Styrets rolle og ansvar

Styrets rolle og ansvar

Bli trygg og aktiv i styrearbeidet!

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå
Studiestart
21. januar 2025

Egeland_og_Wille_JSEnger_750px.jpg

Mål for kurset

Kursets formål er å forberede deltakerne til å bli trygge og aktive kandidater i styrearbeid. Gjennom kurset vil deltakerne bli trent i å ta stilling til ulike styreutfordringer gjennom casearbeid.

Casearbeidet gjennomføres som en kombinasjon av gruppearbeid og plenumssesjoner. Til å bidra i diskusjonene brukes noen av Norges og Nordens ledende eksperter, akademikere og praktikere innenfor styrearbeid. Gjennom den unike kombinasjonen av praksis, forskning og aktiv deltakelse fra deltakerne, er formålet å skape en trygg, engasjerende og kunnskapsrik arena for læring. Som deltaker vil du i tillegg utvikle et verdifullt nettverk for erfarings- og kunnskapsdeling.

Kurset er todelt, der første del handler om styrets rolle og ansvar, herunder aksjeloven, rapportering, regnskapsforståelse og strategisk forståelse og andre del tar for seg styrets dynamikk herunder kommunikasjon, psykologisk trygghet, onboarding og ledelse i styrerommet.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  • Forståelse av styrets rolle og ansvar: Deltakere vil utvikle en grundig forståelse av styrets rolle og ansvar som definert i aksjeloven, inkludert viktige aspekter som rapportering, regnskapsforståelse og strategisk forståelse.
  • Kompetanse i regnskapsforståelse: Deltakere vil oppnå nødvendige ferdigheter for å tolke og forstå organisasjonens finansielle rapporter, som vil hjelpe dem til å ta informerte og strategiske beslutninger.
  • Effektiv kommunikasjon og dynamikk i styret: Deltakere vil lære hvordan de effektivt kan kommunisere og samarbeide med andre styremedlemmer, noe som bidrar til å skape et produktivt og funksjonelt styre.
  • Ferdigheter i onboarding og ledelse i styrerommet: Deltakere vil utvikle ferdigheter i å onboarde nye medlemmer, samt lærer å utøve effektiv ledelse i styrerommet for å sikre psykologisk trygghet og et positivt arbeidsmiljø.

Målgruppe

Kurset er for deg som er interessert i å utvikle basiskunnskaper om krav til styremedlemmer og aksjelovens bestemmelser knyttet til dette, i tillegg til hvordan styrets gruppedynamikk påvirker styrets arbeid.

Det er en særlig oppfordring til kvinner om å delta.

Kursets struktur og organisering

Kurset er samlingsbasert og gjennomføres i løpet av et semester. Kurset består av fire samlinger à to dager, totalt åtte dager. I løpet av samlingene blir deltakerne satt i fiktive styrer og vil lære gjennom case-basert undervisning. Deltakerne vil rullere innad på hvem de sitter i de fiktive styrene samme med i løpet samlingene. Casene er enten fiktiv eller reelle case og vil bli ledet av programlederne og/eller eksterne eksperter. Kurset er også en arena for systematisk utvikling av forskningsbasert kunnskap om styrearbeid.

Deltakerne forventes å forberede seg til samlinger gjennom å lese case og eventuelle fagartikler til casene.

De tre første samlingene arrangeres i Oslo, mens siste samling arrangeres på NHH i Bergen.

Samlingsdatoer

 • 21.-22. januar 2025, NHH Campus Oslo
 • 19.-20. mars 2025, Laboratoriet Skøyen
 • 6.-7. mai 2025, Laboratoriet Skøyen
 • 11.-12. juni 2025, NHH Campus Bergen

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå
Studiestart
21. januar 2025

Verdt å vite

 • Pris: kr 75 000. Prisen inkluderer undervisningsmateriale, pausebevertning og lunsjer
 • Fire samlinger à to dager
 • Sted: NHH Campus Oslo, Drammensveien 44, Oslo,  Laboratoriet Skøyen, Harbitzalléen 3, Oslo og NHH Campus Bergen, Helleveien 30, Bergen
 • Det foretas løpende opptak til Styreprogrammet - Styrets rolle og ansvar. Opptak baseres på innsendt CV og en kort søknadstekst.

 • Programledelsen vil vektlegge et opptak som sikrer en optimal gruppesammensetning.

 • Du kan få stipend for å delta i Styreprogrammet. Les mer på programmets forside

Opptakskrav

Av utdanningsbakgrunn kreves minimum:

 • Bachelorgrad
 • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
 • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis.

Det er ikke krav til styreerfaring.

Det foretas løpende opptak til kurset. Opptak baseres på CV, dokumentasjon på utdanning og på arbeidserfaring.

Det legges vekt på et opptak som sikrer en optimal og mangfoldig gruppesammensetning.

Kontakt oss

Bidragsytere