første innskudd i fondet var i 1996 (47 mrd NOK). I dag er verdien på fondet cirka 8 000 mrd. NOK.

Forskningsnytt fra NHH