Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for profesjonssudiet Porteføljeforvaltning.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Porteføljeforvaltning er et profesjonsstudium som har som mål å gi personer med behov for forvaltningskompetanse et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder, teknikker og strategier innen moderne porteføljeforvaltning.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi kandidatene en bred kompetanseplattform innen moderne kapitalforvaltning og i særdeleshet strukturert, institusjonell forvaltning.

  Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. De skal:

  Kunnskaper

  • kjenne de grunnleggende områder innen kapitalforvaltning, særlig rundt strategi, prosess, analyser og valg av investeringsalternativer.
  • kunne sentral forskningsbasert teori og empiri rundt kapitalmarkedenes funksjon og betydningen for porteføljeforvaltning.
  • forstå og vurdere aktuelle statistiske analyser av markedsdata i forbindelse med porteføljevurderinger.
  • kjenne aktuelle anvendte forskningsbaserte makroøkonomiske sammenhenger av betydning for finansmarkedene.
  • forstå prinsippene for verdsettelse, analyse og forvaltning av rentepapirer i en portefølje, inkludert renteprognoser og kredittanalyser.  
  • ha innsikt i aktuelle alternative investeringer som f.eks. eiendom og hedgefond og hvordan disse kan passe inn i en portefølje.
  • kjenne de finansielle derivatkontrakter som er aktuelle i en porteføljesammenheng, og hvordan disse kan benyttes i aktuelle strategier. Kjenne til organisasjons- og ledelsesutfordringene innen institusjonell kapitalforvaltning, samt relaterte regelverk og etiske utfordringer.

  Ferdigheter

  • kunne utarbeide og analysere porteføljestrategier, og vurdere og anbefale valg av konkrete investeringsalternativer og forvaltningsmiljøer.
  • kunne utføre statistiske analyser av markedsdata som støtte for porteføljeevalueringer og anbefalinger.
  • lese og forstå aktuelle makroøkonomiske analyser og så anvende disse i en porteføljesammenheng.
  • kunne verdsette og analysere aktuelle renteinstrumenter som del av en porteføljeanalyse.
  • kjenne til og kunne vurdere alternative investeringer inn i en portefølje.
  • kunne forstå, verdsette og analysere derivater som er aktuelle som del av porteføljestyringen.
  • ha en moden og reflektert forståelse av organisasjonsmessige, formelle og etiske problemstillinger knyttet til porteføljeforvaltning

  Generell kompetanse 

  • God forståelse av grunnleggende markedsmekanismer/-transaksjoner og analyseverktøy relatert til porteføljeforvaltning slik at kunnskapene og ferdighetene også kan anvendes på ny problemstillinger.
  • Kandidatene kan diskutere faglige problemstillinger og analyser både med kunder og med forvaltere.
 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Studiet avsluttes med en evaluering av en gruppebasert fagoppgave som innleveres ved studiets slutt. Fagoppgaven skal presenteres på studiets avslutningsdag, og hver gruppe vil få ansvaret både for presentasjon av eget arbeid og for en forberedt diskusjon av en annen gruppes arbeid. Dette skaper faglige diskusjoner i plenum og deltagerne får trent seg på å være kritisk til fagstoffet.

  Fagoppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved NHH (Lovdata)