Samlingsbeskrivelse og datoer

Kurset består av tre samlinger

Samling  #1: Strategi og strategisk sjokk, Bergen - 1.-2. september 2022

Nye teknologier som AI, IoT, 5G, Sky-baserte plattformer, elektrifisering m.m. åpner nye muligheter for hvordan virksomheter kan skape og kapre verdier. Teknologiene muliggjør intelligent automatisering på tvers av virksomheter og det offentlige. Verdiskaping gjennom digitale plattformer og tjenester øker i betydning og skaper rom for helt nye prismodeller som over natten kan endre konkurrenters evne til å skape og kapre verdier. Samtidig stiller kunder krav til at virksomheter opererer bærekraftig og bidrar til det grønne skiftet. Konkurransesituasjonen blir stadig mer er uoversiktlig og kompleks, noe som stiller nye krav til lederes evne til å manøvrere virksomheter og lede medarbeidere. For å gjøre endringsforståelsen konkret, gjennomgås implikasjoner av de kontekstuelle endringsdriverne, hvordan endringene treffer din virksomhets forretningsmodell og avdekke hva som må endres. 

Forelesere: Lasse B. Lien, Eirik Sjåholm Knudsen, Bram Timmermans & Bjørn Taale Sandberg, Telenor

Samling #2: kunder, adopsjon og innovasjonsstrategier, Telenor, Fornebu - 24.-25. november 2022

De kontekstuelle endringene som skjer i samfunnet stiller krav til etablerte virksomheters evne til innovasjon, samtidig som virksomhetene må drives stadig mer effektivt. Selskapers innovasjonsagenda må utvikles i spenningsfeltet mellom å forbedre effektivitet og nyskaping for å møte fremtidens behov. Effektiv innovasjon innebærer også et hensiktsmessig samspill og en fornuftig arbeidsdeling mellom ekstern innovasjon og intern innovasjon. 

Forelesere: Tor W. Andreassen & Helge Thorbjørnsen

Samling #3: forretningsmodeller og endringskapasitet, Bergen - 23.-24. januar 2023

Å møte nye utfordringer drevet fram av teknologiske endringer med både innovasjon for å skape vekst, samtidig som deler av den etablerte forretningen stadig må effektiviseres, stiller nye krav til virksomheters organisasjon og ledelse. Med intelligent automatisering på tvers av virksomheter basert på digitale plattformer veves organisasjoner sammen i forretningskritisk system. Samtidig etterstrebes økt autonomi for å kunne respondere hurtig på endringer. 

For å lykkes må virksomheter utvikle en organisasjonsarkitektur som legger til rette for at deler av virksomheten forenkler og effektiviserer, mens andre driver frem nyskaping og innovasjon, og på toppen av dette må digitale ressurser i ulike deler av virksomheten utnyttes i et samspill for å skap synergier.  

Forelesere: Inger Stensaker, Christine B. Meyer, Tina Saebi, Frank Elter & Jørgen Taalesen, Gjensidige