Seminarbeskrivelse og datoer

Kurset består av seks seminarer.

Seminar #1: Innovasjonskultur - 8. november 2022

Organisasjonskultur har stor innvirkning på virksomheters innovasjons - og omstillingsevne. Nyere studier viser at kultur både kan hemme og fremme endringsinitiativ som digitalisering og nyskapning, og at kraften den representerer på godt og vondt, undervurderes. For å lykkes spiller både ledere og andre nøkkelpersoner avgjørende roller som «kulturelle arkitekter». Samlingen belyser innovasjon som potensielt konkurransefortrinn og ulempe. Spesielt vektlegges lederens rolle som «kulturell arkitekt», og det introduseres verktøy som kan brukes for å bygge en «strategisk relevant kultur», og lykkes med omstilling. Videre utdypes hvordan formelle og uformelle ledere har ulike forutsetninger for å påvirke kultur.

Foreleser: Tore Hillestad, NHH Executive og forsker DIG

Seminar #2: Endringskapasitet og endringsledelse - 6. desember 2022

Samlingen trekker veksler på tema og strategiske endringsdrivere som har blitt belyst tidligere. Spesielt utdypes hvordan virksomheter kan gjennomføre effektive endringsprosesser hvor organisasjon og interne ressurser utvikles for å være tilpasset nye strategier og endrede konkurransebetingelser. I turbulente markeder utfordres virksomheter i forhold til hvordan de på den ene siden må drifte mest mulig effektivt og optimalisere, samtidig som de utforsker ny teknologi og nye markedsmuligheter. Samlingen vil tematisere hvordan virksomheter kan balansere disse ofte motstridene behovene, ved å utvikle endringskapasitet og veltilpassede organisasjonsmodeller

Foreleser: Professor Inger G. Stensaker, NHH og leder RACE

Seminar #3: Markedsposisjonering- og lansering av innovasjoner - 8. februar 2023

For at virksomheter skal lykkes med innovasjon, er en avhengig av at nye produkter og tjenester lanseres på en mest mulig effektiv måte. Forskning viser at så mye som 8 av 10 innovasjoner mislykkes kommersielt, og en sentral forklaring er at kunder opptrer uforutsigbart, er svært følelses - og vanestyrte, og at kampen om oppmerksomheten til kundene er svært hard, og tiltagende. Dette skyldes at digitalisering medfører en mer global konkurranse med stadig flere aktører og høyere konkurranseintensitet, fremveksten av informasjonssamfunnet og nye økosystemer. På denne samlingen belyses derfor hvordan merkevarebygging spiller en viktig rolle ved lansering av nye produkter og tjenester, og hvordan virksomheter kan arbeide strategisk for å redusere adopsjonsbarreier blant kunder og forbrukere.       

Foreleser: Professor Helge Thorbjørnsen, NHH

Seminar #4: Innovasjon i forretningsmodeller - 16. mars 2023

Ny teknologi, digitalisering og endret forbrukeratferd- og mønstre, medfører at virksomheter og bransjer må utfordre eksisterende forretningsmodeller. Forretningsmodeller kan defineres som måten virksomheter skaper, leverer og kaprer verdi fra sine kunder. For at virksomheter skal kunne utvikle seg strategisk og tilpasse seg endringer i samfunn, marked og blant kunder, vil forretningsmodellinnovasjon kunne være avgjørende. Her ligger også betydelige utfordringer og muligheter knyttet til at økt oppmerksomhet rettes mot bærekraft, og bærekraftige forretningsmodeller. Samlingen vil belyse hvordan virksomheters evne og vilje til å innovere i forretningsmodeller, både helhetlig og i dens ulike deler, påvirkers deres utvikling. Og noen ganger, er en betingelser for deres overlevelse.

Foreleser: Professor Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH og forsker CSB og førsteamanuensis Sveinung Jørgensen, NHH og forsker CSB

Seminar #5: tjenesteinnovasjon - 27. april 2023

Innovasjon er et fenomen som omfatter virksomheters evne til å fornye seg og lære, og dette kan finne sted både gjennom gradvise og revolusjonerende gjennombrudd og virkemidler. Sentrale aspekt i begge tilfeller er hvorvidt virksomheten gjennom innovasjon klarer å skape økt verdi for kunden og bedre deres kundeopplevelse. Videre i hvilken grad virksomheten lykkes med å kommersialisere nye produkter og tjenester; altså øke verdiskapingen og lønnsomheten. Samlingen vil belyse hva virksomheter må være spesielt oppmerksomme på for at innovasjon skal kunne skape økt kundeverdi og bedre kundeopplevelser. Spesielt vektlegges tjenesteinnovasjon som utgjør en stadig økende grad av verdiskapingen globalt, og som er svært relevant for klyngebedrifter, og deres samarbeid og utvikling av nye økosystemer.

Foreleser: Professor Tor W. Andreassen, NHH

Seminar #6: Teknologiske sjokk og disrupsjon - 11. mai 2023

På den samlingen vektlegges hvordan teknologiske og økonomiske endringer og sjokk, påvirker bransjer og virksomheters strategiske rammebetingelser og utvikling. Den faglige tilnærmingen vil belyse hvordan teknologisk utvikling finner sted både gjennom gradvise kontinuerlige endringer, og disrupsjon. Oppmerksomheten rettes spesielt mot hvordan slike skifter skaper ny konkurransedynamikk, og hvordan konkurransesituasjonen utfordres og påvirkes. Gjennom innsikt i hvordan denne typen endringer påvirker både bransjer og virksomheter, diskuteres ulike former for strategiske valg og prioriteringer. Et viktig tema er hvordan radikale endringer kan innebære at virksomheter må utvikle og omforme egne ressurser, både for å skape nye, og opprettholde etablerte, konkurransefortrinn.

Foreleser: Førsteamanuensis Eirik Sjåholm Knudsen, NHH og forsker STOP

De faglige bidragsyterne har sin forankring i følgende  fire forskningsmiljøer på NHH, for nærmere informasjon:

Digital Innovation for Growth (DIG)

Center for Sustainable Business (CBS)

Center for Strategy, Organization and Performance (STOP)

Radical Technology-Driven Change in Established Firms (RACE)