Studieprogrammets læringsutbytte

Studieprogrammets læringsutbytte

Læringsutbytte for Executive MBA.

Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har inngående kunnskap om:

 • strategisk analyse av organisasjoner og de omgivelser og markeder disse opererer i, også ut fra et bærekraftperspektiv
 • makro- og mikroøkonomi
 • utforming og bruk av økonomiske styringssystem
 • styringssystemer
 • ulike ledelses- og informasjonssystemer
 • teknologisk utvikling og innovasjon
 • endrings- og utviklingsprosesser i organisasjoner og viktige betingelser for å ivareta en vellykket gjennomføring
 • det internasjonale perspektivet, inkludert globalisering og ledelse i et globalt marked (interkulturell forståelse)

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende analysemodeller og -metoder for å forstå og forutse skiftende økonomiske, teknologiske, juridiske, sosiale og politiske betingelser, og hvordan disse påvirker markeder nasjonalt og internasjonalt
 • søke opp og anvende ulike informasjonskilder som offentlig statistikk, årsrapporter, kunde- og markedsdata og forskning
 • velge relevante modeller og metoder for bruk i organisasjoners interne strategiarbeid, herunder planlegge, fasilitere, implementere og evaluere strategiprosesser
 • igangsette og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning fra fagressurser innenfor de faglige temaene som MBA-studiet omfatter, samt i henhold til gjeldende forskningsetiske normer
 • utarbeide praktiske fremgangsmåter for å planlegge, lede og evaluere endringsprosesser i organisasjoner

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • anvende verktøy som introduseres i programmets ulike deler og forstår sammenhenger mellom disse, slik at kunnskapene og ferdighetene også får verdi på nye, men relaterte, problemstillinger
 • bruke teoretiske modeller og verktøy analytisk på praktiske problemstillinger i deres respektive virksomheter
 • presentere og diskutere faglige problemstillinger og analyser både med medarbeidere, lederkolleger og andre aktører de samhandler med
 • bidra aktivt og ta ansvar for nytenkning og innovasjonsprosesser i egen virksomhet, og kunne være en ressursperson på området overfor kunder, samarbeidspartnere eller eiere