Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Avansert kredittanalyse.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet svarer på finansmarkedets behov for en dyptgående og teoribasert forståelse av kredittrisiko knyttet til selskaper. Dette inkluderer ulike tilnærminger til modellering av kredittrisiko, herunder empiriske grunnlag for prising og måling av kredittrisiko i forbindelse med ulike gjeldsinstrumenter og lånekontrakter. Også ulike aspekt ved porteføljeforvaltning og utarbeidelse av kredittanalyser blir diskutert.
  Ulike aspekt ved kreditt var fremtredende i den siste internasjonale finanskrisen 2007-2009; den første fasen inneholdt feilaktig kredittvurdering, senere faser viste konsekvenser av kredittrisiko, så som mislighold og konkurser. I ettertid har kredittmarkedet sett en omveltning, både i volum og kompleksitet. Mange nye utstedere i High Yield markedet er et eksempel både på vekst i instrumenter og økende segmentering. Kredittelementet har også blitt dominerende innen forvaltning. Denne utviklingen stiller stadig større krav til både de som arbeider med kreditt og andre som trenger å forstå kredittrisiko.

  Studiet tilbyr et program som systematiserer og integrerer aktuelle problemstillinger innen kredittanalyse.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi økt kunnskap og forståelse av kredittrisiko i ulike sammenhenger og fra ulike perspektiv.

  Etter gjennomført studium vil studentene kunne:

  Kunnskap

  • forstå kredittmarkedene og faktorer som påvirker dem.
  • forstå kreditt-instrumenter og hvordan de benyttes.
  • forstå hvordan kreditt instrumenter, f.eks. CDS og CDO, fungerer.
  • forstå kredittanalyser og rating prosesser hos banker og ratingbyråer.

  Ferdigheter

  • forstå og forklare hvordan regnskapstall og makroøkonomiske nøkkeltall kan brukes til kredittvurderinger.
  • forklare strategier og redskap man kan benytte for å redusere risiko i en portefølje med kredittrisiko.
  • forklare ulike metoder for beregning av kreditt-spreader, misligholdssannsynligheter,
  • sannsynligheter for endring i rating og misligholdspredikering.
  • lage en kreditt-analyse som tar hensyn til at ulik informasjon er tilgjengelig for ulike selskaper. For eksempel er markeds- priser for ulike finansielle instrumenter, inklusiv kreditt-derivater, typisk være tilgjengelig for et stort aksjeselskap, mens lite informasjon utover regnskapsdata er tilgjengelig for en liten familiebedrift.
  • kjenne de grunnleggende kredittrisiko modellene og vite hvordan kreditt-spreader bestemmes fra modellene.
  • bruke elementær prisingsteori til å prise enkle kredittinstrumenter som f.eks. nullkupongsobligasjoner med konkursrisiko, CDS og CDO.

  Generell kompetanse

  • forklare og diskutere hvordan kredittmarkedene fungerer for å allokere/fordele kredittrisiko mellom ulike aktører.
  • kommunisere rundt kredittproblemstilinger med forvaltere og investorer.
 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Studiet avsluttes med en tre timers skoleeksamen tilsvarende ti studiepoeng. På NHH benyttes karakterskala som går fra A-F, med A som beste karakter og E som laveste beståtte resultat. I noen fag/kurs benyttes bestått/ ikke bestått.

  I tillegg skal deltagerne levere en gruppebasert fagoppgave tilsvarende ti studiepoeng. Fagoppgaven skal presenteres på studiets avslutningsdag, og hver gruppe vil få ansvaret både for presentasjon av eget arbeid og for en forberedt diskusjon av en annens gruppes arbeid. Dette skaper faglige diskusjoner i plenum og deltagerne får trent seg på å være kritisk til fagstoffet.

  Fagoppgaven vurderes i henhold til bestått/ikke bestått.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved Norges Handelshøyskole, NHH