Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for profesjonssudiet Porteføljeforvaltning.

 • Mål for modulen

  Mål for modulen

  Modulen skal gi studentene godt utgangspunkt for å vurdere og iverksette metoder, teknikker og strategier innenfor kapitalforvaltning.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Modulen skal gi kandidatene en bred kompetanseplattform innen kapitalforvaltning. Etter fullført studium skal kandidatene ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • avansert innsikt i hovedområdene innen kapitalforvaltning, spesielt strategiutforming, analyse av investeringsalternativer og evaluering.
  • opparbeidet seg god oversikt over forskningsbasert teori og empiri relevant for kapitalforvaltning deriblant aktuell statistiske teori brukt i forbindelse med porteføljevurderinger.
  • avansert innsikt i aktuelle anvendte forskningsbaserte makroøkonomiske konsepter som er relevante for finansmarkedene.
  • avansert forståelse for prinsippene for å verdsette, analysere og administrere rentepapirer i en portefølje, inkludert renteprognoser og kredittanalyse, og har innsikt i alternative investeringer som eiendom og private equity og hvordan disse kan passe sammen i en portefølje.
  • god innsikt i avkastnings- og risikoegenskaper ved ulike aktive strategier som verdipapirutvelgelse og taktisk allokering, samt kjennskap til utfordringene ved passiv indeksering.
  • god innsikt i statistiske utfordringer knyttet til evaluering av forvaltningsresultater for hele eller deler av en portefølje.
  • kjennskap til organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer innen institusjonell kapitalforvaltning, samt tilhørende regelverk og etiske utfordringer.

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • utarbeide og analysere porteføljestrategier basert på avkastningsdata og vurdere og anbefale valg av spesifikke investeringsalternativer og forvaltningsmiljøer.
  • verdsette og analysere relevante renteinstrumenter og alternative investeringer som del av en porteføljeanalyse.
  • gjennomføre relevante empiriske analyser av avkastning og risiko ved ulike aktive strategier for aktivaklasser eller avkastningsfaktorer.
  • utføre økonomiske og statistiske analyser av forvaltningsresultater for hele eller deler av en portefølje.

  Generell kompetanse

  Kandidaten har

  • avansert forståelse for grunnleggende markedsmekanismer/transaksjoner og analyseverktøy knyttet til kapitalforvaltning slik at kunnskapen og ferdighetene også kan brukes på nye problemstillinger i finansmarkedene.
  • en moden og reflektert forståelse av organisatoriske, formelle og etiske problemstillinger knyttet til kapitalforvaltning.
  • kompetanse til å diskutere faglige problemstillinger og analyser både med kunder og ledere.
 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Studentene vurderes med utgangspunkt i en fagoppgave. Fagoppgaven har et omfang på 15 studiepoeng, tilsvarende 375-400 arbeidstimer, og er en del at det selvstendige skriftlige arbeidet som inngår i graden Executive master i anvendt finans.

  Fagoppgaven skal presenteres på studiets avslutningsdager, og hver gruppe vil få ansvaret både for presentasjon av eget arbeid og for en forberedt diskusjon av en annens gruppes arbeid. Dette skaper faglige diskusjoner i plenum og deltagerne får trent seg på å være kritisk til fagstoffet.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved NHH (Lovdata)
 • Fagtema 1

  Fagtema 1

  Dette fagtema starter med en introduksjon som skal gi oversikt over fagfeltet. Første tema er avkastning og risiko for tradisjonelle aktivaklasser som aksjer og obligasjoner. Det gis også en innføring i alternative investeringer som eiendom, private equity og infrastruktur. Deretter forklares faktorinvestering. Videre vil alternative metoder for å utlede forventet avkastning og volatilitet bli diskutert og illustrert, inkludert analyse av historiske avkastningstall samt mer fremtidsrettede analyser basert på markedsprising eller undersøkelser.

  Viktige emner:

  • Avkastning og risiko for aksjer og obligasjoner
  • Faktorpremier
  • Historiske kontra fremtidsrettede avkastningsvurderinger
  • Avkastning og risiko for alternative investeringer
  • Samvariasjon mellom aktivaklasser og faktorer
 • Fagtema 2

  Fagtema 2

  Dette fagtemas hovedtema er strategiutforming. Man vil vurdere utfordringen med å definere investors behov og grunnleggende mål. Deretter vil man undersøke investors risikobærende holdning og evne. Vi vil diskutere betydningen av investorenes sparehorisont og eksistensen av spesielle forpliktelser eller garantier. Videre vil vi se på hvordan man presenterer og vurderer strategisk allokering mellom ulike aktivaklasser på, inkludert praktisk porteføljekonstruksjon, balansering av forventet avkastning og risiko, viktigheten av risikostyring og vektlegging av etiske og miljømessige hensyn (ESG). Modulen diskuterer også forskjeller i forvaltningskostnader, og hvordan kostnadene kan variere mellom ulike investorer.

  Viktige emner:

  • Investeringsteori
  • Aktiv forvaltning og informasjonsraten
  • ESG
  • Forvaltningskostnader for ulike aktivaklasser og investorer
 • Fagtema 3

  Fagtema 3

  Dette fagtema vil ha fokus på renteforvaltning og makroøkonomi. Man starter med en grundig innføring i renteforvaltning, både med en teoretisk og praktisk tilnærming. Deretter ser vi på sammenhengen mellom makroøkonomi og forvaltning. Til slutt vil man også få en videre innføring i praktisk faktorinvestering.

  Viktige emner:

  • Renteforvaltning
  • Makroøkonomi
  • Faktorinvestering
 • Fagtema 4

  Fagtema 4

  Dette fagtema vil ha fokus på aktiv forvaltning og alternative aktivaklasser. I første del diskuteres kjennetegn ved og implementering av aktiv forvaltning. I andre del har vi en praktisk tilnærming til alternative aktivaklasser som private equity og eiendom.

  Viktige emner:

  • Aktiv / passiv: meravkastning, kostnader og risiko
  • Verdipapirutvalg og kvantitativ styring
  • Alternative aktivklasser
 • Fagtema 5

  Fagtema 5

  Modulen dekker innledningsvis juridiske rammebetingelser og etiske problemstillinger som særlig berører kapitalforvaltningsområdet. Det gis også en oversikt over ulike måter å organisere kapitalforvaltningsvirksomhet, blant annet valg av eksterne forvaltere. Modulen vil også inkludere en paneldebatt over aktuelt tema, som kan være aktiv forvaltning eller grønne investeringer.

  Viktige emner:

  • Avkastning og risiko for aksjer og obligasjoner
  • Juridiske rammebetingelser for verdipapirhandel og verdipapirfond
  • Markedsetikk
  • Avkastningsmåling og evaluering
 • Fagoppgave

  Fagoppgave

  Fagoppgaven består av to hoveddeler som utarbeides i grupper: Utvikling av investeringsmandat og empiriske oppgaver. Begge delene er obligatoriske, men under del to skal studentene velge mellom flere deloppgaver. For den første oppgaven, mandatutforming, skal studentene utforme og begrunne et fullstendig investeringsmandat for en kapitaleier, fortrinnsvis navngitt.

  Hensikten med fagoppgaven er å integrere en helhetlig forståelse av hovedtemaene i modulen. Gruppene presenterer fagoppgaven på modulens siste dag. Hver gruppe vil også ha ansvar for en forberedt diskusjon av en annen gruppes arbeid. Dette skaper faglige diskusjoner i plenum, og deltakerne trenes i å være kritiske til fagstoffet.