Det er nå du trenger ny kunnskap

Professor Trond Bjørnenak. Foto: Joakim S. Enger
– Mange av deltakerne har lang yrkeserfaring, og har dermed mange knagger å henge teoretisk kunnskap på. Det gjør også at diskusjonene og gruppearbeidene blir veldig lærerike for deltakerne, sier professor og programleder for EMBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse, Trond Bjørnenak. Her er han fotografert under en samling. Foto: Joakim S. Enger
Av NHHE

16. februar 2022 09:06

Det er nå du trenger ny kunnskap

Er du leder i dag, trenger du bredere og dypere kunnskap om stadig flere områder. Da er videreutdanning hos NHH Executive nøkkelen.

– Det finnes mange nye utfordringer ledere må forholde seg til i dag, enn for bare få år siden. Det grønne skiftet og digitalisering er to ting, men mest utfordrende er noe de færreste går rundt og tenker på, sier Trond Bjørnenak, professor og programleder for EMBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse hos NHH Executive

– Det viktigste vi gjør akkurat nå, er å forberede folk på at vi ikke vet hva som er neste utfordring. I 2019 var det ingen som tenkte på at det kom en pandemi. Gjennom dette studiet får du kunnskap som også kan fungere som en slags beredskap når ting plutselig endrer seg og snur hverdagen på hodet.

Tverrfaglig verktøykasse

En EMBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse tas på deltid over to år med samlinger i Bergen og Oslo. Det er også lagt inn studieturer til ledende læresteder i Milano og Singapore. Studentene kommer fra et bredt spekter av bransjer i privat næringsliv og offentlige sektor.

– Vi tilbyr en tverrfaglig tilnærming til utøvelsen av ditt lederskap. Studiet binder teori sammen med praktisk kunnskap og erfaring, sier Bjørnenak

På samlingene jobbes det med caser fra virkeligheten. Studentene jobber tverrfaglig med sentrale tema innen økonomi, strategi og ledelse.

– Undervisningen tar for seg ulike tema innen finans og børsbobler, internasjonal økonomi, investeringsanalyse, prising, styringssystem, bærekraftige forretningsmodeller, digitalisering og etikk for å nevne noe, sier Bjørnenak og legger til:

– Vi forsøker å innlemme en slags helhetlig tenking rundt ulike fags betydning for at virksomhetene kan øke mulighetene for å nå målene sine, og samtidig redusere risikoen for at de ikke gjør det.

En EMBA på deltid

EMBA-studiet passer for ledere og dem som ønsker å ta det neste steget i karrieren. Studiet er organisert i fire moduler over to år, og tas på deltid ved siden av jobb. 

– Studiet gir en bred kompetanseplattform i jobben som toppleder, mellomleder, rådgiver eller som styremedlem, sier Bjørnenak og understreker:

– Mange av studentene har lang yrkeserfaring, og har dermed mange knagger å henge teoretisk kunnskap på. Det gjør også at diskusjonene og gruppearbeidene blir veldig lærerike for deltakerne. 

Noen av NHHs aller fremste forskere og gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv bidrar på studiet.

– Noen av tilbakemeldingene fra kandidater, er nettopp at vi er veldig aktuelle og har de beste foreleserne på sine felt med oss på de ulike modulene. 

– Det er ingen bidragsytere som sier nei til å treffe en sånn gruppe som disse studentene utgjør. Her får man teste litt teorier og egen forskning på dem som faktisk er med på å fatte beslutninger i virksomhetene.

Får mye tilbake

Anita Meidell. Arkivfoto
Førsteamanuensis Anita Meidell. Arkivfoto

Førsteamanuensis Anita Meidell er en av de faglige bidragsyterne. For Meidell handler det ikke først og fremst om å forelese, men å gå i dialog med studentene. 

– For meg er dette veldig givende. Jeg har 20 års erfaring som konsulent der jeg jobbet tett med ulike aktører i næringslivet som ville forbedre sine prosesser og hvordan de styrte virksomhetene. Så dette studiet blir litt som å komme tilbake til det jeg jobbet med før, sier hun og slår fast:

– Det er ikke tradisjonelle forelesninger jeg holder, men mer en toveis kommunikasjon. Jeg lærer mye av studentene, og de lærer av meg. Denne formen for undervisning er utrolig interessant og utrolig givende på samme tid. Jeg bruker mye av det vi har diskutert under caseoppgavene i den ordinære undervisning hos NHH.

– Hva er ditt fagfelt?

– Jeg driver mest med det som kalles dynamisk virksomhetsstyring, enten det handler om Equinor eller en liten gründerbedrift, sier hun og utdyper:

– Vi har strategier, budsjetter, balansert målstyring. Vi har organisasjonsstruktur, belønningssystemer og mange andre verktøy. Disse prøver jeg å sette sammen i en helhetlig pakke. Vi kan gjøre det på den gamle måten - kommandere og kontrollere, eller vi kan vi gjøre det på en dynamisk måte der styringen tilpasses endringer i omgivelsene.

– Det siste høres jo ut som en god koronastrategi for bedrifter?

– Helt riktig. Tenk på alle strategiene, planene og budsjettene som lå der før pandemien. Mange av de kunne man bare kaste på dør. Og da er spørsmålet hvordan kan vi lage styringssystemer som kan ta høyde for store endringer i omgivelsene, som kan være mye mer fremoverskuende? Det er noe av dette jeg forsøker å formidle til studentene.

Du trenger faglig oppdatering

Programleder Bjørnenak slutter seg til Meidells tilnærming til verktøykassen. Alle trenger faglig påfyll med jevne mellomrom for å møte endringer som påvirker virksomhetene.

– Å kunne utnytte mulighetene og blokkere truslene, er krevende. Da må man ha en dynamisk tilnærming til det en driver med, sier han og konkluderer: 

– Hemmeligheten er å være i stand til å tenke nytt samtidig som man utnytter de fortrinn virksomheten allerede har etablert. Det er mye lettere å gjøre dersom man har flere fag å spille på. Skal jeg trekke frem én ting pandemien har lært oss, er det at vi må være villige til å ta inn nye perspektiver for å møte problemer. Det kan for eksempel handle om å finne nye markeder, endre priser eller finne nye bærekraftige forretningsmodeller.

Les mer om Executive MBA i økonomisk styring og ledelse